Προοπτικές αποφοίτων

Η αυτόνομη εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (τΓΙΥΠ) άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 2002-03. Κατά το έτος αυτό αφενός εισήχθησαν οι πρώτοι πρωτοετείς φοιτητές και αφετέρου εντάχθηκαν οι φοιτητές της πρώην κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, όπως λειτουργούσε από την ίδρυσή στο παλαιό Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής. Το τΓΙΥΠ εδρεύει στο Βόλο, στην περιοχή Φυτόκου, στο κτίριο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ).

Ο βασικός πυλώνας της στρατηγικής του τΓΙΥΠ στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης σε κρίσιμα ζητήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη και εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο της ελληνικής οικονομίας, όπου ελάχιστοι πλέον κλάδοι είναι ανταγωνιστικοί, η συμβολή σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, η ανάπτυξη και διάδοση νέας τεχνολογίας και καινοτομιών, αναμφίβολα θα προσδώσει νέα δυναμική και υπαρξιακή οντότητα σε αυτούς που τελικά θα καταφέρουν να την προσφέρουν. Ο κλάδος της αλιευτικής παραγωγής στη χώρα μας διαφαίνεται ότι παρουσιάζει αξιοσημείωτη δυναμική, καθώς έχει επιδείξει μια αξιόλογη πορεία τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με τη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών. Ωστόσο, όσο περισσότερο αναπτύσσεται ένας κλάδος τόσο περισσότερο αυξάνεται ο βαθμός εξάρτησής του από

α) τη νέα – σύγχρονη γνώση,

β) τις τεχνολογικές καινοτομίες και

γ) την τεχνική υποστήριξη.

Οι επιμέρους στόχοι της στρατηγικής του τΓΙΥΠ διαμορφώνονται ως εξής:

  • Έμφαση στον παραγωγικό χαρακτήρα του τΓΙΥΠ,
  • Παραγωγή και μεταλαμπάδευση νέας γνώσης σε αντικείμενα αιχμής για την εκτροφή και κατ’ επέκταση την παραγωγή νέων, επιθυμητών από την αγορά, αλιευτικών προϊόντων,
  • Έμφαση σε κρίσιμα ζητήματα όπως είναι η βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής και κατ’ επέκταση των τελικών καταναλωτικών προϊόντων,
  • Προσανατολισμός σε ζητήματα αιχμής, όπως είναι η τόνωση της ζήτησης και των εξαγωγών, που θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της ομαλότερης διάθεσης, διά μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων,
  • Ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών σε ότι αφορά τη μελέτη και διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος,
  • Ανάπτυξη βιοτεχνολογικών καινοτομιών σε ότι αφορά τη μελέτη και παραγωγή βιοδραστικών προϊόντων, στο πλαίσιο της κάλυψης της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης των προϊόντων αυτών, σε εθνικό και ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο.

Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι Ιχθυολόγοι του τΓΙΥΠ, έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες ν’ απασχοληθούν σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, όπως συγκεκριμένα ορίζεται στο ΦΕΚ του προσοντολογίου (ΠΔ 347/2003) και στο ΦΕΚ για τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των Γεωτεχνικών (ΠΔ 344/2000). Πρόσφατα, με τους Ν4262/2014, Ν4440/2016 αντικαθίστανται κάποια άρθρα επί των ΠΔ στα οποία ρυθμίζονται πληρέστερα τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου σε σύνδεση με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και την αγορά εργασίας των αποφοίτων τους.

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ την έρευνα με τίτλο «Ένταξη Αποφοίτων του Τμήματος στην Αγορά Εργασίας»