Ιχθυολογίας – Υδροβιολογίας

Το Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Υδροβιολογίας χρησιμοποιείται από όλα σχεδόν τα μέλη Δ.Ε.Π. και ικανοποιεί τις ανάγκες τους σε ένα πλήθος ερευνητικών αντικειμένων.

Το Εργαστήριο

Ιχθυολογίας – Υδροβιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1999 (Π.Δ. 194/ΦΕΚ Α’ 177/3-09-1999) και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Ιχθυολογίας και της Υδροβιολογίας.

Ειδικότερα σε

Σε γενικά θέματα συστηματικής, ανατομίας, φυσιολογίας, αναπαραγωγής, διατροφής, εκτροφής, γενετικής, μεταποίησης και παθολογίας των υδρόβιων ζωικών οργανισμών, οικολογίας και διαχείρισης των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και της αλιείας.

Επίσης

Στην με αρ. 67/31-03-2006 συνεδρίαση της Συγκλήτου εγκρίθηκε το δικαίωμα το Εργαστήριο να παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους μέσω Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών της Επιτροπής Ερευνών στα παραπάνω αναφερθέντα αντικείμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα και Ιδιώτες.

Στο εργαστήριο

Υπάρχει πλήρης εξοπλισμός μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, καθώς και τις αναλύσεις που αφορούν τα παραπάνω επιστημονικά πεδία.

Προσωπικό εργαστηρίου

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Ιχθυολογίας – Υδροβιολογίας απαρτίζεται από το Διευθυντή του, τα μέλη Δ.Ε.Π. που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με αυτό του εργαστηρίου, ένα μέλος  Ε.ΔΙ.Π. και ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

 • Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
  Διευθυντής Εργαστηρίου
  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Παναγιώτα Παβαγιωτάκη
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Παναγιώτης Βεριλλής
  Επίκουρος Καθηγητής
 • Μαριάνθη Χατζηϊωάνου
  Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Δέσποινα Κοκιούμη
  Ε.ΔΙ.Π.
 • Χρυσούλα Αϋφαντή
  Ε.Τ.Ε.Π.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Μετρήσεις
  Μορφολογικών χαρακτηριστικών.
 • Εξέταση
  Του μυϊκού συστήματος, των σκελετικών χαρακτηριστικών, του αναπνευστικού, του πεπτικού, του κυκλοφορικού, του αναπαραγωγικού, και του νευρικού συστήματος.
 • Εξέταση
  Των λεπίων, των οστών, των ακτίνων κ.λπ. για τον υπολογισμό της ηλικίας των ψαριών.
 • Παράμετροι
  Ανάπτυξης των ψαριών.
 • Περιβαλλοντικές
  Παράμετροι των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Γενετική

Ασχολείται με την εκμάθηση και την εφαρμογή τεχνικών μοριακής, πληθυσμιακής, ποσοτικής γενετικής ανάλυσης [allozyme/isozyme electrophoresis, gel electrophoresis of DNA, PCR methods of DNA amplification (RAPD, microsatellites), Southern blots, Restriction Fragment Length Polymorphism analysis (RFLP) of mtDNA, microarrays, COMET assay].

 • Βιολογία Γενετικής Διαχείρησης
 • Γενετική Ρύπανση
 • Οικοτοξικολογία
 • Αναπτυξιακή Ποσοτικό Γενετική
 • Πληθυσμιακή Γενετική

Μεταποίηση των Ιχθύηρων και των προιώντων τους

Σκοπός του αντικειμένου αυτού είναι:

 • Εφαρμογή τεχνολογιών για την παράταση της διάρκειας του εμπορικού χρόνου ζωής και τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των ιχθυηρών και των προϊόντων τους.
 • Έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας των ιχθυηρών και των προϊόντων τους, πραγματοποιώντας προσδιορισμό του μικροβιακού φορτίου και ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών, καθώς και ανίχνευση-προσδιορισμό χημικών ουσιών, όπως βιογενών αμινών και ισταμίνης στα ιχθυηρά και τα προϊόντα τους.

Τύχη
Των παθογόνων μικροοργανισμών στα ιχθυηρά και τα προϊόντα τους, κάτω από διάφορες συνθήκες επεξεργασίας και αποθήκευσης.

Μηχανισμοί
Αλλοίωσης των ιχθυηρών και των προϊόντων τους με στόχο την εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών για την παράταση της διάρκειας του εμπορικού χρόνου ζωής.

Εφαρμογή
Φυσικών αντιμικροβιακών συστημάτων με στόχο τη συντήρηση και ασφάλεια των ιχθυηρών και των προϊόντων τους.

Θαλάσσια Βενθικά Οικοσυστήματα
Έχει ως στόχο τη μελέτη της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς επίσης την παραγωγικότητα και τους μηχανισμούς που την ελέγχουν, τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την εκτίμηση των βιολογικών της επιπτώσεων.

 • Παρακολούθηση των αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Μελέτη και καταγραφή της οργανισμικής και οικολογικής θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
 • Μελέτη των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών των βενθικών ειδών και των παραγόντων που τα επηρεάζουν.
 • Μελέτη των βενθικών φύτο- και ζωο-κοινωνιών και των αλληλοεπιδράσεών τους με τις αβιοτικές παραμέτρους στον χρόνο.
 • Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων του θαλάσσιου βυθού με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίας (GIS).
 • Μελέτη της επίδρασης των αβιοτικών παραμέτρων στο μεταβολισμό των θαλάσσιων οργανισμών σε συνθήκες εργαστηρίου.
 • Παρακολούθηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον από τις αλιευτικές δραστηριότητες καθώς επίσης και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες.
 • Ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των παράκτιων συστημάτων με στόχο την προστασία της αλιείας και των τουριστικών περιοχών από τις επιδράσεις της θαλάσσιας ρύπανσης.

Εκτροφή – Διατροφή

Οι ερευνητικοί στόχοι στο αντικείμενο των υδατοεκτροφών  επικεντρώνονται στη βασική έρευνα των βιολογικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών μηχανισμών που επιδρούν στην εκτροφή και τη διατροφή των υδρόβιων οργανισμών και στην εφαρμοσμένη έρευνα με την έννοια της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν στον κλάδο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του αντικειμένου αυτού είναι και οι ερευνητικοί στόχοι για την εκτροφή πνευμονοφόρων γαστεροπόδων (σαλιγκαριών) που επικεντρώνονται στη βασική έρευνα της βιολογίας, ιστολογίας οικοφυσιολογίας και γενετικής των υδρόβιων και χερσαίων  γαστεροπόδων.

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του αντικειμένου αυτού είναι και οι ερευνητικοί στόχοι για την εκτροφή πνευμονοφόρων γαστεροπόδων (σαλιγκαριών) που επικεντρώνονται στη βασική έρευνα της βιολογίας, ιστολογίας οικοφυσιολογίας και γενετικής των υδρόβιων και χερσαίων  γαστεροπόδων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Συμπίεση κόστους παραγωγής με παράλληλη διατήρηση/βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.
 • Βελτιστοποίηση της παραγωγής.
 • Εξέλιξη παραλλακτικότητας μεγεθών στην εκτροφή των υδρόβιων ζωικών οργανισμών και παράγοντες που τη διαμορφώνουν.
 • Υδατοεκτροφές και «αντισταθμιστική ανάπτυξη».
 • Επιλογή νέων ειδών στις υδατοεκτροφές.
 • Υδατοεκτροφές και περιβάλλον.
 • Marketing προϊόντων υδατοεκτροφών.
 • Διαχείριση μονάδων υδατοεκτροφών.
 • Εκτροφή ψαριών ενυδρείου.
 • Συμπεριφορά ψαριών στις φάσεις της εκτροφής.
 • Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης εντατικά εκτρεφομένων ψαριών.
 • Ανάπτυξη τεχνογνωσίας εντατικής εκτροφής πνευμονοφόρων γαστεροπόδων (σαλιγκαριών).
 • Επιλογή νέων ειδών στις υδατοεκτροφές.
 • Υδατοεκτροφές και περιβάλλον.
 • Marketing προϊόντων υδατοεκτροφών.
 • Διαχείριση μονάδων υδατοεκτροφών.
 • Εκτροφή ψαριών ενυδρείου.
 • Συμπεριφορά ψαριών στις φάσεις της εκτροφής.
 • Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης εντατικά εκτρεφομένων ψαριών.
 • Ανάπτυξη τεχνογνωσίας εντατικής εκτροφής πνευμονοφόρων γαστεροπόδων (σαλιγκαριών).

Θαλάσσια Βιολογία – Αλιευτικά Αποθέματα

Κύριοι στόχοι του αντικειμένου αυτού αποτελούν τα αλιευτικά εργαλεία, η επιλεκτικότητα, η διακύμανση της αλιευτικής παραγωγής, η επίδραση του κλίματος στην αλιευτική παραγωγή, οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, η διαχείριση σε περιοχές με περιορισμένα αλιευτικά δεδομένα, οι χωρικές και χρονικές διακυμάνσεις της ελληνικής θαλάσσιας παραγωγής, η επίδραση της αλιευτικής δραστηριότητας στο οικοσύστημα, η  θνησιμότητα και οι καμπύλες παραγωγής, η συμπεριφορά, οι ενεργειακές ανταλλαγές και η επίδραση των κλιματικών αλλαγών.

 • Βιολογία και Οικολογία ιχθύων
 • Αλιευτική Βιολογία
 • Διαχείρηση Αλιευτικών Αποθεμάτων
 • Αλιεία