Κανονισμός σπουδών

Κανονισμός σπουδών (Ν.1268/82, Ν.1566/85, Ν. 3549/2007)

 • Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου.
 • Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά στο χειμρεινό και το εαρινό εξάμηνο.
 • Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθμό Δ.Μ. που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS. Με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από πρόταση της Γ.Σ. του Τμήματος, επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας του εξαμήνου το πολύ δύο εβδομάδες, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας. Κατά συνέπεια το μάθημα θεωρείται ως μη διδαχθέν για διδασκαλία λιγότερη των 13 εβδομάδων.
 • Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός Α.Ε.Ι., πέρα από τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις.
 • Το χειμερινό διδακτικό εξάμηνο μαζί με την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου, αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και λήγει στα τέλη Ιανουαρίου. Το εαρινό εξάμηνο μαζί με την εξεταστική του Ιουνίου, αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου και λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με πρόταση της Συγκλήτου ρυθμίζει την έναρξη και τη λήξη των δύο εξαμήνων εκτός των ημερομηνιών αυτών, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των εβδομάδων της παραγράφου 3.
 • Με τους εσωτερικούς κανονισμούς των Α.Ε.Ι., ορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρυθμη διδασκαλία ή συμπλήρωση ύλης εξαμήνου.
 • Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεούται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή να στηριχθεί σε θέματα ή εργαστηριακές ασκήσεις.
 • Τα μαθήματα του ωρολογίου εξαμηνιαίου προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι 49 και των επιλογής 5.
 • Το κάθε μάθημα αποτελείται από θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση. Σε ορισμένα μαθήματα η εργαστηριακή εκπαίδευση αντικαθίσταται από ασκήσεις.
 • Τα εργαστήρια ή οι ασκήσεις στα διάφορα μαθήματα είναι υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Αν η εργαστηριακή εκπαίδευση ή οι ασκήσεις είναι προαπαιτούμενα της θεωρητικής διδασκαλίας ενός μαθήματος τότε απαιτείται προσυνεννόηση του φοιτητή με το διδάσκοντα.
 • Ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει με μέχρι 5 μαθήματα επιλογής σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Μπορεί να δηλώσει πέραν των 5 μαθημάτων ή να αλλάξει μάθημα επιλογής μετά από απόφαση της Γ.Σ., αφού προηγηθεί σχετική αίτηση.
 • Κάθε φοιτητής καταθέτει σε περίπτωση διαγραφής του από το Τμήμα και αποφοίτησης οφείλει να παραδώσει τα παρακάτω έγγραφα: (α) δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο), (β) βεβαίωση φοιτητικής λέσχης για διακοπή σίτισης, (γ) βιβλιάριο υγείας, (δ) βεβαίωση μη χρέωσης βιβλίων από τη βιβλιοθήκη.