Ε.Τ.Ε.Π.

Αποστολογάμβρου Χρυσούλα, (ΤΕ)

Tηλ.: +30.24210.93052
E-mail: chapostol@uth.gr

Αϋφαντή Σταυρούλα, (ΔΕ)

Tηλ.: +30.24210.93064
Fax: +30.24210.93065
E-mail: staifant@uth.gr

Πετρωτού Αλεξάνδρα,(ΠΕ)

Tηλ.: +30.24210.93058
E-mail: apetrotou@uth.gr