Διπλωματική εργασία

Για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι υποχρεωτική η εκπόνηση Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Π.Δ.Ε) η οποία μπορεί να είναι έρευνα με εκπόνηση πειράματος ή έρευνα με επισκόπηση της βιβλιογραφίας και δύναται να είναι είτε ομαδική είτε ατομική.

Ο στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι να εισάγει τον προπτυχιακό φοιτητή στην έρευνα. Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει το θεματικό πεδίο στο οποίο θέλει να εκπονήσει τη Διπλωματική Εργασία του, σε συνεργασία με τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, από το 5ο εξάμηνο σπουδών.

Για την εκπόνησή της ο φοιτητής επιλέγει από έναν κατάλογο προτεινόμενων θεμάτων. Η Διπλωματική εργασία εξετάζεται και βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. και λαμβάνεται ως βαθμολογία έξι μαθημάτων (E.C.T.S. = 30).

Σχετικά με τη διεξαγωγή των Π.Δ.Ε. ισχύουν ακόμη τα εξής:

Περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση της ΠΔΕ μπορείτε να βρείτε εδώ

  • Οι οδηγίες μορφοποίησης και δομής του κειμένου είναι συγκεκριμένες και είναι διαθέσιμες εδώ.
  • Η προφορική παρουσίαση είναι υποχρεωτική (ως ανοιχτό σεμινάριο).
  • Μετά την προφορική παρουσίαση και τις τελικές διορθώσεις του κειμένου από την τριμελή εξεταστική επιτροπή, η Π.Δ.Ε. κατατίθεται στη Γραμματεία για το αρχείο του Τμήματος.