Ανακήρυξη υποψήφιων για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανακήρυξη Υποψήφιου Προέδρου & Αναπλ. Προέδρου ΤΓΙΥΠ_2020