Οικοϋδραυλικής & Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων

1. Το Εργαστήριο

Το νεοσύστατο «Εργαστήριο Οικοϋδραυλικής & Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων» του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΤΓΙΥΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), ιδρύθηκε το 2019 (ΦΕΚ 2548/τ. Β΄/27–06–2019) με τον ξενόγλωσσο τίτλο «Laboratory of Ecohydraulics & Inland Water Management» και διακριτικό τίτλο: «ECO–HYDRO Lab». Έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά αντικείμενα του Τμήματος, που αφορούν τη Διαχείριση των Εσωτερικών Υδάτων αλλά και νέα αντικείμενα αιχμής όπως η Οικοϋδραυλική, που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο Τμήμα σε ελληνικά πανεπιστήμια.
Αποτελείται από καθηγητές, υποψήφιους διδάκτορες, υπότροφους με κύρια ερευνητικά και διδακτικά αντικείμενα που καλύπτουν το ευρύ φάσμα της Οικοϋδραυλικής και της Διαχείρισης των Εσωτερικών Υδάτων.
Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με Εργαστήρια της αλλοδαπής, μέσω διεθνών συνεργασιών που βασίζονται τόσο σε υποτροφίες (IKY, EOX, Fulbright), όσο και σε ανταλλαγή προσωπικού (Καθηγητών και Φοιτητών) υπό την αιγίδα του Προγράμματος Erasmus.
Έχει μία δυναμική τροχιά ανάπτυξης και βρίσκεται στο στάδιο του εξοπλισμού με προσπάθειες χρηματοδότησης από Ερευνητικά Προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, έτσι ώστε να είναι αρτιότερη η εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και η διεξαγωγή της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών.

2. Επιστημονικά Πεδία

Τα επιστημονικά (εκπαιδευτικά και ερευνητικά) πεδία του Εργαστηρίου Οικοϋδραυλικής & Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων, περιλαμβάνουν τα παρακάτω αντικείμενα: α) Οικοϋδρολογία, β) Οικοϋδραυλική, γ) Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων, δ) Λιμνολογία, ε) Υδροπληροφορική, στ) Γεωπληροφορική, ζ) Αλληλεπίδραση Εσωτερικών & Παράκτιων Υδάτων, η) Ποτάμια Υδραυλική, θ) Διευθετήσεις Χειμάρρων, ι) Διεργασίες Πλημμυρών – Διάβρωσης – Ιζηματομεταφοράς – Απόθεσης σε Λεκάνες Απορροής, ια) Παρακολούθηση Ποσοτικών και Ποιοτικών Παραμέτρων των Υδατικών Συστημάτων, ιβ) Χωρική και Χρονική Προσομοίωση Υδατικών Συστημάτων, ιγ) Μοντέλα Βελτιστοποίησης, ιδ) Οικολογική Ποιότητα Υδατικών Συστημάτων, ιε) Υδρολογικά Μοντέλα Υδατικού Ισοζυγίου, ιστ) Εξατμισοδιαπνοή, ιζ) Διασυνοριακές Λεκάνες Απορροής – Υδροδιπλωματία, ιη) Μοντέλα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, ιθ) Κλιματική Αλλαγή στα Υδατικά Συστήματα, κ) Περάσματα ιχθυοπανίδας σε χαμηλά και υψηλά φράγματα, κα) Υδατικό Αποτύπωμα.

3. Προσωπικό του Εργαστηρίου

Μέλη ΔΕΠ

1. Άρης Ψιλοβίκος(CV), Καθηγητής Τ.Γ.Ι.Υ.Π. (Email: psiloviko@uth.gr, Tel./FAX: 2421093154
Βιογραφικό κου Ψιλογίκου στα Ελληνικά.
Βιογραφικό κου Ψιλοβίκου στα Αγγλικά.
2. Ευαγγελία Φαρσιρώτου (CV), Καθηγήτρια Τ.Γ.Ι.Υ.Π. (Email: efars@uth.gr, Tel./FAX: 2421093000)
Βιογραφικό κας Φαρσιρώτου στα Ελληνικά.
Βιογραφικό κας Φαρσιρώτου στα Αγγλικά.

Διδάσκοντες ΠΔ 407/80 και Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

1. Δρ. Αντώνιος Σέντας
2. Δρ. Δημήτριος Μαλαματάρης

Υποψήφιοι Διδάκτορες

1. Νίκη Ματζαφλέρη, MSc
2. Λίνα Καραμούτσου, MSc
3. Νίκος Κοντίνης, MSc
4. Θεόδωρος Παπαθανασίου, MSc
5. Νικόλαος Ξαφούλης, MSc
6. Βασιλική Μπότα, MSc

4. Μαθήματα που Συντονίζει το Εργαστήριο

1. Ποτάμια Υδραυλική: Υποχρεωτικό 3ου Εξαμήνου (Συντονιστής: Ευαγγελία Φαρσιρώτου)
2. Οικοϋδραυλική – Λιμνολογία: Υποχρεωτικό 3ου Εξαμήνου (Συντονιστής: Άρης Ψιλοβίκος)
3. Οικοϋδρολογία – Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Υποχρεωτικό 8ου Εξαμήνου (Συντονιστής: Άρης Ψιλοβίκος)
4. Κλιματική Αλλαγή και Υδρολογικοί Κίνδυνοι: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν 9ου Εξαμήνου (Συντονιστής: Άρης Ψιλοβίκος)
5. Υδροπληροφορική: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν 10ου Εξαμήνου (Συντονιστής: Άρης Ψιλοβίκος)
6. Διευθετήσεις Υδατορρευμάτων: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν 9ου Εξαμήνου (Συντονιστής: Ευαγγελία Φαρσιρώτου)
7. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ποτάμιων Οικοσυστημάτων Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν 10ου Εξαμήνου (Συντονιστής: Ευαγγελία Φαρσιρώτου)

5. Ερευνητικά Προγράμματα που συντονίζει το Εργαστήριο (Τελευταία 10ετία)

Μέλη του Εργαστηρίου μετείχαν στο παρελθόν και εξακολουθούν να μετέχουν και σήμερα σε Ερευνητικά Προγράμματα είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες άλλων Πανεπιστημίων, είτε ως Επιστημονικοί υπεύθυνοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα προγράμματα αυτά, έχουν ως αντικείμενο την εξειδικευμένη εφαρμοσμένη έρευνα και την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε Φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, έτσι ώστε να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πολύπλοκα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Επιστημονικός Υπεύθυνος στα παρακάτω Ερευνητικά Προγράμματα, είναι ο καθηγητής κ. Άρης Ψιλοβίκος και έχουν ως εξής:

Περατωμένα:
I. Έρευνα Τεκμηρίωσης Συστήματος Παρακολούθησης και Διαχείρισης Λίμνης Καστοριάς». (κωδ. 4334, Φορέας Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας – ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε., Επιτροπή Ερευνών ΠΘ, 2012).
II. Διερεύνηση των Διεργασιών Απόθεσης Φερτών Υλικών στον Κάτω Ρου του Αξιού Ποταμού με στόχο την Αειφορική τους Διαχείριση. (κωδ. 4375, Φορέας ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε., Επιτροπή Ερευνών Π.Θ., 2013).
III. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (κωδ. 5600.03.01.07, Φορέας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιτροπή Ερευνών Π.Θ., 2019)

Σε εξέλιξη:
IV. Επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης για την διερεύνηση της κινητικότητας της ιχθυοπανίδας κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Νέστου (κωδ. 5928, Φορέας ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΥΗΠ Συγκρότημα Νέστου, Επιτροπή Ερευνών Π.Θ., 2019).
V. Εφαρμοσμένη Έρευνα στα αντικείμενα της Οικοϋδραυλικής, της Οικοϋδρολογίας και της Αειφορικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. (κωδ. 6052, Φορέας ΥΕΤΟΣ Α.Ε., Επιτροπή Ερευνών Π.Θ., 2019).

6. Διδακτορικές Διατριβές

Σε εξέλιξη:

1. Νίκη Ματζαφλέρη, BSc Ιχθυολόγος, MSc Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος. «Αειφορική διαχείριση της λίμνης Καστοριάς με παρακολούθηση και μοντελοποίηση των οικοϋδρολογικών παραμέτρων του νερού». Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Άρης Ψιλοβίκος (Επιβλέπων), Κωνσταντίνος Κορμάς, Ιφιγένεια Κάγκαλου (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θράκης)
2. Λίνα Καραμούτσου, MSc Χημικός Μηχανικός, MSc Water Resources Engineering, Υπότροφος ΕΟΧ (Ινστιτούτο ΝΙΒΙΟ, Νορβηγία) «Διερεύνηση των Παραμέτρων της Ποιότητας του Νερού της Λίμνης Καστοριάς από Χρονοσειρές Παρακολούθησης με Χρήση Στοχαστικής Προσομοίωσης και Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΑΝΝ)». Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Άρης Ψιλοβίκος (Επιβλέπων), Ιωάννης Αρβανιτογιάννης, Ευάγγελος Κεραμάρης (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).
3. Νίκος Κοντίνης, MSc Πολιτικός Μηχανικός, MSc Υδατικοί Πόροι. «Πολυκριτηριακή Ανάλυση στη Διαχείριση Συγκρούσεων των Χρήσεων Νερού σε Υδατικά Συστήματα». Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Άρης Ψιλοβίκος (Επιβλέπων), Μάριος Σαπουντζής (Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.), Ευάγγελος Κεραμάρης (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).
4. Θεόδωρος Παπαθανασίου, MSc Δασολόγος, MSc Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος. «Διερεύνηση των βέλτιστων χαρακτηριστικών υδραυλικών κατασκευών περασμάτων ιχθυοπανίδας σε χαμηλά και υψηλά φράγματα. Περίπτωση Μελέτης». Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Άρης Ψιλοβίκος (Επιβλέπων), Ευαγγελία Φαρσιρώτου, Δήμητρα Μπόμπορη (Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.).

Περατωμένες :

1. Αντώνιος Σέντας, BSc Ζωικής Παραγωγής, MSc Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος. «Στοχαστικά μοντέλα προσομοίωσης στην ποιότητα επιφανειακών υδάτων στον ποταμό Νέστο». Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Άρης Ψιλοβίκος (Επιβλέπων), Στεριανή Ματσιώρη, Αθανάσιος Λουκάς (Τμήμα Αγρον. – Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ.).
2. Mohamed Elhag, MSc Plant Ecology, MSc Environmental Management. Υπότροφος ΙΚΥ, Καθηγητής στο University King Abdul Aziz – Saudi Arabia. «Water Scarcity Problems Assessment in the Nile Delta Region Using Integrated GIS and Remote Sensing Technologies». Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Άρης Ψιλοβίκος (Επιβλέπων), Μαρία Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη, (Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος Π.Θ.), Κωνσταντίνος Περάκης (Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περ. Αν., Π.Θ.)

7. Δημοσιεύσεις και Συνέδρια την τελευταία 10ετία

7.1 Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

1. Psilovikos A. & Sentas A., 2009. Comparison and Assessment of the Monitoring Data of two R.E.MO.S. Stations in Nestos and Pagoneri for the Year 2004. The Base for an Integrated Water Management. Desalination, Vol 248, Issues 1–3, pp. 1016–1028.

2. Mantzafleri N., Psilovikos A. & Mplanta A., 2009. Water Quality Monitoring and Modeling in Lake Kastoria, using GIS. Assessment and Management of Pollution Sources. Water Resources Management, Vol 23, No 15, pp. 3221 – 3254. DOI: 10.1007/s11269–009–9461–4

3. Κοτοπούλη Μ., Ψιλοβίκος Α., Γκιτσάκης Ν., Σαπουντζής Μ. & Δήμος Γ., 2009. Προσομοίωση Χρονοσειράς Μηνιαίου Ύψους Βροχής του Βροχομετρικού Σταθμού Νεστορίου Καστοριάς με τη χρήση Ανατροφοδοτούμενου (Reccurent) Μοντέλου Νευρωνικών Δικτύων. ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, Τόμος 18 – 19, σελ. 49 – 64.

4. Margoni S. & Psilovikos A., 2010. Sustainable management of Agiasma Lagoon – River Nestos delta – using R.E.MO.S. daily monitoring data of water quality and quantity parameters. Trends, assessments, and natural hazards for the years 2000–2002. Desalination, Vol 250, Issue 1, pp 287 – 296. DOI: 10.1016/j.desal.2009.09.045

5. Psilovikos A. & Margoni S., 2010. An empirical model of sediment deposition processes in Lake Kerkini Central Macedonia, Greece. Environmental Monitoring and Assessment. Vol 164, Issues 1–4, pp 573 – 592, DOI: 10.1007/s10661–009–0914–9

6. Psilovikos A., Sentas A., Sahanidis C. & Laopoulos T., 2011 Trend Analysis ans Assessment of Water Quality and Quantity Monitoring Data in Lignite Mines of Western Macedonia–Greece. Desalination and Water Treatment, Vol 33, pp 44 – 52.

7. Elhag M., Psilovikos A., Manakos I. Perakis K., 2011. Application of the SEBS Water Balance Model in Estimating Daily Evapotranspiration and Evaporative Fraction from Remote Sensing Data Over the Nile Delta. Water Resources Management, Vol 25, No 11, pp 2731–2742, DOI: 10.1007/s11269–011–9835–9.

8. Elhag M., Psilovikos A., Sakellariou-Makrantonaki M., 2013. Land Use Land Cover Changes and its Impacts on Water Resources in Nile Delta Region Using Remote Sensing Techniques. Environment, Development and Sustainability, Vol 15, No 2, pp. 1189 – 1204, DOI: 10.1007/s10668–013–9433–5.

9. Dalaris M., Psilovikos A., Sapountzis M. & Mourtzios P., 2013. Water Erosion Assessment in Skiathos Island using Gavrilović Method. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 22, No 10, pp 2943 – 2952.

10. Psilovikos A. & Elhag M., 2013. Forecasting of Remotely Sensed Daily Evapotranspiration Data over Nile Delta Region, Egypt. Water Resources Management, Vol 27, pp 4115–4130, DOI 10.1007/s11269-013-0368-2.

11. Kagalou I. & Psilovikos A., 2014. Assessment of the Typology and the Trophic Status of two Mediterranean Lake Ecosystems (NW Greece). Water Resources, Vol. 41, No 3, pp 335 – 343.

12. Charizopoulos N. & Psilovikos A., 2015. Geomorphological Analysis of Scopia Catchment (Central Greece), using Dem Data and GIS. Fresenius Environmental Bulletin, Vol 24, No 11b, pp 3973 – 3983.

13. Farsirotou E. & Kotsopoulos S., 2015. Free-Surface Flow Over River Bottom Sill: Experimental and Numerical Study, International Journal οf Environmental Process, Vol 2, pp 133-139.

14. Sentas A., Psilovikos A., Psilovikos T. & Matzafleri N., 2016. Comparison of the performance of stochastic models in forecasting daily Dissolved Oxygen in the Dam – Lake Thesaurus, Greece. Desalination and Water Treatment, Vol 57, (2016), 25.

15. Charizopoulos N. & Psilovikos A., 2016.Hydrologic processes simulation using the conceptual semi-model Zygos: The example of Xynias drained Lake Catchment (Central Greece). Environmental Earth Sciences, Vol 75, No 77, pp 1 – 15.

16. Matzafleri N., Psilovikos A. & Sentas A., 2016. Zooplankton population seasonal variations in relation to the nutrients. Case study of Lake Kastoria, Western Macedonia, Greece. Fresenius Environmental Bulletin, Vol 26, No 2, pp 1318 – 1324.

17. Giagas F., Sapountzis M., Karamoutsou L., Psilovikos A. & Stefanidis P., (Under Review). An economic-environmental approach of check dam types – case study: Eleonas watershed, Thessaloniki, Northern Greece. Fresenius Environmental Bulletin.

18. Sentas A., Psilovikos A. & Psilovikos T., 2016. Statistical Analysis and Assessment of Water Quality Parameters in Pagoneri, River Nestos. European Water, Vol 55, pp 115 – 124.

19. Karamoutsou L., Psilovikos A., Stålnacke P., Farkas C., 2016. Modifications in the Vegoritida’s Lake Catchment and Water Level During the Last Sixty Years. European Water, Vol 56, pp. 3 – 12.

20. Charizopoulos N., Psilovikos A. & Zaggana E., 2017. A lumped conceptual approach for modeling hydrological processes: The case of Scopia catchment area, Central Greece. Environmental Earth Sciences, Vol 76, pp 632 – 642.

21. Farsirotou E. & Xafoulis N., 2017. An experimental study of local scour depth around bridge abutments. International Journal of New Technology and Research, Vol 3(9), pp 01-10.

22. Farsirotou E. & Xafoulis N., 2017. Numerical simulation of scour depth variation around vertical wall abutments. World Journal of Research and Review, Vol 5(6), pp 25-30.

23. Charizopoulos N., Zaggana E. & Psilovikos A., 2018. Assessment of natural and anthropogenic impacts in groundwater, utilizing multivariate statistical analysis and inverse distance weighted interpolation modeling: The case of a Scopia basin (Central Greece). Environmental Earth Sciences, Vol 77, No 380, doi.org/10.1007/s12665-018-7564-6.

24. Sentas, A., Psilovikos, A., Karamoutsou, L., & Charizopoulos, N., 2018. Monitoring, modeling, and assessment of water quality and quantity in River Pinios, using ARIMA models. Desalination and Water Treatment, Vol 133, pp 336-347.

25. Farsirotou E., 2018. Two-Dimensional numerical simulation of bed level variation around vertical wall abutments. International Journal of Engineering Research and Science, Vol 4(11), pp 1-9.

26. Farsirotou E. & Blantas A., 2018. Hydrodynamic numerical simulation and flood risk assessment in a natural river. International Journal of New Technology and Research, Vol 4(2), pp 34-41.

27. Farsirotou E., Xafoulis N., Athanasiou Th. & Katsaridou G., 2018. Clear-water experimental scour depths at abutments. International Journal of Engineering Research and Science, Vol 4 (4), pp 30-38.

28. Farsirotou E. & Soulis J., 2018. A multi-grid finite-volume method for free-surface flows. Journal of Engineering Research and Science, Vol 4 (8), pp 01-13.

29. Charizopoulos N., Mourtzios P., Psilovikos T., Psilovikos A. & Karamoutsou L., 2019. Determination of geomorphological parameters using GIS and rose diagramms: Case study in Samos Island, Northern Aegean Sea, Comptes Rendus Geoscience, Hydrology, environment (Geomorphology), Vol 351, pp 375 – 383.

7.2 Δημοσιεύσεις σε ειδικούς τόμους και κεφάλαια βιβλίων:

30. Καραδήμος Ο., Σαπουντζής Μ. & Ψιλοβίκος Α., 2009. Χρήση των μεθόδων SCS και SierraNevada για τον Προσδιορισμό του Υδρογραφήματος της Βροχόπτωσης της 7ης/12/2002 στο Χείμαρρο «Γεραμπίνη» Ζαγοράς. Υδρογαία: Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Χρήστο Δ. Τζιμόπουλο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Επιμέλεια Έκδοσης Γιαννόπουλος Σ. Μέρος Ι: το νερό, σελ. 269 – 281, Θεσσαλονίκη.

31. Sentas A. & Psilovikos A., 2010. Comparison of ARIMA and transfer function (TF) models in water temperature simulation in dam–lake Thesaurus, Eastern Macedonia, Greece. Environmental Hydraulics, Christodoulou & Stamou (eds), Vol 2, pp. 929 – 934, CRC Press – Taylor and Francis Group, 2010.

32. Charizopoulos N., Stamatis G. & Psilovikos A., 2011. Water Balance and Temporal Changes of the Surface Water Quality in Xynias Basin (SW Thessaly). N. Lambrakis et al. (Eds.), Environmental Earth Sciences, Advances in the Research of the Aquatic Environment, Vol 1, pp 275 – 281, DOI 10.1007/978-3-642-19902-8, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011 (Κεφάλαιο σε βιβλίο).

7.3 Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές:

33. Matzafleri N., Margoni S. & Psilovikos A., 2009. Assessment of Water Quality Monitoring Data in Lake Kastoria, Western Macedonia, Greece. Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) 2009, Vol. II, pp. 725 – 730, Mykonos, Greece, June 2009.

34. Psilovikos A., Sentas A., Sahanidis C. & Laopoulos T., 2009. R.E.MO.S. network in lignite mines in Western Macedonia, Greece. Assessment of the results for the year 2008. Proceedings of the 2nd InternationalConference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) 2009, Vol II, pp. 731 – 736, Mykonos, Greece, June 2009.

35. Mourtzios P., Psilovikos A. & Astaras T., 2009. Geomorphologic and hydrologic analysis of Torrent Imvrassos in Samos Island, using GIS. Assessment of flooding hazard. Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) 2009, Vol III, pp. 1729 – 1734, Mykonos, Greece, June 2009.

36. Psilovikos A., Sentas A. & Sahanidis C., 2010. Comparison of Trend Analysis Models in Water Quality and Quantity Data in Lignite Mines in Western Macedonia, Greece. E-proceedings of the IMEKO Symposium, TC 19, Kosice, Slovakia.

37. Farsirotou E., Soulis J. & Lokkas P., 2010. Numerical modeling of river bed evolution in abrupt hydraulic changes. 6th International Symposium on Environmental Hydraulics, pp 311-315, Athens, Greece.

38. Kagalou I. & Psilovikos A., 2011. Assessment of the typology and the trophic status of two Mediterranean lake ecosystems: Application of the WFD. Book of Abstracts of the IV International Symposium of EWRA: Water Engineering and Management in a changing Environment», pp. 5, Catania, Italy, 2011.

39. Sentas A. & Psilovikos A., 2012. Dissolved Oxygen Assessment in Dam – Lake Thesaurus using Stochasting Modeling. Proceedings of the 11th International Conference: Protection and Restoration of the Environment XI, pp. 1573–1582, Thessaloniki, Greece, 2012.

40. Mourtzios P. & Psilovikos A., 2012. Correlation between morphological and hydrologic parameters in selected torrent of Samos Island. Proceedings of the International Conference “Advanced Methods for Flood Estimation in a Variable and Changing Environment”, Flood Freq COST Action ES0901, pp. 49 – 54, Volos, Greece, October 2012.

41. Matzafleri N., Psilovikos A., Neofytou C. & Kagalou I., 2013. Determination of the trophic status of Lake Kastoria, Western Macedonia, Greece. E-proceedings of the International SWAT4 Conference, Volos, October 2013.

42. Farsirotou E., Klonidis A. & Soulis J., 2013. Three-dimensional numerical simulation of supercritical flow in expansion channel¨, 13th International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering, pp 272-275, Rhodes (Rodos) Island, Greece.

43. Matzafleri N., Psilovikos A. & Sentas A., 2014. Nutrients, Chlorophyll-a and zooplankton population seasonal variations in Lake Kastoria, Western Macedonia, Greece. Proceedings of the 12th International Conference: Protection and Restoration of the Environment XII, pp. 348–355, Skiathos, Greece, 2014.

44. Sentas A., Psilovikos A. & Matzafleri N., 2014. Application of stochastic models for predicting water quality in Dam – Lake Thesaurus, Greece. Proceedings of the 12th International Conference: Protection and Restoration of the Environment XII, pp. 458–465, Skiathos, Greece, 2014.

45. Matzafleri N., Psilovikos A., 2014. Assessment of Water Quality Monitoring based on two years data (2008 & 2011) in Lake Kastoria, Western Macedonia, Greece. E-Proceedings of the 1st International Conference HYDROMEDIT 2014, pp 14 – 18, Volos 2014.

46. Sentas Α., Psilovikos Α., 2014. Monitoring Parameters Tw, DO and Environmental Evaluation of the Artificial Lake of Thesaurus for the years 2004-2007. E-Proceedings of the 1st International Conference HYDROMEDIT 2014, pp 19 – 23, Volos 2014.

47. Charizopoulos N., Stamatis G., Zagana E & Psilovikos A., 2014. The Origin of Heavy Metals in Groundwater and Soil in the Xynias Drained Lake Basin (Central Greece). Proceedings of the 10th International Hydrogeological Congress of Greece, pp 123 – 132, November 2014, Thessaloniki, Greece.

48. Farsirotou E., Kotsopoulos S., Xafoulis N. & Sanatsios G., 2014. Experimental investigation of non-uniform flow in rivers. Proceedings of the 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, pp 873-880, Skiathos island, Greece.

49. Kotsopoulos S., Nastos P., Ghionis G., Lazogiannis K., Poulos S., Alexiou I., Panagopoulos A., Farsirotou E. & Alamanis N., 2014. Evaporation and evapotranspiration estimates under present and future climate conditions. Proceedings of the 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, pp 91-97, Skiathos island, Greece.

50. Lazogiannis K., Paraskevopoulou V., Poulos S., Teou X., Kotsopoulos S., Farsirotou E., Ghionis G., Matiatos I., Panagopoulos A., Sifnioti D., Giannouli D., Tsanakas K., Dassenakis M., Drakopoulos P., Botsou F., Alexiou I. & Alexopoulos J., 2014. Seasonal variation of water discharge and suspended sediment concentration of the Pinios River (Thessaly) during the hydrological year 2012/13. Proceedings of the 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, pp 325-331, Skiathos island, Greece.

51. Kotsopoulos S., Nastos P., Lazogiannis K., Alexiou I., Poulos S., Ilias A., Panagopoulos A., Ghionis G., Matiatos I., Pisinaras V., Farsirotou E., Alamanis N., Arampatzis G. & Kakagiannis G., 2014. Crop water requirements under present and future weather conditions. Proceedings of the 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, pp 1118–1129, Thessaloniki, Greece.

52. Kotsopoulos S., Nastos P., Lazogiannis K., Poulos S., Ilias A., Panagopoulos A., Ghionis G., Matiatos I., Pisinaras V., Farsirotou E. & Alamanis N., 2015. Evaporation, evapotranspiration and crop water requirements under present and future climate conditions at Pinios delta plain. Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, pp 961-965, Rhodes, Greece.

53. Matzafleri N., Psilovikos A., 2016. Preliminary study of fish fauna in location Ag. Sotiras – Lake Kastoria Western Greece. The Perspective of applying an Ecohydraulic Model. Proceedings of the 2nd International Conference HYDROMEDIT 2016, pp 52 – 56, Mesologgi 2016.

54. Karamoutsou L., Psilovikos A., Spiridis A., Koutalou V., Papadopoulos I., Ampas V., Stalnacke P., 2016. Modifications in the Vegoritida’s Lake Catchment and Water Level During the Last Sixty Years, Proceedings of the 2nd International Conference HYDROMEDIT 2016, pp 34 – 38, Mesologgi 2016.

55. Kalogiros D., Psilovikos A., 2016.Estimate of the Peak Runoff Values of the Mountainous Catchments of River Lithaios using Synthetic Unit Hydrographs. E-Proceedings of the 2nd International Conference HYDROMEDIT 2016, pp 24 – 28, Mesologgi 2016.

56. Karamoutsou L., Psilovikos A., 2017. The interaction between the water level and the diversification of land uses in the Vegoritida’s lake catchment. E-Proceedings of the 6th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Thessaloniki 2017.

57. Minou T., Georgiadou M., Karamoutsou L., Psilovikos A., 2017. Comparison of the Trophic status of two swallow lakes. The case study of the Lakes Kerkini and Kastoria. E-Proceedings of the 6th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Thessaloniki 2017.

58. Sentas A., Karamoutsou L., Charizopoulos N., Psilovikos T., Psilovikos A. & Loukas A., 2018. The use of Artificial Neural Networks to Predict Water Parameters of the Thesaurus Dam, Nestos River, Greece. 3rd EWaS International Conference 2018, Vol 2(634), pp 1-6, Lefkada, Greece.

59. Matzafleri N. & Psilovikos A., 2018. Eutrophication Assessment of Lake Kastoria using GIS Techniques. Proceedings of the 3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment, pp 568 – 572, Volos, Greece.

60. Karamoutsou L., Psilovikos A., Sentas A., Charizopoulos N. & Spiridis A., 2018. Statistical Analysis of Water Level in the Catchment of Lake Vegoritida – Wastern Macedonia – Greece. Proceedings of the 3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment, pp 808 – 811, Volos, Greece.

7.4 Δημοσιεύσεις σε πρακτικά πανελληνίων συνεδρίων με κριτές:

61. Παπανίκος Ν., Ψιλοβίκος Α., Σαπουντζής Μ. & Ματσιώρη Σ., 2009. Τα Έργα Επανασύστασης και Λειτουργίας της Λίμνης Κάρλας (Θεσσαλία) και ο Πολλαπλός Σκοπός της. Πρακτικά του κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ – ΕΕΔΥΠ, «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Συνθήκες Κλιματικών Αλλαγών», Τόμος Ι, σελ. 59 – 66, Βόλος, Μάιος 2009.

62. Φασούλα Α., Σαπουντζής Μ. & Ψιλοβίκος Α., 2009. Διερεύνηση του πλημμυρικού φαινομένου της 9ης Οκτωβρίου 2006, στο χείμαρρο «Κραυσίδωνα» Βόλου. Πρακτικά του κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ – ΕΕΔΥΠ, «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Συνθήκες Κλιματικών Αλλαγών», Τόμος Ι, σελ. 171 – 178, Βόλος, Μάιος 2009.

63. Μπίκου Ζ., Ματσιώρη Σ. & Ψιλοβίκος Α., 2009. Οικονομική αποτίμηση της υποβάθμισης λόγω ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος. Πρακτικά του κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ – ΕΕΔΥΠ, «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Συνθήκες Κλιματικών Αλλαγών», Τόμος ΙΙ, σελ. 1015 – 1022, Βόλος, Μάιος 2009.

64. Δαλέζιος Ν., Μπουκουβάλα Ε., Μπλάντα Α., Πισμίχος Ν., Σπυρόπουλος Ν. & Ψιλοβίκος Α., 2011. Πιστοποίηση και Αξιοπιστία Συμβατικών Δεικτών Εκτίμησης Υδρομετεωρολογικής Ξηρασίας. Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Γ.Μ.Ε., Ενότητα 9: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Τηλεπισκόπιση, Εργασία 3, Αθήνα, Νοέμβριος 2011.

65. Κάγκαλου Ι., Κορμάς Κ., Ψιλοβίκος Α. & Τσίκληρας Α., 2012. Μια σταθερή «Οδηγία» και ένα μεταβαλλόμενο κλίμα στη διαχείριση των εσωτερικών νερών της Μεσογείου. Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλιείας – Ωκεανογραφίας, Αθήνα, Μάιος 2012.

66. Ζήσου Χ. και Ψιλοβίκος Α., 2012. Η Παρακολούθηση και η αποτίμηση της Ποιότητας των Υδάτων στη Νεοσυσταθείσα Λίμνη Κάρλα. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χωροταξίας, Σελ., 1373 – 1378, Βόλος, 2012.

67. Ζήσου Χ. και Ψιλοβίκος Α., 2012. Η Παρακολούθηση και Μοντελοποίηση της κατανομής των Φυσικοχημικών Παραμέτρων του Νερού της Λίμνης Κάρλας με Χρήση GIS. 2ο Κοινό Συνέδριο ΕΥΕ – ΕΕΔΥΠ, Σελ. 1250 – 1261, Πάτρα, Οκτώβριος 2012.

68. Σέντας Α. & Ψιλοβίκος Α., & Ματζαφλέρη Ν., 2015. Στατιστική ανάλυση και αποτίμηση της ποιότητας του νερού στη θέση Παγονέρι, Ποταμός Νέστος Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου ΕΥΕ – ΕΕΔΥΠ, Σελ. 713 – 721, Αθήνα, Δεκέμβριος 2015.

69. Παρασκευάς I., Μούκος A., Φαρσιρώτου E. & Λουκάς A., 2015. Υδρολογική και υδραυλική προσομοίωση και σύνθεση χαρτών πλημμύρας. 3ο Κοινό Συνέδριο: 13ο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, 9ο Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και 1ο Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων Στην Νέα Εποχή, Αθήνα.

70. Lazogiannis K., Kotsopoulos S., Kakagiannis G., Bakouras S., Farsirotou E., Poulos S., Panagopoulos Α., Ilias Α., Pisinaras V., Arabatzis G., Paraskevas Ch., Nastos, P., Alexopoulos J., Matiatos Ι., Ghionis G., Karamousalis Th., Kotinas V., Gagkas Z. & Pappas I., 2015. Study of surface irrigation water availability and suspended particulate matter concentration during the hydrological year 2013/14. Proceedings of the 11th Panhellenic Symposium on Oceanography & Fisheries «Aquatic Horizons: Challenges & Perspectives, pp 677-680, Mytilene, Lesvos Island, Greece.

71. Καλόγηρος Δ. & Ψιλοβίκος Α., 2019. Εκτίμηση και Συγκριτικά Ανάλυση των Πλημμυρικών Απορροών της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ληθαίου με τη Χρήση Εμπειρικών Σχέσεων και Συνθετικών Μοναδιαίων Υδρογραφημάτων. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε., σελ. 677 – 687, Βόλος, Μάϊος 2019.

72. Παπαθανασίου Θ., Σαπουντζής Μ. & Ψιλοβίκος Α., 2019. Η κατασκευή φραγμάτων κατά μήκος της κοίτης του χειμάρρου «Γεραμπίνη» Ζαγοράς Πηλίου ως δείκτης επίδρασης στην παρόχθια βλάστηση. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε., σελ. 877 – 796, Βόλος, Μάϊος 2019.

73. Σπυρίδης Α., Κουτάλου Β., Γκέκα Ι., Ζαχαρόπουλος Ι., Κεραμάρης Ε., Ψιλοβίκος Α., Πέτικας Ι., Καραμούτσου Λ., 2019. Υπολογισμός Όμβριων Καμπυλών Περιοχής Αμυνταίου Φλώρινας. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε., σελ. 827 – 836, Βόλος, Μάϊος 2019.

74. Σπυρίδης Α., Κουτάλου Β., Γκέκα Ι., Ζαχαρόπουλος Ι., Ψιλοβίκος Α., Κεραμάρης Ε., Καραμούτσου Λ., Πέτικας Ι., 2019. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πολυωνυμικών Σχέσεων Συνθετικού Μοναδιαίου Υδρογραφήματος. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε., σελ. 861 – 867, Βόλος, Μάϊος 2019.

75. Καραμούτσου Λ. & Ψιλοβίκος Α., 2019. Η Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων στην Πρόβλεψη της Ποιότητας των Υδάτων της Λίμνης Καστοριάς. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε., σελ. 882 – 889, Βόλος, Μάϊος 2019.

76. Ξαφούλης N., Φαρσιρώτου E. & Κωτσόπουλος Σ., 2019. Τοπική διάβρωση κατάντη κατασκευών ελέγχου της ροής υδατορρευμάτων. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε., σελ. 698-707, Βόλος.

77. Μπουκουβάλας Δ., Κωτσόπουλος Σ., Ξαφούλης Ν., Νάστος Π. & Φαρσιρώτου Ε., 2019. Προσδιορισμός συνιστωσών υδατικού ισοζυγίου λεκάνης απορροής για σενάρια κλιματικής αλλαγής. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε., σελ. 743-752, Βόλος.

78. Παπακώστας Δ., Κωτσόπουλος Σ., Ξαφούλης Ν., Νάστος Π., Λαζογιάννης Κ., Φαρσιρώτου Ε. & Αλαμανής Ν., 2019. Σημερινές και μελλοντικές αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών των τοπικών κοινοτήτων Ομολίου, Στομίου και Παλιοπύγου στο Δέλτα Πηνειού. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε., σελ. 753-765, Βόλος.

79. Γιαννούλης Γ., Κωτσόπουλος Σ., Ξαφούλης Ν. & Φαρσιρώτου Ε., 2019. Υδρευτικές ανάγκες στην πόλη της Λάρισας και συσχέτισή τους με τα κλιματικά δεδομένα. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε., σελ. 634-641, Βόλος.

8. Συνεργασίες με Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια

1. Department of Civil & Environmental Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, USA – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο του Michigan, Ανν Αρμπορ, ΗΠΑ. Επισκέπτης Καθηγητής και Υπότροφος Fulbright ο Καθηγητής κ. Άρης Ψιλοβίκος.
2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ. σε επίπεδο συνανάθεσης διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών και συνεργασίας σε ερευνητικά προγράμματα.
3. Stanley Hydraulics Laboratory, Department of Civil & Environmental Engineering, University of Iowa, Iowa City, USA – Εργαστήριο Υδραυλικής Στάνλεϋ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, Αϊοβα Σίτυ, ΗΠΑ. Σεμινάρια και Παρουσιάσεις Εργασιών.
4. Department of Physical and Environmental Sciences, University of Toronto, Canada – Τμήμα Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδάς, Σεμινάρια και Παρουσιάσεις Εργασιών.
5. Department of Civil, Environmental and Ocean Engineering, Stevens Institute of Technology, NJ – USA, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Περιβάλλοντος και Ωκεάνιας Μηχανικής. Σεμινάρια και Παρουσιάσεις Εργασιών.
6. Universidad Politecnica de Madrid – Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Πολυτεχνείο της Μαδρίτης – Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS.
7. Laboratory of Microbiology, University of Neuchatel, Switzerland, στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων που αφορούν τη λίμνη της Καστοριάς.
8. Department of Hydrology and Water Resources Management, Faculty of Meteorology, Environment & Arid Land Agriculture, King Abdulaziz University, Jeddah, KSA, στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και δημοσιεύσεων.
9. NIBIO, Norway, στα πλαίσια κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων σε ότι αφορά εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και κοινών δημοσιεύσεων.
10. Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia στο πλαίσιο διακρατικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών και ERASMUS.
11. University of Algarve, Centre for Marine and Environmental Research, Faro, Portugal, στο πλαίσιο διακρατικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών και ERASMUS.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου εδώ