Πρακτική άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των Φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και είναι θεσμοθετημένη στο Τμήμα όπου ισχύουν τα παρακάτω:

  • Αναγνωρίζεται ως εγκεκριμένη δραστηριότητα των φοιτητών και φοιτητριών συνδεδεμένη με το Πρόγραμμα Σπουδών.
  • Είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου και αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.
  • Βαθμολογείται αλλά λαμβάνει συνολικά 6 ECTS.
  • Η διάρκειά της είναι τέσσερις μήνες και διεξάγεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο). Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν δίμηνη ΠΑ (Ιούλιο και Αύγουστο) σε δημόσιους φορείς (Τμήματα Αλιείας) και οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν ΠΑ σε παραγωγικούς φορείς, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
  • Είναι εποπτευόμενη από τα μέλη ΔΕΠ (Επόπτες) του Τμήματος, τα οποία ορίζονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, για την εκάστοτε ακαδημαϊκή χρονιά.
  • Οι Επόπτες είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση και την καθοδήγηση των ασκούμενων φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια της ΠΑ, καθώς και με την αξιολόγηση του φοιτητή και του φορέα.

Η Π.Α. διεξάγεται κατά το πρώτο δίμηνο αποκλειστικά στα Τμήματα Αλιείας των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, με κριτήριο επιλογής τον τόπο διαμονής ή καταγωγής των φοιτητών και το δεύτερο δίμηνο σε παραγωγικούς φορείς τόσο του δημόσιου τομέα, π.χ. ερευνητικά κέντρα (ΕΛΚΕΘΕ, ΙΝΑΛΕ, κ.λπ.), ιχθυόσκαλες δημοσίου, δημόσια ερευνητικά εργαστήρια, Πανεπιστήμια, κ.λπ. όσο και του ιδιωτικού τομέα, π.χ. μονάδες υδατοκαλλιεργειών (θαλάσσιων και εσωτερικών νερών), μονάδες μεταποίησης αλιευμάτων, αλιευτικούς συλλόγους, μελετητικά γραφεία, χημικά εργαστήρια, σαλιγκαροτροφεία, κ.λπ., με την προϋπόθεση ότι οι φορείς δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με αυτά που διακονεί το Τμήμα.

Επιστημονικά Υπεύθυνος της ΠΑ του Τμήματος είναι ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Βαφείδης.

Ακολουθούν χρήσιμες οδηγίες και έντυπα απαραίτητα για τη διαδικασία έναρξης και ολοκλήρωσης στης ΠΑ, τα οποία μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για να κατεβάσετε την παρουσίαση της Πρακτικής Άσκησης με πολύ χρήσιμες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε Κανονισμός πρακτικής άσκησης

Γραφείο πρακτικής άσκησης