Φυσιογνωμία και στόχοι

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (τΓΙΥΠ) ιδρύθηκε στο πλαίσιο μιας καινοτόμου πρωτοβουλίας, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες στην εκπαίδευση και στην έρευνα για τη στελέχωση της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα όσον αφορά στην επιστήμη της Iχθυολογίας, με την ευρεία έννοια του όρου.

Κυρίαρχος στόχος του Προγράμματος Σπουδών, είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών στην ανάπτυξη, εφαρμογή και μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών, σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των αλιευτικών/υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων καθώς και την αειφορική διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος.

Η έντονη αλιευτική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση των θαλασσών και την υποβάθμισή τους, έχουν οδηγήσει, τα τελευταία χρόνια, τη διεθνή κοινότητα να στρέψει το ενδιαφέρον της στην ανάγκη βελτίωσης του τρόπου διαχείρισης και διατήρησης των υδάτινων πόρων. Στόχος των δράσεων που λαμβάνονται σήμερα είναι η ορθολογική και υπεύθυνη εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων και των αλιευτικών αποθεμάτων. Η σχετική με το αντικείμενο βιβλιογραφία αυξάνεται με ταχύτατο ρυθμό διεθνώς, γεγονός που καταδεικνύει την κρισιμότητα του προβλήματος και την ανάγκη εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα αυτόν.

Παράλληλα, η σταθεροποίηση της αλιευτικής παραγωγής σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για αλιευτικά προϊόντα, οδήγησαν στην αύξηση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την υδρόβια εκτροφή. Η υδρόβια εκτροφή είναι κατά γενική ομολογία ένα ευρύ αντικείμενο στον επιχειρηματικό τομέα, επειδή η ανάγκη για εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας αυξάνονται συνεχώς. Η λειτουργία του τΓΙΥΠ έρχεται να αντιμετωπίσει το κρίσιμο πρόβλημα σχετικά με την παροχή σύγχρονων γνώσεων σε θέματα διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων και των υδάτινων πόρων γενικότερα. Ειδικά στον ελληνικό χώρο, η επιτυχής αντιμετώπιση του προβλήματος παρέχει προοπτικές σημαντικής ανάπτυξης τόσο στον επιστημονικό όσο και στον επαγγελματικό χώρο από την πλευρά της εφαρμογής στην αγορά εργασίας. Σήμερα, ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η κινητοποίηση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών και κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων με στόχο τη μετεξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης στην Ευρώπη, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας της γνώσης.

Σε αυτό το πλαίσιο οργανώθηκε και το πρόγραμμα σπουδών του τΓΙΥΠ, το οποίο στοχεύει στην παροχή, στους αποφοίτους του, τόσο της απαιτούμενης εξειδίκευσης όσο και της δυνατότητας συνεχούς προσαρμογής, έτσι ώστε να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι σπουδές στο τΓΙΥΠ διαρθρώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας και να προσαρμόζονται συνεχώς στα μεταβαλλόμενα μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία. Η εκπαίδευση που παρέχεται στα πέντε χρόνια σπουδών στο τΓΙΥΠ αποβλέπει στην καλλιέργεια νέων, επί πλέον των παραδοσιακών, αντικειμένων, τα οποία δεν είναι αποκομμένα το ένα από το άλλο, αλλά βρίσκονται σε έναν πολυεπίπεδο μεθοδολογικό και θεματικό συνδυασμό μεταξύ τους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι διαρθρωμένο σε τέσσερις βασικούς άξονες:

  • Αλιεία,
  • Υδρόβια Ζωική και Φυτική Παραγωγή,
  • Τεχνολογία και Εμπορία Αλιευμάτων και
  • Διαχείριση του Υδάτινου Περιβάλλοντος.

Για την πληρέστερη παροχή γνώσεων στα αντικείμενα που διακονεί το τΓΙΥΠ, λειτουργούν τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλους: Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος, Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια και Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον.

Για την εξυπηρέτηση των βασικών ερευνητικών/εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών, χημικών, τεχνικών, οικονομικών και βιολογικών αντικειμένων καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, λειτουργεί ερευνητικός σταθμός υδατοκαλλιεργειών.

Οι ανάγκες βιβλιοθήκης του τΓΙΥΠ καλύπτονται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και το Παράρτημά της στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕ). Το τΓΙΥΠ είναι άρτια εξοπλισμένο τόσο με όργανα και συσκευές για δειγματοληψίες πεδίου καθώς και για εργαστηριακές αναλύσεις και πειράματα.

Στη σύντομη πορεία του, ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα στην εκπαίδευση και στην έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη). Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τΓΙΥΠ επικεντρώνονται, μεταξύ των άλλων, σε μελέτες που αφορούν γενικά την υδρόβια παραγωγή και την προστασία και διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.