Κατάθεση Πτυχιακών Εργασιών και Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών Διατριβών

Η κατάθεση πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών-διδακτορικών διατριβών, γίνεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά απευθείας στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Π.Θ., ενώ παράλληλα καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εντύπου αντιγράφου, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

1. Μετατροπή της εργασίας-διατριβής σε μορφή pdf από τον φοιτητή (για τη μετατροπή σε pdf υπάρχουν πάρα πολλά δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία, καθώς και δυνατότητα αποθήκευσης ή εκτύπωσης σε μορφή pdf μέσα από το περιβάλλον λογισμικών κειμενογράφου όπως π.χ. το word).

2. Αποστολή του αρχείου pdf ως επισυναπτόμενο στη διεύθυνση: libthesis@uth.gr -στο σχετικό e-mail θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή (Όνομα, Επώνυμο και Πατρώνυμο), ενώ για να γίνει αποδεκτό το αρχείο pdf (και να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παραλαβής) δεν θα πρέπει να είναι προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, καθώς αυτό θα γίνει από τη Βιβλιοθήκη ως μέρος της διαδικασίας τεκμηρίωσης.

Σε περίπτωση που το αρχείο της εργασίας-διατριβής είναι σχετικά μεγάλο (πάνω από λίγα Megabytes) μπορείτε να το υποβάλετε με τους εξής τρόπους:
α) μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων του Π.Θ., σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δείτε εδώ: https://it.uth.gr/services/antallagi-arheion-meso-toy-uploadusersuthgr ή
β) μέσω δωρεάν εξωτερικής υπηρεσίας (π.χ. WeTransfer) Οι βεβαιώσεις παραλαβής εργασιών-διατριβών (όπως και αυτές μη οφειλής δανεισμένου υλικού) που απαιτούνται για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου), θα αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά (είτε στους ίδιους τους φοιτητές, είτε στις αντίστοιχες γραμματείες).

Για τυχόν απορίες μπορείτε να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση: libthesis@uth.gr