Κατατακτήριες εξετάσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΤΓΙΥΠ

Οι Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος διεξάγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ3185/2013, τ. Β΄), σχετικά με τη Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/2017 τ. Α΄ άρθρο 74 παρ.3), σχετικά με τα Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Κατάθεση Αίτησης συμμετοχής, από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Ευκρινές αντίγραφο ΑΔΤ
• Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών
• Ευκρινές αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Κανονισμός κατατακτηρίων εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται στα μαθήματα:
1) Οικολογία
2) Ζωολογία
3) Χημεία

Β) Οι επιτυχόντες με ευθύνη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, εντάσσονται σε εξάμηνο σπουδών που δεν είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου.
Γ) Τα μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Οι κατατασσόμενοι κατά περίπτωση θα απαλλάσσονται από μαθήματα, ή θα υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης στην οποία θα εισηγείται η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος έχει ως εξής:

Α) Οικολογία
Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Αυτοοικολογία (σχέσεις ανάμεσα στα έμβια όντα και τους παράγοντες του περιβάλλοντος). Οικολογία πληθυσμών (έννοια πληθυσμού, χαρακτηριστικά πληθυσμών, μηχανισμοί ρύθμισης των πληθυσμών). Συνοικολογία: Ορισμός οικοσυστήματος, ανάλυση δομής και λειτουργίας οικοσυστημάτων. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων.

Β) Ζωολογία
Δομή και λειτουργία του κυττάρου, ιστοί και όργανα. Ονοματολογία και ταξινόμηση των ζωικών οργανισμών. Τρόποι αναπαραγωγής των ζωικών οργανισμών. Θεωρίες περί της εξέλιξης των ειδών. Περιγραφή των διαφόρων φύλων µε ιδιαίτερη έμφαση στις κλάσεις που περιλαμβάνουν υδρόβια είδη. Ανατομία, φυσιολογία, συστηματική κατάταξη, βιολογικοί κύκλοι και οικονομική σημασία διαφόρων ζωικών οργανισμών µε ιδιαίτερη βαρύτητα στους υδρόβιους οργανισμούς.

Γ) Χημεία
Διαλύματα (μοριακότητα, κανονικότητα, προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων). Συστήματα διασποράς (ανάπτυξη κολλοειδών, ιδιότητες αυτών). Χημική ισορροπία (ομογενούς, ετερογενούς καθίζησης). Οξέα – βάσεις – άλατα. Διάσταση, υδρόλυση, ρυθμιστικά διαλύματα. Οξειδοαναγωγή. Κινητική των αντιδράσεων. Σύμπλοκες ενώσεις. Δομή, ταξινόμηση και ονοματολογία οργανικών ενώσεων. Στερεοχημεία. Οργανικές αντιδράσεις και μηχανισμοί (υποκατάστασης, απόσπασης). Σημαντικότερες τάξεις οργανικών ενώσεων και ιδιότητες (υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, αιθέρες, καρβονυλικές ενώσεις, αμίνες, θειούχες, οξέα, εστέρες και αμίδια, λιπίδια, σάκχαρα, αμινοξέα, αρωματικός χαρακτήρας – βενζολικές, φαινολικές, κτλ, ετεροκυκλικές ενώσεις, πορφυρίνες, πουρίνες, πυριμιδίνες.

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων
Οι Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος διεξάγονται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος.
Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος οφείλουν:
α) να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
β) να βρίσκονται έξω από την αίθουσα εξετάσεων μισή ώρα πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος ΓΙΥΠ.