Ιχθυολογίας – Υδροβιολογίας (εΥI)

Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Υδροβιολογίας – Ιχθυολογίας (εΥΙ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1999 (ΠΔ 194/ΦΕΚ Α´ 177/3-09-1999) και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Υδροβιολογίας και της Ιχθυολογίας. Σύμφωνα με την απόφαση αρ. 67/31-03-2006 της Συγκλήτου μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και ιδιώτες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, υποψήφιους διδάκτορες και τεχνικό προσωπικό (ΕΤΕΠ-ΕΔΙΠ) με κύρια ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα που καλύπτουν το ευρύ φάσμα της Υδροβιολογίας και Ιχθυολογίας. Το εΥΙ μελετά τους υδρόβιους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, από βακτήρια, σπονδυλωτά, ασπόνδυλα, μέχρι και ανώτερα φυτά και θηλαστικά. Το εΥΙ έχει αναπτύξει ισχυρούς διεπιστημονικούς δεσμούς με εργαστήρια της αλλοδαπής για την παροχή υψηλής ποιότητας ερευνητικών υπηρεσιών. Οι σύγχρονες και ποιοτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός του το καθιστούν ικανό τόσο για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, αλλά και για την εκπόνηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιστημονικά πεδία

Ειδικότερα ασχολείται με θέματα συστηματικής ιχθύων, γενετικής πληθυσμών, ζωολογίας, μοριακής οικολογίας, μοριακής ποσοτικής γενετικής, διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων και υδρόβιων οργανισμών, διατήρησης ιχθυοαποθεμάτων, βιοπαρακολούθησης θαλάσσιων θηλαστικών, ιστολογίας και ιστοπαθολογίας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, μαλακολογίας, εκτροφής γαστεροπόδων και αμφιβίων καθώς και της αλιείας και αλιευτικής τεχνολογίας.
Τεχνογνωσία και Εξοπλισμός του εΥΙ

Το εΥΙ διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό που εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. Ειδικότερα το εΥΙ διαθέτει τεχνογνωσία και εξοπλισμό για:

1. Μοριακές Μεθόδους

Το εΥΙ παρέχει μία εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την απομόνωση και ανάλυση μακρομορίων γενετικού υλικού (DNA και RNA). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα άπτονται της πληθυσμιακής γενετικής, βιολογίας-γενετικής διατήρησης, γενετικής ρύπανσης, οικοτοξικολογίας, σχέσεις γονιδιωματικής και αρμοστικότητας, εξελικτικά μονοπάτια με τη χρήση νέων τεχνολογιών (αλληλουχήσεις νέας γενιάς-Next Generation Sequencing) και σύγχρονων μοριακών δεικτών/τεχνικών (ddRADs, DNA capture, whole genome sequencing, RNA-sequencing, proteomics, nutrigenomics, metabolomics). Τα διαθέσιμα όργανα για μελέτες στο μοριακό επίπεδο είναι:

 • Αυτόματος εξαγωγέας γενετικού υλικού (DNA & RNA) για πρωτόκολλα ζωικών και φυτικών ιστών
 • Ψυχόμενη φυγόκεντρος με πολλαπλές κεφαλές διαφορετικού μεγέθους δοκιμαστικών σωλήνων και κυβεττών
 • Θερμοκυκλοποιητές για χρήση απλής και διαβαθμισμένης θερμοκρασίας PCR
 • Ποσοτική PCR σε πραγματικό χρόνο (Real-Time PCR)
 • Κάθετες και οριζόντιες συσκευές ηλεκτροφόρησης
 • Συσκευή ηλεκτροφόρησης για COMET assay
 • Ειδικές καμπίνες υπεριώδους ακτινοβολίας
 • Φούρνοι επώασης
 • Φωτογραφικό σύστημα για αποτύπωση πηκτών αγαρόζης
 • Ψυγεία βαθιάς κατάψυξης (-800C)

Επίσης, το εΥΙ διαθέτει μικρού μεγέθους υπολογιστική συστοιχία υψηλής απόδοσης (High Performance Computing) και την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία για ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data analysis) και βιο-πληροφορικών εργαλείων και προγραμματισμού σε περιβάλλον Unix, Pearl, Java.

2. Οπτική και Ηλεκτρονική μικροσκοπία

Το εΥΙ διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ιστολογική και ιστοπαθολογική μελέτη υδρόβιων οργανισμών, τόσο σε μικροσκοπικό όσο και σε υπερ-μικροσκοπικό επίπεδο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα άπτονται της εσωτερικής μορφολογίας, της μικροσκοπικής ανατομικής των ιστών και κυττάρων και γενικότερα της μελέτη της λεπτής υφής των οργάνων των διαφόρων οργανισμών, τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές καταστάσεις.

Τα διαθέσιμα όργανα για ιστολογικές μελέτες είναι:

 • Εργαστηριακά μικροσκόπια
 • Οπτικά μικροσκόπια εφοδιασμένα με κάμερες λήψης εικόνων
 • Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διελεύσεως με ηλεκτρονική κάμερα λήψης εικόνων
 • Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σαρώσεως
 • Ιστοκινέτα (συνέργεια με Εργαστήριο Ωκεανογραφίας)
 • Συσκευή σκήνωσης ιστολογικών δειγμάτων (συνέργεια με Εργαστήριο Ωκεανογραφίας)
 • Σύστημα χρώσης ιστολογικών τομών (συνέργεια με Εργαστήριο Ωκεανογραφίας)
 • Μικροτόμος
 • Υπερ-μικροτόμος
 • Ξηραντής κριτικού σημείου
 • Επιμεταλλωτής
 • Φούρνος επώασης

3. Εκτροφή Σαλιγκαριών

Στο εΥΙ υπάρχει σύγχρονος εξοπλισμός που εξυπηρετεί πλήρως τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σαλιγκαροτροφίας. Παρέχεται εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την εκτροφή σαλιγκαριών και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς τους. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα άπτονται της βιολογίας των πνευμονοφόρων γαστερόποδων, της αναπαραγωγής, της πάχυνσης, της διατροφής, της θρέψης, της ευζωίας, των εγκαταστάσεων και κλιματικών συνθηκών, της αποθήκευσης και μεταποίησης των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών καθώς και της οικονομικής διάρθρωσης του κλάδου.

Τα διαθέσιμα όργανα είναι:

 • Θάλαμοι προσομοίωσης θερινής και χειμερίας νάρκης
 • Ψυκτικοί θάλαμοι (-4 έως -20oC), θάλαμοι επώασης και αποστείρωσης UV
 • Μηχάνημα ανάλυσης υφής Admet texture analyzer eXpert 5601 συνδεδεμένο με υπολογιστή
 • (Wincom plus).
 • Πεχάμετρο, θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας,
 • Ζυγοί ακριβείας 2, 3, και 4 δεκαδικών και φορητός ζυγός ακρίβειας 1 δεκαδικού
 • Φορητά υγρασιόμετρα, θερμόμετρα, λουξόμετρα
 • Στερεοσκόπιο με προσαρμοσμένη οθόνη LCD για απεικόνιση και φωτογράφιση, συνδεδεμένο με υπολογιστή (WinCE 5.0)
 • Εργαστηριακά Μικροσκόπια και Στερεοσκόπια

Για την εκτροφή σαλιγκαριών το εΥΙ διαθέτει σύγχρονο διχτυοκήπιο έκτασης 300 m2, κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό (γαλβανισμένο) με κάλυψη από δίχτυ σκίασης (90%). Η διατήρηση της απαιτούμενης υγρασίας, επιτυγχάνεται με σύστημα δροσισμού χαμηλής πίεσης (5 bar). Το σύστημα ανοιχτής εκτροφής (20 m2) διαθέτει σύστημα υδρονέφωσης και περιβάλλεται από σίτα περίφραξης των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών. Για τον έλεγχο και την καταγραφή των κλιματικών συνθηκών στον σταθμό υπάρχει αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας του αέρα με υδατοστεγές καταγραφικό (HOBO Warre BHW-PC), πυρανόμετρο και αισθητήρας ταχύτητας ανέμου.

4. Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών

Για την μελέτη των κητωδών είναι απαραίτητη η συλλογή πρωτόγεννων πληροφοριών πρωταρχικής σημασίας, όπως η γεωγραφική αλλά και χωροχρονική κατανομή καθώς και το μέγεθος των πληθυσμών. Η συλλογή δεδομένων μέσω οπτικής παρατήρησης και ηχητικής καταγραφής, κρίνεται απαραίτητη για την μελέτη και διατήρηση των ειδών των κητωδών μέσω των παρακάτω:

 • Πιθανή συσχέτιση της διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των ηχητικών «clicks» μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών πληθυσμών
 • Προσδιορισμός υποπληθυσμών και εξέταση ύπαρξης νέων ειδών
 • Συσχέτιση μορφολογικών χαρακτηριστικών μέσω φωτογραφιών και ηχητικών δεδομένων μεταξύ ίδιου είδους
 • Μελέτη σύνδεσης παρουσίας θαλάσσιων θηλαστικών με έντονη αλιευτική προσπάθεια και υποβάθμισης περιβάλλοντος
 • Πρωτόκολλο ενεργειών προετοιμασίας πλόα για την καταγραφή της αφθονίας των θαλάσσιων θηλαστικών και κατοχύρωσης για ορθή πρακτική εν πλω
 • Πρωτόκολλο εκβρασμών θαλάσσιων θηλαστικών για σχηματισμό πανελλαδικού δικτύου καταγραφής περιστατικών

5. Αλιεία

Το εΥΙ διαθέτει τεχνογνωσία όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία και την επιλεκτικότητα τους, τη διακύμανση της αλιευτικής παραγωγής, την επίδραση του κλίματος στην αλιευτική παραγωγή, τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, τη διαχείριση σε περιοχές με περιορισμένα αλιευτικά δεδομένα, τις χωρικές και χρονικές διακυμάνσεις της ελληνικής θαλάσσιας παραγωγής, την επίδραση της αλιευτικής δραστηριότητας στο οικοσύστημα, τη θνησιμότητα και τις καμπύλες παραγωγής, τη συμπεριφορά, τις ενεργειακές ανταλλαγές και την επίδραση των κλιματικών αλλαγών.

Τα διαθέσιμα όργανα είναι:

 • Σύστημα ηλεκτραλιείας (σύστημα φορητής μπαταρίας με ηλεκτρογεννήτρια)
 • Λέμβος με εξωλέμβια μηχανή
 • Ιχθυόμετρα ξύλινα και σιδερένια
 • Συσκευή GPS
 • Δειγματολήπτης βένθους τύπου ECMAN (συνέργεια με Εργαστήριο Ωκεανογραφίας)
 • Δειγματολήπτες νερού (συνέργεια με Εργαστήριο Ωκεανογραφίας)
 • Δίχτυ συλλογής πλαγκτόν (συνέργεια με Εργαστήριο Ωκεανογραφίας)
 • Ζυγοί απλοί και ακριβείας
 • Ζυγοί αναλογικοί με σταθμά
 • Ιχθυοπαγίδες
 • Καταψύκτες
 • Σύστημα καταγραφής φυσικοχημικών παραμέτρων (οξυγόνου, θερμοκρασίας, χλωροφύλλης, θολερότητας)
 • Μετρητής ροής (FLOW METER) WINDAUS, 80
 • Παχύμετρα
 • Ρευματογράφοι
 • Αγωγιμόμετρο- αλατόμετρο
 • Βίντσι

Προσωπικό του εΥΙ

Το προσωπικό του εΥΙ απαρτίζεται από το Διευθυντή του, τα μέλη ΔΕΠ που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με αυτό του εργαστηρίου, υποψήφιους διδάκτορες, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ αλλά και υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν αντίστοιχες διατριβές.

Διευθυντής εΥΙ:

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
(exadact@uth.gr, Tel: 2421093073, Fax: 2421093157)

Μέλη ΔΕΠ:

Παναγιώτης Βερίλλης,
Επίκουρος Καθηγητής
(pveril@uth.gr, Tel: 2421093248)

Γεώργιος Α. Γκάφας,
Επίκουρος Καθηγητής
(gkafas@uth.gr, Tel: 2421093145)

Μαριάνθη Χατζηιωάννου,
Επίκουρη Καθηγήτρια
(mxatzi@uth.gr, Tel: 2421093269)

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ):

Δέσποινα Κοκιούμη
(dkokioum@uth.gr, Tel: 2421093085)

Λαμπρέτα Τζιάντζιου
(ltziantz@uth.gr, Tel: 2421093069)

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΕΠ):

Σταυρούλα Αϋφαντή
(staifant@uth.gr, Tel: 2421093067)

Ιωάννα Σαραντοπούλου
(saradopo@uth.gr, Tel: 2421093087)

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (5 τελευταίων ετών) του προσωπικού του εΥΙ

1. Kavouras M, Malandrakis EE, Golomazou E, Konstantinidis I, Blom E, Palstra AP, Anastassiadis K, Panagiotaki, Exadactylos A (2018) Hox gene expression profiles during embryonic development of common sole. Animal Biology, in press

2. Xaxiri N. A., Nikouli E., Berillis P., Kormas K. A. Bacterial biofilm development during experimental degradation of Melicertus kerathurus exoskeleton in seawater. AIMS Microbiology, 2018. AIMS Microbiology, 4(3): 397–412.

3. Martsikalis PV, Kavouras M, Gkafas GA, Apostolidis AP, Boziaris I, Exadactylos A (2018) Morphological and free amino acid profile variability, as a tool for stock identification among farmed rainbow trout, Oncorhynchus mykiss of different origin. Aquaculture Research 49: pp. 621-630

4. Berillis P., Martin S. and Mente E. Histological methods to assess the effect of diet and a single meal on the liver and intestine of rainbow trout: fishmeal and fishoil replacement with plant protein and oil. In: P. Berillis (Ed). Trends in Fisheries and Aquatic Animal Health. Bentham Science publishers, in press.

5. E. Papaioannou, E. D. Giaouris, P. Berillis, I. S. Boziaris. Dynamics of biofilm formation by Listeria monocytogenes on stainless steel under mono-species and mixed-culture simulated fish processing conditions and chemical disinfection challenges. International Journal of Food Microbiology, 2018, 267: 9–19.
6. P. Berillis, E. Mente. Histology of Goblet Cells in the Intestine of the Rainbow Trout Can Lead to Improvement of the Feeding Management. Image article. Journal of Fisheries Sciences.com, 2017, 11(4): 32-33.

7. Malandrakis EE, Danis T, Iona A, Exadactylos A (2017) Abiotic stress of seagrasses: Recent advances in transcriptomics, genomics and systems biology. In: Kumar M, Ralph P (Eds) Systems Biology of Marine Ecosystems. Springer US: pp. 119-132

8. Konstantinidis I, Gkafas GA, Karamitros G, Lolas A, Antoniadou C, Vafidis D, Exadactylos A (2017) Population structure of two benthic species with different larval stages in the eastern Mediterranean Sea. Journal of Environmental Protection and Ecology 18 (3): pp. 930-939

9. Gkafas GA, Exadactylos A, Rogan E, Raga JA, Reid RJ, Hoelzel R (2017) Biogeography and temporal progression during the evolution of striped dolphin population structure in European waters. Journal of Biogeography 44: pp. 2681-2691

10. Malandrakis EE, Dadali O, Kavouras M, Danis T, Panagiotaki P, Miliou H, Tsioli S, Orfanidis S, Kuepper FC, Exadactylos A (2017) Identification of the abiotic stress-related transcription in little Neptune grass Cymodocea nodosa with RNA-seq. Marine Genomics 34: pp. 47-56

11. Berillis P., Mente E., Kormas K. The use of copper alloy in aquaculture fish net pens. Mechanical, economic and environmental advantages. Journal of Fisheries Sciences.com, 2017, 11(4): 001-003.

12. Stathopoulou E., Apostologamvrou C., Vafidis D., Mente E., Berillis P. Sex differentiation in the histology of the digestive gland of Nephrops norvegicus from Pagasitikos gulf during spring. Aquatic Living Resources, 2017, 30, 28.

13. Tziveleka L. A., Ioannou E., Tsiourvas D., Berillis P., Foufa E., Roussis V. Collagen from the marine sponges Axinella cannabina and Suberites carnosus: Isolation and morphological, bio-chemical and biophysical characterization. Marine Drugs, 2017, 15, 152.

14. Pappa V.A., Kapsis P., Mente E. and Berillis P. Aquaponics Software in Greece. Journal of Fisheries Sciences.com, 2017, 11 (3): 1-4.

15. J. Castritsi-Catharios, S.P. Zaoutsos, P. Berillis, G.D. Zouganelis, G. Ekonomou, E. Kefalas, J. Pantelis. Kalymnos, the island which made history in sponge fishery. Data on physical parameters, elemental composition and DNA barcode preliminary results of the most common bath sponge species in Aegean Sea. Regional Studies in Marine Science, 2017, 13: 71-79.

16. Berillis P. Skeletal deformities in seabreams. Understanding the genetic origin can improve production? Journal of Fisheries Sciences.com, 2017, 11 (2): 57-59.

17. Berillis P., Mente E., Nikouli E., Makridis P., Grundvig H., Bergheim A. and Gausen M. Improving aeration for efficient oxygenation in sea bass sea cages. Blood, brain and gill histology. Open Life Sciences, 2016, 11: 270–279

18. Malandrakis EE, Dadali O, Golomazou E, Kavouras M, Dailianis S, Chadio S, Exadactylos A, Panagiotaki P (2016) DNA damage and differential gene expression associated with physical stress in gilthead seabream (Sparus aurata). General and Comparative Endocrinology 236: pp. 98-104

19. Apostolou K., Pappas – Zois E., Flessas A., Neofitou C., Katsoulas N., Kittas C., Hatziioannou M., 2016. Snail farming in net – covered greenhouses: A comparison between semi – natural and artificial conditions. Journal of International Scientific Publications, Agriculture & Food, Volume 4, 646 – 654.

20. Golomazou E, Malandrakis EE, Kavouras M, Karatzinos T, Miliou H, Exadactylos A, Panagiotaki P (2016) Anaesthetic and genotoxic effect of medicinal plant extracts in gilthead seabream (Sparus aurata L). Aquaculture 464: pp. 673-682

21. Gkafas GA, Orfanidis S, Vafidis D, Panagiotaki P, Küpper FC, Exadactylos A (2016) Genetic diversity and structure of Cymodocea nodosa meadows in the Aegean sea, eastern Mediterranean. Applied Ecology and Environmental Research 14 (1): pp. 145-160

22. Rumbos C.I., Sakka M., Berillis P. and Athanassiou C.G. Insecticidal potential of zeolite formulations against three stored-grain insects, particle size effect, adherence to kernels and influence on test weight of grains. Journal of Stored Products Research, 2016, 68: 93-101.

23. Berillis, P. Factors that can lead to the development of skeletal deformities in fishes. A review. Journal of Fisheries Sciences.com, 2015, 9 (3): 17-23.

24. Exadactylos A (2015) Molecular approach of seagrasses response related to tolerance acquisition to abiotic stress. In: Çalişkan M, Oz GC, Kavakli IH, Ozcan B (Eds) Molecular Approaches to Genetic Diversity. InTech-Open Access Publisher, Rijeka, Croatia: pp. 75-91

25. Gkafas GA, Megalofonou P, Batzakas G, Apostolidis AP, Exadactylos A (2015) Molecular phylogenetic convergence within Elasmobranchii revealed by cytochrome oxidase subunits. Biochemical Systematics and Ecology 61: pp. 510-515

26. Berillis, P., Panagiotopoulos, N., Boursiaki, V., Karapanagiotidis, I.T., Mente, E. Vertebrae length and ultra-structure measurements of collagen fibrils and mineral content in the vertebrae of lordotic gilthead seabreams (Sparus aurata). Micron, 2015, 75: 27-33.

27. Berillis, P. Marine Collagen: Extraction and Applications. In: M. Saxena (Ed). Research Trends in Biochemistry, Molecular Biology and Microbiology. 2015. SM Group open Access eBooks.

28. Karapanagiotidis, I.T., Mente, E., Berillis, P., and Rotllant G. Measurement of the feed consumption of Nephrops norvegicus feeding on different diets and its effect on body nutrient composition and digestive gland histology. Journal of Crustacean Biology, 2014, 35(1): 11-19.

29. Golomazou E, Exadactylos A, Malandrakis EE, Karatzinos T, Gkafas GA, Dadali O, Panagiotaki P (2014) Early diagnosis of enteromyxosis in intensively reared sharpsnout seabream, Diplodus puntazzo. Aquatic Living Resources 27 (2): pp. 99-106

30. Martsikalis P, Gkafas GA, Apostolidis AP, Exadactylos A (2014) Genetic structure profile of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) farmed strains in Greece. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14 (3): pp. 749-757

31. Malandrakis EE, Exadactylos A, Dadali O, Golomazou E, Klaoudatos S, Panagiotaki P (2014) Molecular cloning of four glutathione peroxidase (GPX) homologs and expression analysis during stress exposure of the marine teleost, Sparus aurata. Comparative Biochemistry and Physiology-Part B: Biochemistry & Molecular Biology 168 (1): pp. 53-61

32. Daoud, D., Fairchild, W., Comeau, M., Bruneau, B., Mallet, M. D., Jackman, P., Benhalima, K., Berillis, P. and Mente, E. Impact of an acute sublethal exposure of endosulfan on early juvenile lobster (Homarus americanus). Aquatic Science and Technology, 2014, 2:14-40.

33. Berillis P., Papadimitriou Th., Petridou E., Kormas K.A., Kagalou I. Brain and liver histopathological examination of Carassius gibelio from a newly reconstructed lake with toxic cyanobacteria. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2014, 14:213-219.

34. Hatziioannou M., Issari A., Neofitou C., Aifadi S., Matsiori S., 2014. Economic analysis and Production techniques of snail farms in southern Greece. World Journal of Agricultural Research 2(6): 276-279.

35. Valaroutsou E., Voudanta E., Mente E., Berillis P. A microscope and image analysis study of the liver and exocrine pancreas of sea bream Sparus aurata fed different diets. International Journal of Zoology Research, 2013, 3(1):54-58.

36. Nikouli, E., Kormas, K.A., Berillis, P., Karayanni, H., Moustaka-Gouni, M. Harmful and parasitic unicellular eukaryotes persist in a shallow lake under reconstruction (L. Karla, Greece). Hydrobiologia, 2013, 718:73–83.

37. Mitsoura, A., Kagalou, I., Papaioannou, N., Berillis, P., Mente E., and Papadimitriou, T. The presence of microcystins in fish Cyprinus carpio tissues: an histopathological study. International Aquatic Research. 2013, 5:8.DOI: 10.1186/2008-6970-5-8.

38. Berillis, P., Hatziioannou, M., Panagiotopoulos N., and Neofitou, C. Similar shell features between rear and wild Cornu aspersum snails. World Journal of Agricultural Research, 2013, 1: 1-4.

39. Exadactylos A, Malandrakis EE, Panagiotaki P, Geffen AJ (2013) The development of size variation in Dover sole, Solea solea and turbot, Scophthalmus maximus: genetic variability between different geographic and among year class farmed strains. Aquaculture Research 44 (12): pp. 1912-1925

40. Gkafas GA, Tsigenopoulos CS, Magoulas A, Panagiotaki P, Vafidis D, Mamuris Z, Exadactylos A (2013) Population subdivision of saddled seabream Oblada melanura in the Aegean Sea revealed by genetic and morphometric analyses. Aquatic Biology 18 (1): pp. 69-80

41. Berillis P. The role of collagen in the aorta’s structure. The open circulation and vascular journal, 2013, 6: 1-8.

42. Berillis, P., Simon, C., Mente, E., Sofos F., and Karapanagiotidis, I. T. A novel image processing method to determine the nutritional condition of lobsters. Micron, 2013, 45: 140-145.

43. Berillis, P., Hatziioannou, M., Karapanagiotidis, I. T., and Neofitou, C.
Morphological study of muscular tissue collagen of wild and reared Cornu aspersum (Müller, 1774). Molluscan Research, 2013, 33(1): 6-13.

Ερευνητικά Προγράμματα που συντονίζει ή συμμετέχει το εΥΙ

2018-2022
Future growth in sustainable, resilient and climate friendly organic and conventional European aquaculture. Coordinator NOFIMA, Norway. Χρηματοδότηση Horizon 2020.

2018-2020
ΕΔΒΜ34, Bιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών στην Ανατολική Mεσόγειο. Αρχή χρηματοδότησης: ΥΠΑΙΘ

2018
Δείκτες ευζωίας και αυθεντικότητας ελληνικών εκτρεφόμενων σαλιγκαριών. Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών ΠΘ.

2017
Μελέτη της σκελετικής δυσμορφίας της σκολίωσης σε εκτρεφόμενες τσιπούρες. Χρηματοδότηση Επιτροπή Ερευνών ΠΘ.

2015
Aqua EXCEL, Biochemical mechanisms related to sole egg and larval quality (BIOSOLE). Αρχή χρηματοδότησης: DLO IMARES

2015-2016
Έρευνα στην εκτροφή σαλιγκαριών και βατράχων. Χρηματοδότηση: Δωρεές – Χορηγίες

2012-2015
ΘΑΛΗΣ (Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών – κυτταρικών – βιοχημικών-μοριακών μηχανισμών σε σχέση με είδος και ενδιαίτημα). Αρχή χρηματοδότησης: ΥΠΑΙΘ

2011-2015
ΕΠΑΝ ΙΙ (Σπόγγοι του Αιγαίου και εδώδιμα σαλιγκάρια σαν εναλλακτικές πηγές κολλαγόνου και βιοδραστικών ουσιών). Αρχή χρηματοδότησης: ΥΠΑΙΘ2010-2013

2011-2013
TOTAL FOUNDATION (Οικολογία και βιοποικιλότητα φανερόγαμων-αγγειόσπερμων στην ανατολική Μεσόγειο θάλασσα). Αρχή χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ

2008-2010
ΕΠΑΛ ΙΙ (Καταγραφή γενετικού υλικού για τη βελτίωση του αλιευτικού αποθέματος στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Βιστωνίδας). Αρχή χρηματοδότησης: ΥΠΑΑΤ

2007-2008
LEADER II (Φυσικός εμπλουτισμός της φραγμαλίμνης στο Σμόκοβο, Νομού Καρδίτσας προς εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής). Αρχή χρηματοδότησης: Τμήμα Αλιείας Περιφέρειας Θεσσαλίας

2005-2008
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενετικός πολυμορφισμός και πληθυσμιακή δομή του ζωνοδέλφινου, Stenella coeruleoalba, με στόχο την διατήρηση του γενετικού αποθέματος στις περιοχές που περιλαμβάνονται στην συνθήκη ACCOBAMS). Αρχή χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ

2005-2008
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Καθορισμός των ποιοτικών προδιαγραφών των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών Helix aspersa). Αρχή χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ

2002-2003
LEADER II (Φυσικός εμπλουτισμός της φραγμαλίμνης στην Πραμόριτσα, Νομού Κοζάνης προς εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής). Αρχή χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ ΠΘ

Υποψήφιοι Διδάκτορες

1. Κλείτος Αλεξάνδρου. «Ιστοφυσιολογία πεπτικού συστήματος και ανάπτυξη ιχθύων σε σύστημα ενυδρειοπονίας». Τριμελής Επιτροπή: Παναγιώτης Βερίλλης (επιβλέπων), Κωνσταντίνος Κορμάς, Ελένη Μεντέ.

2. Κωνσταντίνος Αποστόλου. «Μέθοδοι εκτροφής, παραγωγικά χαρακτηριστικά και δείκτες ευζωίας στην Σαλιγκαροτροφία». Τριμελής Επιτροπή: Χατζηιωάννου Μαριάνθη (επιβλέπουσα), Αλεξάνδρα Στάικου (ΑΠΘ), Σμαράγδα Σωτηράκη (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).

3. Ευκαρπία Κουγιαγκά. «Ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυθεντικότητα του κρέατος εκτρεφόμενων σαλιγκαριών και μέθοδοι βελτίωσής τους». Τριμελής Επιτροπή: Χατζηιωάννου Μαριάνθη (επιβλέπουσα), Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Περσεφόνη Γιαννούλη.

4. Καραμήτρος Γρηγόρης. «Πληθυσμιακή δομή, κατανομή και αφθονία των ειδών: ζωνοδέλφινο, Stenella coeculeoalba, κοινό δελφίνι Delphinus delphis και φυσητήρας Physeter macrocephalus σε περιοχές της Μεσογείου». Τριμελής Επιτροπή: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (επιβλέπων), Δημήτριος Βαφείδης, Στέφανος Παρασκευόπουλος.

5. Οικονόμου Γεώργιος. «Επίδραση στρεσογόνων παραγόντων στο ανόστρακο καρκινοειδές Artemia franciscana Kellogg, 1906». Τριμελής Επιτροπή: Ιωάννα Καστρίτση-Καθαρίου (επιβλέπουσα), Χρήστος Νεοφύτου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

6. Κάβουρας Μενέλαος. «Βιολογία ανάπτυξης εκτρεφόμενων πλατύψαρων». Τριμελής Επιτροπή: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (επιβλέπων), Παναγιώτα Παναγιωτάκη, Κωνσταντίνος Αναστασιάδης (BCTU Dresden).

7. Ιωάννης Δαϊλιάννης. «Βιοδυναμική μελέτη του είδους Upogebia pussila (μαμούνι, κατσιμάμαλο) στους υγροτόπους Λειχούρα και Τσιγκέλι του Ν. Μαγνησίας και επίδραση της λεκάνης απορροής στην αφθονία τους». Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Δημήτρης Βαφείδης, Ιωάννα Καστρίτση-Καθαρίου.

8. Κωνσταντίνος Κοτσανόπουλος. «Συγκριτική και κριτική ανάλυση στοιχείων επιθεωρήσεων ασφαλείας και ποιότητας τροφίμων πραγματοποιούμενων σε βιομηχανίες τροφίμων της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Η.Π.Α.» Τριμελής Επιτροπή: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (επιβλέπων), Ιωάννης Μποζιάρης, Κωνσταντίνος Πολύμερος.

9. Βασίλειος Κουρούτος. «Προστασία και Διατήρηση Πληθυσμών Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus) και Κητωδών στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων». Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Δημήτρης Βαφείδης, Στεριανή Ματσιώρη.

Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές του εΥΙ

1. Μαρτσικάλης Πέτρος 2018. «Ιχνηλασιμότητα πληθυσμών Ιριδίζουσας (Oncorhynchus mykiss – Walbaum) πέστροφας στην Ελλάδα». Τριμελής Επιτροπή: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (επιβλέπων), Ιωάννης Μποζιάρης, Απόστολος Αποστολίδης (ΑΠΘ).

2. Γιαννακοπούλου Λουκία 2018. «Συσσώρευση βαρέων μετάλλων σε εμπορικούς υδρόβιους οργανισμούς». Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Δημήτριος Βαφείδης, Κωνσταντίνος Σκόρδας.

3. Οικονόμου Γεώργιος 2015. «Αειφορική διαχείριση της παράκτιας ζώνης μεταξύ του Μώλου και της Αρκίτσας του νομού Φθιώτιδας». Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Στεργιανή Ματσιώρη, Κωνσταντίνος Πολύμερος.

4. Μαλανδράκης Εμμανουήλ 2014. «Καταπόνηση και ευζωία εντατικά εκτρεφόμενων ιχθύων». Παναγιώτα Παναγιωτάκη (επιβλέπουσα), Σπυρίδων Κλαουδάτος, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

5. Αυγουστής Αυγουστίνος 2012. «Διαχειριστικές προτάσεις για το στραγγιστικό δίκτυο Ασμακίου». Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Δημήτριος Βαφείδης, Κωνσταντίνος Σκόρδας.

6. Κατσίκη Φωτεινή 2007. «Μελέτη της βιολογίας των μεταπρονυμφών και νεαρών ατόμων της ενδημικής γαρίδας Melicertus kerathurus (Forskal, 1775) στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου σε σχέση με βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες». Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Σπυρίδων Κλαουδάτος, Παναγιώτα Παναγιωτάκη.