Ιχθυολογίας – Υδροβιολογίας (εΥI)

Πολιτική Ποιότητας Εργαστηρίου Υδροβιολογίας & Ιχθυολογίας

Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Υδροβιολογίας – Ιχθυολογίας (εΥΙ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1999 (ΠΔ 194/ΦΕΚ Α´ 177/3-09-1999) και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Υδροβιολογίας και της Ιχθυολογίας. Σύμφωνα με την απόφαση αρ. 67/31-03-2006 της Συγκλήτου μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και ιδιώτες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, υποψήφιους διδάκτορες και τεχνικό προσωπικό (ΕΤΕΠ-ΕΔΙΠ) με κύρια ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα που καλύπτουν το ευρύ φάσμα της Υδροβιολογίας και Ιχθυολογίας. Το εΥΙ μελετά τους υδρόβιους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, από βακτήρια, σπονδυλωτά, ασπόνδυλα, μέχρι και ανώτερα φυτά και θηλαστικά. Το εΥΙ έχει αναπτύξει ισχυρούς διεπιστημονικούς δεσμούς με εργαστήρια της αλλοδαπής για την παροχή υψηλής ποιότητας ερευνητικών υπηρεσιών. Οι σύγχρονες και ποιοτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός του το καθιστούν ικανό τόσο για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, αλλά και για την εκπόνηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου εδώ

Επιστημονικά πεδία

Ειδικότερα ασχολείται με θέματα συστηματικής ιχθύων, γενετικής πληθυσμών, ζωολογίας, μοριακής οικολογίας, μοριακής ποσοτικής γενετικής, διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων και υδρόβιων οργανισμών, διατήρησης ιχθυοαποθεμάτων, βιοπαρακολούθησης θαλάσσιων θηλαστικών, ιστολογίας και ιστοπαθολογίας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, μαλακολογίας, εκτροφής γαστεροπόδων και αμφιβίων καθώς και της αλιείας και αλιευτικής τεχνολογίας, διαχείρισης και ελέγχου της αναπαραγωγής σε εντατικές εκτροφές, βελτίωση ωοτοκίας και σπερμιογένεσης σε γεννήτορες ιχθυοκαλλιέργειας, κρυοδιατήρηση γαμετών.

Τεχνογνωσία και εξοπλισμός

Το εΥΙ διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό που εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. Ειδικότερα το εΥΙ διαθέτει τεχνογνωσία και εξοπλισμό για:

1. Μοριακές μεθόδους γενετικής

Το εΥΙ παρέχει μία εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την απομόνωση και ανάλυση μακρομορίων γενετικού υλικού (DNA και RNA). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα άπτονται της πληθυσμιακής γενετικής, βιολογίας-γενετικής διατήρησης, γενετικής ρύπανσης, οικοτοξικολογίας, σχέσεις γονιδιωματικής και αρμοστικότητας, εξελικτικά μονοπάτια με τη χρήση νέων τεχνολογιών (αλληλουχήσεις νέας γενιάς-Next Generation Sequencing) και σύγχρονων μοριακών δεικτών/τεχνικών (ddRADs, DNA capture, whole genome sequencing, RNA-sequencing, proteomics, nutrigenomics, metabolomics). Τα διαθέσιμα όργανα για μελέτες στο μοριακό επίπεδο είναι:
• Αυτόματος εξαγωγέας γενετικού υλικού (DNA & RNA) για πρωτόκολλα ζωικών και φυτικών ιστών
• Ψυχόμενη φυγόκεντρος με πολλαπλές κεφαλές διαφορετικού μεγέθους δοκιμαστικών σωλήνων και κυβεττών
• Θερμοκυκλοποιητές για χρήση απλής και διαβαθμισμένης θερμοκρασίας PCR
• Ποσοτική PCR σε πραγματικό χρόνο (Real-Time PCR)
• High Resolution Melting (HRM) για την ανίχνευση μεταλλάξεων, πολυμορφισμών και επιγενετικών διαφορών σε δείγματα δίκλωνου DNA
• Κάθετες και οριζόντιες συσκευές ηλεκτροφόρησης
• Συσκευή ηλεκτροφόρησης για COMET assay
• Ειδικές καμπίνες υπεριώδους ακτινοβολίας
• Φούρνοι επώασης
• Φωτογραφικό σύστημα για αποτύπωση πηκτών αγαρόζης
• Ψυγεία βαθιάς κατάψυξης (-80oC)
Επίσης, το εΥΙ διαθέτει μικρού μεγέθους υπολογιστική συστοιχία υψηλής απόδοσης HPC (High Performance Computing) και την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία για ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data analysis) και βιο-πληροφορικών εργαλείων και προγραμματισμού σε περιβάλλον Unix, Pearl, Java.

2. Οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία

Το εΥΙ διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ιστολογική και ιστοπαθολογική μελέτη υδρόβιων οργανισμών, τόσο σε μικροσκοπικό όσο και σε υπερ-μικροσκοπικό επίπεδο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα άπτονται της εσωτερικής μορφολογίας, της μικροσκοπικής ανατομικής των ιστών και κυττάρων και γενικότερα της μελέτη της λεπτής υφής των οργάνων των διαφόρων οργανισμών, τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές καταστάσεις.
Τα διαθέσιμα όργανα για ιστολογικές μελέτες είναι:
• Εργαστηριακά μικροσκόπια
• Οπτικά μικροσκόπια εφοδιασμένα με κάμερες λήψης εικόνων
• Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διελεύσεως με ηλεκτρονική κάμερα λήψης εικόνων
• Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σαρώσεως
• Ιστοκινέτα (συνέργεια με Εργαστήριο Ωκεανογραφίας)
• Συσκευή σκήνωσης ιστολογικών δειγμάτων (συνέργεια με Εργαστήριο Ωκεανογραφίας)
• Σύστημα χρώσης ιστολογικών τομών (συνέργεια με Εργαστήριο Ωκεανογραφίας)
• Μικροτόμος (συνέργεια με Εργαστήριο Ωκεανογραφίας)
• Υπερ-μικροτόμος
• Ξηραντής κριτικού σημείου
• Επιμεταλλωτής
• Φούρνος επώασης

3. Εκτροφή σαλιγκαριών

Στο εΥΙ υπάρχει σύγχρονος εξοπλισμός που εξυπηρετεί πλήρως τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σαλιγκαροτροφίας. Παρέχεται εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την εκτροφή σαλιγκαριών και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς τους. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα άπτονται της βιολογίας των πνευμονοφόρων γαστερόποδων, της αναπαραγωγής, της πάχυνσης, της διατροφής, της θρέψης, της ευζωίας, των εγκαταστάσεων και κλιματικών συνθηκών, της αποθήκευσης και μεταποίησης των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών καθώς και της οικονομικής διάρθρωσης του κλάδου.
Τα διαθέσιμα όργανα είναι:
• Θάλαμοι προσομοίωσης θερινής και χειμερίας νάρκης
• Ψυκτικοί θάλαμοι (-4 έως -20oC), θάλαμοι επώασης και αποστείρωσης UV
• Μηχάνημα ανάλυσης υφής Admet texture analyzer eXpert 5601 συνδεδεμένο με υπολογιστή
• (Wincom plus)
• Πεχάμετρο, θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας
• Ζυγοί ακριβείας 2, 3 και 4 δεκαδικών και φορητός ζυγός ακρίβειας 1 δεκαδικού
• Φορητά υγρασιόμετρα, θερμόμετρα, λουξόμετρα
• Στερεοσκόπιο με προσαρμοσμένη οθόνη LCD για απεικόνιση και φωτογράφιση, συνδεδεμένο με υπολογιστή (WinCE 5.0)
• Εργαστηριακά μικροσκόπια και στερεοσκόπια
Για την εκτροφή σαλιγκαριών το εΥΙ διαθέτει σύγχρονο διχτυοκήπιο έκτασης 300 m2, κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό (γαλβανισμένο) με κάλυψη από δίχτυ σκίασης (90%). Η διατήρηση της απαιτούμενης υγρασίας, επιτυγχάνεται με σύστημα δροσισμού χαμηλής πίεσης (5 bar). Το σύστημα ανοιχτής εκτροφής (20 m2) διαθέτει σύστημα υδρονέφωσης και περιβάλλεται από σίτα περίφραξης των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών. Για τον έλεγχο και την καταγραφή των κλιματικών συνθηκών στον σταθμό υπάρχει αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας του αέρα με υδατοστεγές καταγραφικό (HOBO Warre BHW-PC), πυρανόμετρο και αισθητήρας ταχύτητας ανέμου.

4. Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών

Για την μελέτη των κητωδών είναι απαραίτητη η συλλογή πρωτογενών πληροφοριών πεδίου, όπως η γεωγραφική αλλά και χωροχρονική κατανομή καθώς και το μέγεθος των πληθυσμών. Η συλλογή δεδομένων μέσω οπτικής παρατήρησης και ηχητικής καταγραφής, κρίνεται απαραίτητη για την μελέτη και διατήρηση των ειδών των κητωδών μέσω των παρακάτω:
• Πιθανή συσχέτιση της διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των ηχητικών «clicks» μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών πληθυσμών
• Προσδιορισμός υποπληθυσμών και εξέταση ύπαρξης νέων ειδών
• Συσχέτιση μορφολογικών χαρακτηριστικών μέσω φωτογραφιών και ηχητικών δεδομένων μεταξύ ίδιου είδους
• Μελέτη σύνδεσης παρουσίας θαλάσσιων θηλαστικών με έντονη αλιευτική προσπάθεια και υποβάθμισης περιβάλλοντος
• Πρωτόκολλο ενεργειών προετοιμασίας πλόα για την καταγραφή της αφθονίας των θαλάσσιων θηλαστικών και κατοχύρωσης για ορθή πρακτική εν πλω
• Πρωτόκολλο εκβρασμών θαλάσσιων θηλαστικών για σχηματισμό πανελλαδικού δικτύου καταγραφής περιστατικών

5. Αλιεία

Το εΥΙ διαθέτει τεχνογνωσία όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία και την επιλεκτικότητα τους, τη διακύμανση της αλιευτικής παραγωγής, την επίδραση του κλίματος στην αλιευτική παραγωγή, τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, τη διαχείριση σε περιοχές με περιορισμένα αλιευτικά δεδομένα, τις χωρικές και χρονικές διακυμάνσεις της ελληνικής θαλάσσιας παραγωγής, την επίδραση της αλιευτικής δραστηριότητας στο οικοσύστημα, τη θνησιμότητα και τις καμπύλες παραγωγής, τη συμπεριφορά, τις ενεργειακές ανταλλαγές και την επίδραση των κλιματικών αλλαγών.
Τα διαθέσιμα όργανα είναι:

• Σύστημα ηλεκτραλιείας (σύστημα φορητής μπαταρίας με ηλεκτρογεννήτρια)
• Λέμβος με εξωλέμβια μηχανή
• Ιχθυόμετρα ξύλινα και σιδερένια
• Συσκευή GPS
• Δειγματολήπτης βένθους τύπου ECMAN (συνέργεια με Εργαστήριο Ωκεανογραφίας)
• Δειγματολήπτες νερού (συνέργεια με Εργαστήριο Ωκεανογραφίας)
• Δίχτυ συλλογής πλαγκτόν (συνέργεια με Εργαστήριο Ωκεανογραφίας)
• Ζυγοί απλοί και ακριβείας
• Ζυγοί αναλογικοί με σταθμά
• Ιχθυοπαγίδες
• Καταψύκτες
• Σύστημα καταγραφής φυσικοχημικών παραμέτρων (οξυγόνου, θερμοκρασίας, χλωροφύλλης, θολερότητας)
• Μετρητής ροής (FLOW METER) WINDAUS, 80
• Παχύμετρα
• Ρευματογράφοι
• Αγωγιμόμετρο – αλατόμετρο
• Βίντσι

6. Αναπαραγωγή ζωικών οργανισμών

Το εΥΙ παρέχει μία εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση του σπέρματος, την κρυοδιατήρηση των γαμετών και εμβρύων και την παραγωγή εμβρύων in vivo και in vitro. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα άπτονται της διαχείρισης και του ελέγχου της αναπαραγωγής των ιχθύων σε συνθήκες αιχμαλωσίας, της κρυο-συντήρησης σπέρματος και εμβρύων, της επίδρασης του οξειδωτικού στρες στην αναπαραγωγή, της χρήσης αντιοξειδωτικών παραγόντων στην αναπαραγωγή των θηλυκών και αρσενικών γεννητόρων, της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην εκτροφή ζωικών οργανισμών και της in vivo και in vitro παραγωγής εμβρύων.

Τα διαθέσιμα όργανα είναι:
• Aυτόματος αναλυτής σπέρματος υποβοηθούμενος από ηλεκτρονικό υπολογιστή CASA (Computer Assisted Sperm Analysis)
• Eπωαστικός κλίβανος δύο αερίων
• Θάλαμος νηματικής ροής
• Θάλαμος νηματικής ροής για IVF (In Vitro Fertilization)
• Ανάστροφο μικροσκόπιο
• Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης
• Στερεοσκόπιο
• Υδατόλουτρα
• Ψυχόμενη φυγόκεντρος
• Μικροφυγόκεντρος
• Μικροβιολογικός κλίβανος
• Οσμόμετρο
• Υπερηχογράφος
• Πεχάμετρο
• Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας
• Vortex
• Αναλυτικός ζυγός
• Συσκευή υπερ-καθαρού νερού
• Θερμαντικά μπλοκ
• Ψηφιακό καταγραφικό θερμόμετρο

Προσωπικό του εΥΙ

Το προσωπικό του εΥΙ απαρτίζεται από το Διευθυντή του, τα μέλη ΔΕΠ που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με αυτό του εργαστηρίου, υποψήφιους διδάκτορες, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, συμβασιούχους διδάσκοντες, αλλά και υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν αντίστοιχες διατριβές.

Διευθυντής εΥΙ:

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Καθηγητής, (exadact@uth.gr, Tel: 2421093073, Fax: 2421093157)

Μέλη ΔΕΠ:

• Παναγιώτης Βερίλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, (pveril@uth.gr, Tel: 2421093248)
• Σεραφείμ Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, (serpapad@uth.gr, Tel: 2421093139)
• Μαριάνθη Χατζηιωάννου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, (mxatzi@uth.gr, Tel: 2421093269)
• Γεώργιος Α. Γκάφας, Επίκουρος Καθηγητής, (gkafas@uth.gr, Tel: 2421093145)

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ):

• Δέσποινα Κοκιούμη, (dkokioum@uth.gr, Tel: 2421093085)
• Λαμπρέτα Τζιάντζιου, (ltziantz@uth.gr, Tel: 2421093069)

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΕΠ):

• Σταυρούλα Αϋφαντή, (staifant@uth.gr, Tel: 2421093067)
• Ιωάννα Σαραντοπούλου, (saradopo@uth.gr, Tel: 2421093087)
• Σπύρος Τσαλαπάτας, (sat@uth.gr, Tel: 2421093030)

Διδάσκοντες ΠΔ 407/80 & Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

• Δρ. Κωνσταντίνος Κόκκινος, konst.kokkinos@gmail.com
• Δρ. Στέργιος Παρδάλης, stpardalis@yahoo.gr

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (5ετίας) του προσωπικού

1. Gkafas GA, de Jong M, Exadactylos A, Raga JA, Aznar F, Hoelzel AR (2020) Sex-specific impact of inbreeding on fitness in the striped dolphin. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 287: pp. 20200195
2. Karamitros G, Gkafas GA, Giantsis IA, Martsikalis P, Kavouras M, Exadactylos A (2020) Model-based distribution and abundance of three Delphinidae in the Mediterranean. Animals 10 (2): 260
3. Psofakis P, Karapanagiotidis IT, Malandrakis EE, Golomazou E, Exadactylos A, Mente E (2020) Effect of fishmeal replacement by hydrolyzed feather meal on growth performance, proximate composition, digestive enzyme activity, hematological parameters and growth-related gene expression of gilthead seabream (Sparus aurata). Aquaculture 521: 735006
4. Parlapani F, Syropoulou F, Tsiartsafis A, Ekonomou S, Madesis P, Exadactylos A, Boziaris I (2020) HRM analysis as a tool to facilitate identification of bacteria from mussels during storage at 4°C. Food Microbiology 85: 103304
5. Bouroutzika E, Kouretas D, Papadopoulos S, Veskoukis AS, Theodosiadou E, Makri S, Paliouras C, Michailidis M-L, Caroprese M and Valasi I, (2020). Effects of Melatonin Administration to Pregnant Ewes under Heat-Stress Conditions, in Redox Status and Reproductive Outcome. Antioxidants 2020, 9, 266
6. E. Tsoumalakou, E. Mente, N. Katsoulas, K.A. Kormas, P. Berillis, N. Vlahos, P. Kapsis, P. Stathopoulou and E. Levizou. Nutrient input in a small scale aquaponic system: effect on lettuce functional responses and tilapia growth. AE 2019, Aquaculture Europe 2019, Berlin, October 7-10, pp 1537-1538.
7. Pool R, Nilani Chandradeva, Gkafas G, Raga JA, Fernández M, Aznar FJ (2019) Transmission and Predictors of Burden of Lungworms of the Striped Dolphin (Stenella coeruleoalba) in the Western Mediterranean. Journal of Wildlife Diseases 56 (1)
8. Kavouras M, Malandrakis EE, Danis T, Blom E, Anastassiadis K, Panagiotaki P, Exadactylos A (2019) Hox genes polymorphism depicts developmental disruption of common sole eggs. Open Life Sciences 14 (1): pp. 549-563
9. Exadactylos A, Vafidis D, Tsigenopoulos CS, Gkafas GA (2019) High connectivity of the white seabream (Diplodus sargus, L. 1758) in the Aegean Sea, eastern Μediterranean basin. Animals 9 (11): 979
10. Gkafas GA, Hatziioannou M, Malandrakis EE, Tsigenopoulos CS, Karapanagiotidis IT, Mente E, Vafidis D, Exadactylos A (2019) Heterozygosity fitness correlations and generation interval of the Norway lobster in the Aegean Sea, eastern Mediterranean. Journal of Biological Research-Thessaloniki 26: 14
11. Vlahos, N., Levizou, E., Stathopoulou, P., Berillis, P., Antonopoulou, E., Bekiari, V., & Mente, E. (2019). An Experimental Brackish Aquaponic System Using Juvenile Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) and Rock Samphire (Crithmum maritimum). Sustainability, 11(18), 4820.
12. Boursiaki, V., Theochari, C., Zaoutsos, S. P., Mente, E., Vafidis, D., Apostologamvrou, C., & Berillis, P. (2019). Skeletal Deformity of Scoliosis in Gilthead Seabreams (Sparus aurata): Association with Changes to Calcium-Phosphor Hydroxyapatite Salts and Collagen Fibers. Water, 11(2), 257.
13. Tsioli S, Orfanidis S, Papathanasiou V, Katsaros C, Exadactylos A (2019) Effects of salinity and temperature on the performance of Cymodocea nodosa and Ruppia cirrhosa: a medium-term laboratory study. Botanica Marina 62 (2): pp. 97-108
14. Giantsis I, Exadactylos A, Feidantsis K, Michaelidis B (2019) First insights towards the population genetic structure and the phylogeographic status of the horse mussel (Modiolus barbatus) from the eastern Mediterranean. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 99 (5): pp. 1111-1118
15. Ekonomou G, Lolas A, Castritsi-Catharios J, Neofitou C, Zouganelis DG, Tsiropoulos N, Exadactylos A (2019) Mortality and effect on growth of Artemia franciscana exposed to two common organic pollutants. Water 11 (8): 1614
16. Martsikalis PV, Gkafas GA, Palaiokostas C, Exadactylos A (2019) Genomics era on breeding aquaculture stocks. In: Lembo G, Mente E (Eds) Organic Aquaculture: Impacts and Future Developments. Springer Nature, Switzerland: pp. 65-77
17. Kavouras M, Malandrakis EE, Golomazou E, Konstantinidis I, Blom E, Palstra AP, Anastassiadis K, Panagiotaki, Exadactylos A (2019) Hox gene expression profiles during embryonic development of common sole. Animal Biology, 69 (2): 183-198
18. Gaither M, Gkafas G, de Jong M, Sarigol F, Neat F, Regnier T, Moore D, Grocke D, Hall N, Liu X, Kenny J, Lucaci A, Hughes M, Haldenby S, Hoelzel AR (2018) Genomics of habitat choice and adaptive evolution in a deep-sea fish. Nature Ecology and Evolution 2: 680–687
19. Xaxiri N. A., Nikouli E., Berillis P., Kormas K. A. Bacterial biofilm development during experimental degradation of Melicertus kerathurus exoskeleton in seawater. AIMS Microbiology, 2018. AIMS Microbiology, 4 (3): 397–412
20. Martsikalis PV, Kavouras M, Gkafas GA, Apostolidis AP, Boziaris I, Exadactylos A (2018) Morphological and free amino acid profile variability, as a tool for stock identification among farmed rainbow trout, Oncorhynchus mykiss of different origin. Aquaculture Research 49: pp. 621-630
21. E. Papaioannou, E. D. Giaouris, P. Berillis, I. S. Boziaris. Dynamics of biofilm formation by Listeria monocytogenes on stainless steel under mono-species and mixed-culture simulated fish processing conditions and chemical disinfection challenges. International Journal of Food Microbiology, 2018, 267: 9–19
22. Valasi Ι, Theodosiadou Ε, Papadopoulos S, Barbagianni M, Nanos A, Spanos S, Fthenakis GS, Chadio S (2017). Combined treatment of eCG and a non-selective inhibitor of phosphodiesterases for enhancing reproductive performance in ewes. Anim. Reprod., v.14, n.4, p.1133-1137.
23. Berillis P., Martin S. and Mente E. Histological methods to assess the effect of diet and a single meal on the liver and intestine of rainbow trout: fishmeal and fishoil replacement with plant protein and oil. In: P. Berillis (Ed). Trends in Fisheries and Aquatic Animal Health. Bentham Science Publishers Sharjah, 2017. 262-276.
24. P. Berillis, E. Mente. Histology of Goblet Cells in the Intestine of the Rainbow Trout Can Lead to Improvement of the Feeding Management. Image article. Journal of Fisheries Sciences.com, 2017, 11(4): 32-33
25. Malandrakis EE, Danis T, Iona A, Exadactylos A (2017) Abiotic stress of seagrasses: Recent advances in transcriptomics, genomics and systems biology. In: Kumar M, Ralph P (Eds) Systems Biology of Marine Ecosystems. Springer US: pp. 119-132
26. Konstantinidis I, Gkafas GA, Karamitros G, Lolas A, Antoniadou C, Vafidis D, Exadactylos A (2017) Population structure of two benthic species with different larval stages in the eastern Mediterranean Sea. Journal of Environmental Protection and Ecology 18 (3): pp. 930-939
27. Gkafas GA, Exadactylos A, Rogan E, Raga JA, Reid RJ, Hoelzel R (2017) Biogeography and temporal progression during the evolution of striped dolphin population structure in European waters. Journal of Biogeography 44: pp. 2681-2691
28. Malandrakis EE, Dadali O, Kavouras M, Danis T, Panagiotaki P, Miliou H, Tsioli S, Orfanidis S, Kuepper FC, Exadactylos A (2017) Identification of the abiotic stress-related transcription in little Neptune grass Cymodocea nodosa with RNA-seq. Marine Genomics 34: pp. 47-56
29. Berillis P., Mente E., Kormas K. The use of copper alloy in aquaculture fish net pens. Mechanical, economic and environmental advantages. Journal of Fisheries Sciences.com, 2017, 11 (4): 001-003
30. Stathopoulou E., Apostologamvrou C., Vafidis D., Mente E., Berillis P. Sex differentiation in the histology of the digestive gland of Nephrops norvegicus from Pagasitikos gulf during spring. Aquatic Living Resources, 2017, 30, 28
31. Tziveleka L. A., Ioannou E., Tsiourvas D., Berillis P., Foufa E., Roussis V. Collagen from the marine sponges Axinella cannabina and Suberites carnosus: Isolation and morphological, bio-chemical and biophysical characterization. Marine Drugs, 2017, 15, 152
32. Pappa V.A., Kapsis P., Mente E. and Berillis P. Aquaponics Software in Greece. Journal of Fisheries Sciences.com, 2017, 11 (3): 1-4
33. J. Castritsi-Catharios, S.P. Zaoutsos, P. Berillis, G.D. Zouganelis, G. Ekonomou, E. Kefalas, J. Pantelis. Kalymnos, the island which made history in sponge fishery. Data on physical parameters, elemental composition and DNA barcode preliminary results of the most common bath sponge species in Aegean Sea. Regional Studies in Marine Science, 2017, 13: 71-79
34. Berillis P. Skeletal deformities in seabreams. Understanding the genetic origin can improve production? Journal of Fisheries Sciences.com, 2017, 11 (2): 57-59
35. Papadopoulos S, Deligiannis C, Theodosiadou E, Kantas D, Lainas Th, Goulas P, Fthenakis GC, Valasi I. (2017). Fertility rate of short-term progestagen pretreated ewes in relation to breed: A field study. The application of in vitro fertilization technique for the evaluation of ram fertility. Hellenic Veterinary Medical Society, 68(1): 35-44
36. Berillis P., Mente E., Nikouli E., Makridis P., Grundvig H., Bergheim A. and Gausen M. Improving aeration for efficient oxygenation in sea bass sea cages. Blood, brain and gill histology. Open Life Sciences, 2016, 11: 270–279
37. Malandrakis EE, Dadali O, Golomazou E, Kavouras M, Dailianis S, Chadio S, Exadactylos A, Panagiotaki P (2016) DNA damage and differential gene expression associated with physical stress in gilthead seabream (Sparus aurata). General and Comparative Endocrinology 236: pp. 98-104
38. Apostolou K., Pappas – Zois E., Flessas A., Neofitou C., Katsoulas N., Kittas C., Hatziioannou M., 2016. Snail farming in net – covered greenhouses: A comparison between semi – natural and artificial conditions. Journal of International Scientific Publications, Agriculture & Food, Volume 4, 646 – 654
39. Golomazou E, Malandrakis EE, Kavouras M, Karatzinos T, Miliou H, Exadactylos A, Panagiotaki P (2016) Anaesthetic and genotoxic effect of medicinal plant extracts in gilthead seabream (Sparus aurata L). Aquaculture 464: pp. 673-682
40. Gkafas GA, Orfanidis S, Vafidis D, Panagiotaki P, Küpper FC, Exadactylos A (2016) Genetic diversity and structure of Cymodocea nodosa meadows in the Aegean sea, eastern Mediterranean. Applied Ecology and Environmental Research 14 (1): pp. 145-160
41. Rumbos C.I., Sakka M., Berillis P. and Athanassiou C.G. Insecticidal potential of zeolite formulations against three stored-grain insects, particle size effect, adherence to kernels and influence on test weight of grains. Journal of Stored Products Research, 2016, 68: 93-101
42. Berillis, P. Factors that can lead to the development of skeletal deformities in fishes. A review. Journal of Fisheries Sciences.com, 2015, 9 (3): 17-23
43. Exadactylos A (2015) Molecular approach of seagrasses response related to tolerance acquisition to abiotic stress. In: Çalişkan M, Oz GC, Kavakli IH, Ozcan B (Eds) Molecular Approaches to Genetic Diversity. InTech-Open Access Publisher, Rijeka, Croatia: pp. 75-91
44. Gkafas GA, Megalofonou P, Batzakas G, Apostolidis AP, Exadactylos A (2015) Molecular phylogenetic convergence within Elasmobranchii revealed by cytochrome oxidase subunits. Biochemical Systematics and Ecology 61: pp. 510-515
45. Papadopoulos S, Theodosiadou E, Kantas D, Valasi I. (2015). The application of in vitro fertilization technique for the evaluation of ram fertility. Hellenic Veterinary Medical Society, 66(2): 63-69
46. Berillis, P., Panagiotopoulos, N., Boursiaki, V., Karapanagiotidis, I.T., Mente, E. Vertebrae length and ultra-structure measurements of collagen fibrils and mineral content in the vertebrae of lordotic gilthead seabreams (Sparus aurata). Micron, 2015, 75: 27-33
47. Berillis, P. Marine Collagen: Extraction and Applications. In: M. Saxena (Ed). Research Trends in Biochemistry, Molecular Biology and Microbiology. 2015. SM Group open Access eBooks

Ερευνητικά Προγράμματα που συντονίζει ή συμμετέχει το εΥΙ

2020-2021
Ενυδρειοπονία. Όταν τα ψάρια συναντούν τα φυτά. Χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πράξης: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’
2020-2022
Εκτίμηση του αποθέματος μπακαλιάρου (Merluccius merluccius) στον Τορωναίο Κόλπο. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕ Χαλκιδικής
2019-2022
ΕΠΑΛ 2014-2020 / Molecular identification of fish authenticity and adulteration in Greek market – FISH MID. ΥΠΑΑΤ
2019-2022
Χρήση πρωτεΐνης εντόμων και λίπους μικροφυκών, για την αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου στα σιτηρέσια της τσιπούρας (Sparus aurata) και του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax). ΕΠΑνΕΚ
2018-2022
Future growth in sustainable, resilient and climate friendly organic and conventional European aquaculture. Coordinator NOFIMA, Norway. Horizon 2020
2018-2020
ΕΔΒΜ34, Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών στην Ανατολική Μεσόγειο. ΥΠΑΙΘ
2018
Δείκτες ευζωίας και αυθεντικότητας ελληνικών εκτρεφόμενων σαλιγκαριών. Επιτροπή Ερευνών ΠΘ
2017
Μελέτη της σκελετικής δυσμορφίας της σκολίωσης σε εκτρεφόμενες τσιπούρες. Επιτροπή Ερευνών ΠΘ
2015
Aqua EXCEL, Biochemical mechanisms related to sole egg and larval quality (BIOSOLE). DLO IMARES
2015-2016
Έρευνα στην εκτροφή σαλιγκαριών και βατράχων. Δωρεές – Χορηγίες
2012-2015
ΘΑΛΗΣ (Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών – κυτταρικών – βιοχημικών-μοριακών μηχανισμών σε σχέση με είδος και ενδιαίτημα). ΥΠΑΙΘ
2011-2015
ΕΠΑΝ ΙΙ (Σπόγγοι του Αιγαίου και εδώδιμα σαλιγκάρια σαν εναλλακτικές πηγές κολλαγόνου και βιοδραστικών ουσιών). ΥΠΑΙΘ 2010-2013
2011-2013
TOTAL FOUNDATION (Οικολογία και βιοποικιλότητα φανερόγαμων-αγγειόσπερμων στην ανατολική Μεσόγειο θάλασσα). ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ
2008-2010
ΕΠΑΛ ΙΙ (Καταγραφή γενετικού υλικού για τη βελτίωση του αλιευτικού αποθέματος στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Βιστωνίδας). ΥΠΑΑΤ
2007-2008
LEADER II (Φυσικός εμπλουτισμός της φραγμαλίμνης στο Σμόκοβο, Νομού Καρδίτσας προς εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής). Τμήμα Αλιείας Περιφέρειας Θεσσαλίας
2005-2008
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενετικός πολυμορφισμός και πληθυσμιακή δομή του ζωνοδέλφινου, Stenella coeruleoalba, με στόχο την διατήρηση του γενετικού αποθέματος στις περιοχές που περιλαμβάνονται στην συνθήκη ACCOBAMS). ΥΠΕΠΘ
2005-2008
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Καθορισμός των ποιοτικών προδιαγραφών των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών Helix aspersa). ΥΠΕΠΘ
2002-2003
LEADER II (Φυσικός εμπλουτισμός της φραγμαλίμνης στην Πραμόριτσα, Νομού Κοζάνης προς εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής). ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Υποψήφιοι Διδάκτορες του εΥΙ

1. Ευσταθία Κοϊτσάνου. «Βιολογία Διατήρησης Θαλάσσιων Θηλαστικών» Τριμελής επιτροπή: Γεώργιος Γκάφας, Αναστασία Κομνηνού, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
2. Βασιλική Νικηφορίδου. «Σίτιση ιχθύων με τροφές εμπλουτισμένες σε κάλιο και σίδηρο σε ενυδρειοπονικά συστήματα. Διερεύνηση τυχών ιστομορφολογικών αλλοιώσεων». Τριμελής επιτροπή: Παναγιώτης Βερίλλης (επιβλέπων), Έλενα Μεντέ, Morgan Henry
3. Αλεξάνδρα Αλευρά. «Ο ρόλος της μελατονίνης στον έλεγχο της αναπαραγωγής αρσενικών ατόμων τσιπούρας (Sparus aurata)». Τριμελής επιτροπή: Σεραφείμ Παπαδόπουλος (επιβλέπων), Έλενα Μεντέ, Κωνσταντίνος Μυλωνάς
4. Αγγελική Δόση. «Δομή και λειτουργική μικροβιακή ποικιλότητα της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus». Τριμελής επιτροπή: Κωνσταντίνος Κορμάς (επιβλέπων), Αναστασία Κομνηνού, Γεώργιος Γκάφας
5. Παρασκευή Σταθοπούλου. «Φυσιολογικές αποκρίσεις ιχθύων εκτρεφόμενων σε συστήματα ενυδρειοπονίας». Τριμελής επιτροπή: Παναγιώτης Βερίλλης (επιβλέπων), Έλενα Μεντέ, Κωνσταντίνος Κορμάς
6. Κωνσταντίνος Αποστόλου. «Μέθοδοι εκτροφής, παραγωγικά χαρακτηριστικά και δείκτες ευζωίας στην Σαλιγκαροτροφία». Τριμελής Επιτροπή: Χατζηιωάννου Μαριάνθη (επιβλέπουσα), Αλεξάνδρα Στάικου, Σμαράγδα Σωτηράκη
7. Ευκαρπία Κουγιαγκά. «Ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυθεντικότητα του κρέατος εκτρεφόμενων σαλιγκαριών και μέθοδοι βελτίωσής τους». Τριμελής Επιτροπή: Χατζηιωάννου Μαριάνθη (επιβλέπουσα), Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Περσεφόνη Γιαννούλη
8. Γρηγόρης Καραμήτρος. «Πληθυσμιακή δομή, κατανομή και αφθονία των ειδών: ζωνοδέλφινο, Stenella coeculeoalba, κοινό δελφίνι Delphinus delphis και φυσητήρας Physeter macrocephalus σε περιοχές της Μεσογείου». Τριμελής Επιτροπή: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (επιβλέπων), Δημήτριος Βαφείδης, Στέφανος Παρασκευόπουλος
9. Γεώργιος Οικονόμου. «Επίδραση στρεσογόνων παραγόντων στο ανόστρακο καρκινοειδές Artemia franciscana Kellogg, 1906». Τριμελής Επιτροπή: Ιωάννα Καστρίτση-Καθαρίου (επιβλέπουσα), Χρήστος Νεοφύτου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
10. Ιωάννης Δαϊλιάννης. «Βιοδυναμική μελέτη του είδους Upogebia pussila (μαμούνι, κατσιμάμαλο) στους υγροτόπους Λειχούρα και Τσιγκέλι του Ν. Μαγνησίας και επίδραση της λεκάνης απορροής στην αφθονία τους». Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Ιωάννα Καστρίτση-Καθαρίου, Δημήτρης Βαφείδης
11. Κωνσταντίνος Κοτσανόπουλος. «Συγκριτική και κριτική ανάλυση στοιχείων επιθεωρήσεων ασφαλείας και ποιότητας τροφίμων πραγματοποιούμενων σε βιομηχανίες τροφίμων της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ» Τριμελής Επιτροπή: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (επιβλέπων), Ιωάννης Μποζιάρης, Κωνσταντίνος Πολύμερος
12. Βασίλειος Κουρούτος. «Προστασία και Διατήρηση Πληθυσμών Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus) και Κητωδών στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων». Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Δημήτρης Βαφείδης, Στεριανή Ματσιώρη
Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές του εΥΙ
1. Μενέλαος Κάβουρας 2020. «Βιολογία ανάπτυξης εκτρεφόμενων πλατύψαρων». Τριμελής Επιτροπή: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (επιβλέπων), Παναγιώτα Παναγιωτάκη, Κωνσταντίνος Αναστασιάδης
2. Πέτρος Μαρτσικάλης 2018. «Ιχνηλασιμότητα πληθυσμών Ιριδίζουσας Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) πέστροφας στην Ελλάδα». Τριμελής Επιτροπή: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (επιβλέπων), Ιωάννης Μποζιάρης, Απόστολος Αποστολίδης
3. Dario Pinello 2018. «Analyzing the economic structure and productivity in the fisheries sector of the Central-Eastern Mediterranean area». Τριμελής Επιτροπή: Κωνσταντίνος Πολύμερος (επιβλέπων), Χρήστος Νεοφύτου, Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
4. Λουκία Γιαννακοπούλου 2018. «Συσσώρευση βαρέων μετάλλων σε εμπορικούς υδρόβιους οργανισμούς». Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Δημήτριος Βαφείδης, Κωνσταντίνος Σκόρδας
5. Γιώργος Οικονόμου 2015. «Αειφορική διαχείριση της παράκτιας ζώνης μεταξύ του Μώλου και της Αρκίτσας του νομού Φθιώτιδας». Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Στεργιανή Ματσιώρη, Κωνσταντίνος Πολύμερος
6. Αλέξιος Λόλας 2015. «Χωροχρονική κατανομή της βιοποικιλότητας του ζωοβένθους των φωτόφιλων φυκών στον Παγασητικό Κόλπο». Τριμελής Επιτροπή: Δημήτρης Βαφείδης (επιβλέπων), Χρήστος Νεοφύτου, Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου
7. Νικόλαος Βλάχος 2014. «Βιολογία και φυσιολογία θρέψης των διακοσμητικών ψαριών σε ενυδρεία». Τριμελής Επιτροπή: Έλενα Μεντέ (επιβλέπουσα), Χρήστος Νεοφύτου, Κωνσταντίνος Κορμάς
8. Εμμανουήλ Μαλανδράκης 2014. «Καταπόνηση και ευζωία εντατικά εκτρεφόμενων ιχθύων». Τριμελής Επιτροπή: Παναγιώτα Παναγιωτάκη (επιβλέπουσα), Σπυρίδων Κλαουδάτος, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
9. Αλεξάνδρα Μεζίτη 2012. «Μοριακή Ποικιλότητα και αφθονία προκαρυωτικών οργανισμών του πεπτικού συστήματος της καραβίδας Nephrops norvegicus σε φυσικούς και εκτρεφόμενους πληθυσμούς». Τριμελής Επιτροπή: Κωνσταντίνος Κορμάς (επιβλέπων), Χρήστος Νεοφύτου, Έλενα Μεντέ
10. Αυγουστίνος Αυγουστής 2012. «Διαχειριστικές προτάσεις για το στραγγιστικό δίκτυο Ασμακίου». Τριμελής Επιτροπή: Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Δημήτριος Βαφείδης, Κωνσταντίνος Σκόρδας
11. Ελένη Καϊμακούδη 2012. «Η αλυσίδα Μάρκετινγκ των αλιευτικών προϊόντων στην Ελλάδα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής». Τριμελής Επιτροπή: Κωνσταντίνος Πολύμερος (επιβλέπων), Χρήστος Νεοφύτου, Χρήστος Μπάτζιος
12. Φωτεινή Κατσίκη 2007. «Μελέτη της βιολογίας των μεταπρονυμφών και νεαρών ατόμων της ενδημικής γαρίδας Melicertus kerathurus (Forskal, 1775) στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου σε σχέση με βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες». Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Σπυρίδων Κλαουδάτος, Παναγιώτα Παναγιωτάκη

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου εδώ