Υδατοκαλλιέργειας

Το Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών είναι μια συγκροτημένη Ερευνητική μονάδα του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος από το 2002.

Τα αντικείμενα στα οποία το Εργαστήριο δραστηριοποιείται και στα οποία διεξάγεται έρευνα άπτονται θεμάτων της Υδατοκαλλιέργειας, της ευζωίας, της διατροφής των ψαριών, της παρασκευής των ιχθυοτροφών σε συνδυασμό με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση νέων επιστημόνων ικανών για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. Οι χώροι και οι δομές διατήρησης ζωντανών οργανισμών με κλειστό κύκλωμα νερού και οι καλά εξοπλισμένες εργαστηριακές εγκαταστάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνών σχετικά με διάφορες πτυχές, κυρίως σε μεσογειακά καλλιεργούμενα είδη (τσιπούρα, λαβράκι και χέλι).

Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στα πλατύψαρα. Υπάρχουν συνέργειες με άλλες ερευνητικές ομάδες του Τμήματος και Εργαστήρια στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα διαφόρων πτυχών στις υδατοκαλλιέργειες σε συνδυασμό με νέες τεχνικές μοριακής βιολογίας και γονιδιωματικής.

Το Εργαστήριο διαθέτει εδραιωμένες ερευνητικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες και συνδέσμους με πολλά άλλα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και εταίρους της βιομηχανίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το Εργαστήριο Υδατοκαλλιέργειας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόμων τεχνολογιών.

Το Εργαστήριο Υδατοκαλλιέργειας διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα που δραστηριοποιείται στο χώρο της Υδατοκαλλιέργειας καθώς και με τη βιομηχανία ιχθυοτροφών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Αειφορική Υδατοκαλλιέργεια.
 • Υδατοκαλλιέργεια θαλασσίων Ειδών, Εξέλιξη παραλλακτικότητας μεγεθών, Αύξηση αντιστάθμισης.
 • Ευζωία εκτρεφόμενων Οργανισμών.
 • Διατροφή Υδρόβιων Οργανισμών.
 • Φυσιολογία εκτρεφόμενων υδρόβιων Οργανισμών.
 • Τεχνολογία ιχθυοτροφών.
 • Διαχείριση γεννητόρων.
 • Προγράμματα επιλογής γεννητόρων.
 • Ποιότητα αυγών και ιχθυδίων.
 • Διαχείριση υγείας και προστασία υδρόβιων πληθυσμών.
 • Ηθολογία και συμπεριφορά.
 • Αλληλεπίδραση υδατοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος.

Προσωπικό

 • Dr. Παναγιώτα Παναγιωτάκη (MSc, PhD)
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Γνωστικό αντικείμενο: Υδατοκαλλιέργειες
  Διευθύντρια Εργαστηρίου Υδατοκαλλιεργειών
  ppanag@uth.gr
 • Dr. Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης (MSc, PhD)
  Επίκουρος Καθηγητής
  Γνωστικό αντικείμενο: Διατροφή Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών
  ikarapan@uth.gr
 • Dr. Ελένη Γκολομάζου
  Επίκουρη Καθηγήτρια (PhD)
  Γνωστικό αντικείμενο: Προστασία-Ευζωία Ιχθύων
  egolom@uth.gr

Μεταδιδάκτορες

 • Dr. Λόλας Α.
 • Dr. Μαλανδράκης Ε.
 • >Dr. Ρούμπος Χ.
 • Dr. Φλέρης Γ.

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Αντωνιάδου Ε. Τεχνολόγος Γεωπόνος
 • Αντωνίου Ζωή, Χημικός
 • Δεδελούδης Δ., Κτηνίατρος
 • Καρατζίνος Θ., Κτηνίατρος
 • Μετσοβίτη Μ., Γεωπόνος
 • Ντανταλή Ο., Ιχθυολόγος
 • Ψωφάκης Π., Ιχθυολόγος

ΕΔΙΠ
Πανάγου Ασημώ, Γεωπόνος-Ιχθυολόγος

Ερευνητικά Προγράμματα

2018-Exploitation of liquid wastes for microalgae cultivation and use for biodiesel and aquafeed production – Alga4Fuel&Aqua, Co-ordination: University of Thessaly (PI: N. Katsoulas, Ass. Prof.) funded by Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK), 850,000 €.

2018 – Welfare and farewell: Comparative evaluation of slaughtering methods on stress response in intensively cultivated fish (72.500 €)

2017 – Culture of Amphipods Caprellidae and possible use in aquaculture, funded by Stavros Niarchos Foundation

2017 – Utilization of insects as dietary alternative ingredient in farmed fish diets, funded by Stavros Niarchos Foundation

2017 – Curriculum development for sustainable seafood and nutrition security (SSNS), Co-ordination: Asian Institute of Technology (Thailand), funded by Erasmus+-KA2, 1,000,000 €.

2017 – Supporting Maritime Spatial Planning in the Eastern Mediterranean (SUPREME), Co-ordination: CORILA – Consorzio per il Coordinamento Delle Ricerche Inerenti al Sistema Lagunare di Venezia, funded by the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), 2,000,000 €.

2015 – 2017 – Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union. RURAL DEAR AGENDA – EYD

2015 – Research project funded by the European Union, Coordinator: University of Valladolid, 1,886,000 €

2014 – 2016 Use of Processed Animal Proteins in the feeds of seabream (Sparus aurata), funded by E.P.AL. 2007-2013, Ministry of Rural Development and Food, Greece, 300,000 €.

2014 – 2016 Growth compensation in intensively farmed fish, funded by Ministry of Agricultural Development and Food, Greece. 273,000 €.

2014-2016 Implementation of modern practices for the minimization of environmental impact of aquaculture on benthos: the Holothuria tubulosa case. Funded by E.P.AL. 2007-2013, Ministry of Rural Development and Food, Greece, 160,000 €. Implementing novel techniques in intensively reared gilthead seabream, Sparus aurata, funded by INVE Aquaculture. Niche conservation strategies of fish populations presenting high commercial value in Crete, funded by Prefecture of Crete, Greece Stock enhancement of sole (Solea solea) in Pagassitikos Gulf, funded by Ministry of Agricultural Development and Food, Greece. Modified Atmosphere Packaging (MAP) in intensively cultivated fish related to organoleptic properties and geographical origin, funded by Research Committee UTH. Semi-extensiνe cultiνation of sole (Solea solea) in ponds with appropriate management procedures, funded by French-Greek bilateral cooperation.

Δημοσιεύσεις (πρόσφατες)

Papadopoulou Α., Natoudi S., Vousoureli P., Malandrakis E., Karatzinos T., Dadali O., Panagiotaki P., Golomazou E. 2017. Behavioural response of gilthead sea bream (Sparus aurata L.) towards herbal aquafeeds. Aquaculture Europe 2017, Dubrovnik, Croatia.

Golomazou E., Malandrakis E., Kavouras M., Karatzinos T., Miliou H., Exadactylos A., Panagiotaki P. 2016. Anaesthetic and genotoxic effect of medicinal plant extracts in gilthead seabream (Sparus aurata L.). Aquaculture, 464: 673–682.

Malandrakis, E.E., Dadali, O., Golomazou E., Kavouras, M., Dailianis S., Chadio, S., Exadactylos, A. and Panagiotaki, P. 2016. Effects of physical stress on DNA integrity, gene expression and blood cortisol in gilthead seabream (Sparus aurata). General and Comparative Endocrinology, 236: 98–104.

Karapanagiotidis I.T., Daskalopoulou E., Vogiatzis I., Rumbos C., Mente E., Athanassiou C.G. 2015. Hermetia illucens prepupae meal as a protein source in the diet of gilthead seabream Sparus aurata. European Aquaculture Society.

Mente E., Karalazos V., Karapanagiotidis I.T., Pita C. (2011). Nutrition in organic aquaculture: an inquiry and a discourse. Aquaculture Nutrition 17(4): e798-e817.

Karapanagiotidis I.T. (2016). The use of non-ruminant processed animal proteins in aquafeeds for gilthead seabream (Sparus aurata). HYDROMERIT 2016, 2nd International Congress of Applied Ichthyology and Aquatic Environment, 10-12 November 2016, Messolonghi, Greece.

Psofakis P., Daskalopoulou E., Theodorou A., Mente E., Karapanagiotidis I.T. 2015. Effect of replacing fishmeal with poultry meal and hydrolysed feather meal on growth and feed efficiency of gilthead seabream (Sparus aurata). European Aquaculture Society.

Golomazou E., Exadactylos A., Malandrakis E.E., Karatzinos T., Gkafas G., Dadali O., & Panagiotaki P. 2014. Early diagnosis of enteromyxosis in intensively reared sharpsnout seabream, Diplodus puntazzo. Aquatic Living Resources 27 (2): 99- 106.

Malandrakis Ε.Ε, Exadactylos Α., Dadali Ο., Golomazou Ε., Klaoudatos S., & Panagiotaki P. 2014. Molecular cloning of four glutathione peroxidase (GPx) homologs and expression analysis during stress exposure of the marine teleost Sparus aurata. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 168: 53–61.

Kavouras Μ., Malandrakis Ε.E., Dailianis S., Dadali Ο., Chatzipli Κ., Golomazou Ε., Panagiotaki P., Kaloyianni M. & Exadactylos Α. 2010. DNA damage and repair efficiency (comet assay) in intensively reared sea bream (Sparus aurata), exposed to heavy metals. 39th CIESM Congress. Venice, Italy.

Karapanagiotidis I.T., Bell M.V., Little D.C. & Yakupitiyage A. 2007. Replacement of dietary fish oils by alpha-linolenic acid-rich oils lowers omega 3 content in tilapia flesh. Lipids, 42(6): 547-559.