Ωκεανογραφίας

Το εργαστήριο Ωκεανογραφίας καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα της θαλάσσιας βιολογίας και ωκεανογραφίας όπως η μελέτη της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς επίσης την παραγωγικότητα και τους μηχανισμούς που την ελέγχουν, τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την εκτίμηση των βιολογικών της επιπτώσεων, της οικονομικής αποτίμησης της αξίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των αρχών της διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την ταυτόχρονη επίτευξη της αειφόρο ανάπτυξης.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Απαρτίζεται από το Διευθυντή του, τα μέλη Δ.Ε.Π. που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με αυτό του εργαστηρίου, ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π. και ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

 • Δημήτρης Βαφείδης
  Διευθυντής Εργαστηρίου – Καθηγητής «Βιοποικιλότητα των Θαλάσσιων Βενθικών Ασπονδύλων και άμεση – έμμεση χρηστικότητά τους»
 • Κωνσταντίνος Κορμάς
  Καθηγητής «Οικολογία Υδρόβιων Μικροοργανισμών»
 • Στεριανή Ματσιώρη
  Επίκουρη Καθηγήτρια «Οικονομική Αποτίμηση Υδάτινων Πόρων»
 • Νικόλαος Νεοφύτου
  Επίκουρος Καθηγητής «Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον»
 • Κωνσταντίνος Σκόρδας
  Επίκουρος Καθηγητής «Περιβαλλοντική Γεωχημεία»
 • Χρήστος Δομενικιώτης
  Ε.ΔΙ.Π.
 • Χρυσούλα Αποστολογάμβρου
  Ε.Τ.Ε.Π.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Παρακολούθηση των αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Μελέτη και Καταγραφή της οργανισμικής και οικολογικής θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
 • Μελέτη των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών των βενθικών ειδών και των παραγόντων που τα επηρεάζουν.
 • Μελέτη των βενθικών φύτο- και ζωο-κοινωνιών και των αλληλοεπιδράσεών τους με τις αβιοτικές παραμέτρους στον χρόνο.
 • Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων του θαλάσσιου βυθού με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίας (GIS).
 • Μελέτη της επίδρασης των αβιοτικών παραμέτρων στο μεταβολισμό των θαλάσσιων οργανισμών σε συνθήκες εργαστηρίου.

Δραστηριότητες

 • Παρακολούθηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον από τις αλιευτικές δραστηριότητες καθώς επίσης και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες.
 • Ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των παράκτιων συστημάτων με στόχο την προστασία της αλιείας και των τουριστικών περιοχών από τις επιδράσεις της θαλάσσιας ρύπανσης.
 • Ετκίμηση της αξίας των θαλάσσιας βιοποικιλότητας στις διάφορες χρήσεις της, της αξίας παράκτιας ζώνης, του άριστου επιπέδου χρήσης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας με γνώμονα την αειφορική της διαχείριση, των δεικτών αειφορικής ανάπτυξης παράκτιας ζώνης, μακροοικονομικών δεικτών στον κλάδο της θαλάσσιας πρωτογενούς παραγωγής.
 • Οικονομική αποτίμηση των συνεπειών της οικονομικής δραστηριότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Ανάλυση των επιπτώσεων των επενδύσεων στο περιβάλλον με χρήση μεθοδολογιών οικονομικής του περιβάλλοντος.
 • Ανάλυση κινδύνου σε περιβαλλοντικές επενδύσεις.
 • Κατάρτιση, αξιολόγηση και ανάλυση περιβαλλοντικών επενδυτικών σχεδίων.
 • Χρήση μεθοδολογιών ανάλυσης Οφέλους Κόστους και ανάλυσης Κύκλου Ζωής στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών επενδύσεων.
 • Εργαστηριακή Υποδομή – Εξοπλισμός.
 • Δειγματολήπτες πλαγκτού και βένθους (VAN VEEN, EΚMA).
 • Στερεοσκόπια, μικροσκόπια, όργανα ανάλυσης εικόνας και φωτογραφικών δεδομένων.
 • Ρευματογράφος.
 • Καταγραφέας πολλαπλών παραμέτρων (CTD).
 • Ψηφιακά φορητά όργανα μέτρησης (θερμοκρασίας, αλατότητας, οξυγόνου, pH).
 • Μέτρηση αναλυτικών και ψηφιακών ζυγαριών.
 • Όργανα ιστολογικής έρευνας.
 • Καταδυτικός Εξοπλισμός.

Εκπαιδευτικές Προπτυχιακές – Μεταπτυχιακές Δραστηριότητες

Τα μαθήματα που διδάσκονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους συνεργάτες του Εργαστηρίου Ωκεανογραφίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα πλαίσια των αντικειμένων που το Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του προβλέπει, είναι τα παρακάτω.

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Γεωπονίας.
 • Οικολογία.
 • Γεωχημεία.
 • Στατιστική.
 • Ωκεανογραφία.
 • Μικροβιολογία.
 • Θαλάσσια Βιολογία.
 • Οικοτοξικολογία.
 • Κατασκευές Υδατοκαλλιεργειών.
 • Βιοποικιλότητα.
 • Οικονομία και αποτίμηση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
 • Μικροβιακή οικολογία υδάτινων οικοσυστημάτων.
 • Διαχείριση αλιευτικών αποθεμάτων.
 • Μεθοδολογία οικονομικής αποτίμησης υδάτινων πόρων.
 • Υδατοκαλλιέργειες και περιβάλλον.
 • Περιβαλλοντική γεωχημεία.
 • Θαλάσσια βενθικά οικοσυστήματα.
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός.
 • Εφαρμογές υδρόβιων μικροοργανισμών.
 • Εκτιμητική και λογιστική στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.