Διοικητικό προσωπικό

Κορομηλή Ασημένια

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Tηλέφωνο: +30.24210.93156
Fax: +30.24210.93157
E-mail: asimkoro@uth.gr

Λαγογιάννη Μαρκέλλα

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
Tηλέφωνο: +30.24210.93200
Fax: +30.24210.93157
E-mail: mlagogia@uth.gr

Σεφαλίδης Ιωάννης

ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Tηλέφωνο: +30.24210.93265
Fax: +30.24210.93157
E-mail: sefi@uth.gr