Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι διαρθρωμένο σε τέσσερις βασικούς άξονες: Αλιεία, Υδρόβια Ζωική και Φυτική Παραγωγή, Τεχνολογία και Εμπορία Αλιευμάτων και Διαχείριση του Υδάτινου Περιβάλλοντος.