Δημόσιοι φοροίς

  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς επίσης και στο Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ), ΕΛΓΑ, Διευθύνσεις Αλιείας των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε Διευθύνσεις Υδάτων και άλλου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος υπηρεσίες και γραφεία
  • Υπουργείο Παιδείας: σε ανάλογες θέσεις Καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση της απόκτησης κάποιων επιπλέον προσόντων (διάφορα επίπεδα μεταπτυχιακών σπουδών), στην ανάλογη διαβάθμιση στο πλαίσιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
  • Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών και μελετών, πχ Υπουργεία Οικονομίας, Περιβάλλοντος – Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών (πχ ως Γεωργικοί Ακόλουθοι ή Βοηθοί αυτών σε Πρεσβείες)