Κανονισμός σπουδών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΠΣ του τΓΙΥΠ

 

Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Η φοίτηση στο τΓΙΥΠ είναι πενταετής και ολοκληρώνεται σε 10 εξάμηνα των 13 εβδομάδων το κάθε ένα. Με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από πρόταση της ΣΤ του Τμήματος, επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας του εξαμήνου το πολύ δύο εβδομάδες, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας. Κατά συνέπεια το μάθημα θεωρείται ως μη διδαχθέν για διδασκαλία λιγότερη των 13 εβδομάδων. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός Πανεπιστημίου, πέρα από τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις.

Κάθε μάθημα έχει έναν αριθμό πιστωτικών μονάδων-ECTS. Οι φοιτητές εξετάζονται κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου στα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων, την περίοδο του Ιουνίου στα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων και κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου εξετάζονται στα μαθήματα τόσο του χειμερινού όσο και του εαρινού εξαμήνου. Οι επί πτυχίω φοιτητές (πέραν του 11ου εξαμήνου σπουδών) έχουν το δικαίωμα να εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα και στις τρεις εξεταστικές περιόδους.

H ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, προσαυξανόμενο κατά 100%, δηλαδή 10 έτη. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή όχι πάνω από 10 εξάμηνα. Τα εξάμηνα αυτά δεν θα προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που αναστέλλουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα αναστολής. Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα, στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς. Κάθε φοιτητής σε περίπτωση διαγραφής και αποφοίτησης του από το Τμήμα οφείλει να παραδώσει τα παρακάτω έγγραφα: (α) δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο), (β) βεβαίωση φοιτητικής λέσχης για διακοπή σίτισης, (γ) βιβλιάριο υγείας, (δ) βεβαίωση μη χρέωσης βιβλίων από τη βιβλιοθήκη.

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων και πιστωτικών μονάδων. Συγκεκριμένα, για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος απαιτείται: α) Επιτυχής εξέταση σε 47 υποχρεωτικά μαθήματα (236 ECTS), β) Επιτυχής εξέταση σε μαθήματα επιλογής (16 ECTS τουλάχιστον), γ) Επιτυχής εξέταση σε 3 μαθήματα αγγλικής ορολογίας (12 ECTS), δ) Εκπόνηση πρακτικής άσκησης (6 ECTS) και ε) Επιτυχής εκπόνηση προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας -ΠΔΕ- (30 ECTS).

Ο φοιτητής που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα μαθήματα επιλογής, από όσα προβλέπονται για την απόκτηση πτυχίου, μπορεί να επιλέξει με Υπεύθυνη Δήλωσή του στη Γραμματεία εκείνα τα οποία θέλει να προσμετρηθούν. Τα επιπλέον μαθήματα επιλογής, που δεν προσμετρώνται στον βαθμό πτυχίου, αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία και το Παράρτημα Διπλώματος.

Άρθρο 2. Δήλωση μαθημάτων

Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε τακτή προθεσμία, μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου, κάθε φοιτητής οφείλει να κάνει δήλωση μαθημάτων. Με τη δήλωση των μαθημάτων ο φοιτητής αποκτά το δικαίωμα:
1) να παρακολουθήσει το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων που δήλωσε,
2) να παραλάβει τα διδακτικά βοηθήματα που διατίθενται για τα μαθήματα αυτά,
3) να συμμετάσχει στις εξετάσεις των μαθημάτων που δήλωσε.
Η παραπάνω δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις, ούτε αιτήσεις για αλλαγή δήλωσης η οποία έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα. Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Το κάθε μάθημα αποτελείται από θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση. Σε ορισμένα μαθήματα η εργαστηριακή εκπαίδευση αντικαθίσταται από ασκήσεις ή/και φροντιστήρια. Τα εργαστήρια, ή οι ασκήσεις στα διάφορα μαθήματα είναι υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Αν η εργαστηριακή εκπαίδευση ή οι ασκήσεις είναι προαπαιτούμενα της θεωρητικής διδασκαλίας ενός μαθήματος τότε απαιτείται προ-συνεννόηση του φοιτητή με το διδάσκοντα.

Κατά την δήλωση των μαθημάτων, ισχύουν οι κάτωθι κανόνες:
1. Η δήλωση μαθημάτων ισοδυναμεί με εγγραφή στο εξάμηνο.
2. Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα που προσφέρονται στο εξάμηνο που φοιτούν και μέχρι 3 οφειλόμενα μαθήματα παρελθόντων ετών (ν+3).
3. Οι τελειόφοιτοι φοιτητές (9ο & 10ο εξάμηνο) μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα που προσφέρονται στο εξάμηνο που φοιτούν και μέχρι 6 οφειλόμενα μαθήματα παρελθόντων ετών (ν+6).
4. Οι επί πτυχίω φοιτητές (≥ 11ο εξάμηνο) μπορούν να δηλώσουν οφειλόμενα μαθήματα παρελθόντων ετών χειμερινού και εαρινού εξαμήνου χωρίς περιορισμούς.
5. Οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν μαθήματα ίσου ή μικρότερου εξαμήνου, όχι μεγαλύτερου.

Άρθρο 3. Βαθμολογία

Η επίδοση των φοιτητών σε κάθε μάθημα, βαθμολογείται στην κλίμακα «μηδέν» – «δέκα» (0 – 10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5) και άριστα το δέκα (10) με ακρίβεια μέχρι ενός δεκαδικού ψηφίου, και κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος από τον διδάσκοντα, αφού περαστεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας web-class. Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεούται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή να στηριχθεί σε θέματα ή εργαστηριακές ασκήσεις.
O βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως εξής: Ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ECTS του μαθήματος και το άθροισμα όλων των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των ECTS όλων των μαθημάτων. Η Πτυχιακή Εργασία, η Πρακτική Άσκηση, η αγγλική ορολογία λογίζονται ως μαθήματα με τα ανάλογα ECTS τους που περιεγράφηκαν παραπάνω. Αναλυτικότερα, έχουμε ότι:

Βαθμός Πτυχίου = Σ (Βαθμός Μαθήματος x ECTS Μαθήματος) / Σ (ECTS Μαθημάτων)

Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των φοιτητών, ανάλογα με τον τελικό βαθμό σε ακρίβεια μέχρι δύο δεκαδικών ψηφίων που επιτυγχάνουν στο πτυχίο τους, έχει ως εξής:

Άρθρο 4. ΠΔΕ

Για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι υποχρεωτική η εκπόνηση προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΠΔΕ), η οποία είναι πειραματικού ή βιβλιογραφικού χαρακτήρα.
Σχετικά με τη διεξαγωγή των ΠΔΕ ισχύουν τα εξής:
1) Κάθε μέλος ΔΕΠ δίνει κατάλογο προτεινόμενων θεμάτων ΠΔΕ στη γραμματεία πριν την έναρξη του 5ου εξαμήνου,
2) Για κάθε προτεινόμενο θέμα δίνεται το «θεματικό πεδίο», το οποίο αποτελεί έναν γενικό τίτλο, ο οποίος κατά την εκπόνηση της ΠΔΕ θα οριστικοποιείται ως ακριβής τίτλος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
3) Για κάθε προτεινόμενο θέμα δίνεται το είδος του θέματος (Πειραματική – Βιβλιογραφική). Η πειραματική εμπεριέχει στοιχεία συλλογής πρωτογενών δεδομένων μέσω πειραματικής έρευνας, ενώ η βιβλιογραφική αποτελεί ανασκόπηση της βιβλιογραφίας,
4) Κάθε προτεινόμενο θέμα επιβλέπεται από 3μελή συμβουλευτική-εξεταστική επιτροπή (ένας επιβλέπων και δύο εξεταστές),
5) Για κάθε προτεινόμενο θέμα δίνεται ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών που δύνανται να το επιλέξουν. Οι πειραματικές ΠΔΕ μπορεί να είναι είτε ατομικές, είτε ομαδικές με μέγιστο αριθμό 4 φοιτητών/φοιτητριών,
6) Οι βιβλιογραφικές ΠΔΕ μπορεί να είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές με μέγιστο αριθμό 2 φοιτητών/φοιτητριών.
Κατά την έναρξη του 5ου εξαμήνου τα προτεινόμενα θέματα των ΠΔΕ θα αναρτώνται για διάστημα δύο εβδομάδων στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ώστε οι φοιτητές να έχουν το χρόνο να επεξεργαστούν τα θέματα και να καταλήξουν στην επιλογή τους. Σε συγκεκριμένες και αποκλειστικές ημερομηνίες, οι φοιτητές/τριες του 5ου εξαμήνου θα ενημερώνονται από τη Γραμματεία με ανακοίνωση ότι μπορούν να προσέρχονται για να δηλώσουν το θέμα της επιλογής τους.

• Από τη στιγμή που ένας τίτλος επιλέγεται από κάποιον φοιτητή (ή όσους απαιτεί το θέμα), η ΠΔΕ αυτή δεν θα είναι επιλέξιμη από κανέναν άλλο και ο τίτλος θα αποσύρεται. Οι επόμενοι φοιτητές θα υποχρεούνται να επιλέξουν από τα θέματα που απομένουν,

• Οι φοιτητές/τριες του 5ου εξαμήνου θα πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά κάποιο θέμα, ειδάλλως η Συνέλευση του Τμήματος θα τους αναθέτει υποχρεωτικά κάποιο από τα εναπομείναντα προτεινόμενα θέματα,

• Η ΠΔΕ θεωρείται ολοκληρωμένη έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της 3μελούς εξεταστικής επιτροπής (επιβλέπων και εξεταστές). Κατόπιν, ο Επιβλέπων ενημερώνει τη Γραμματεία ότι η ΠΔΕ είναι έτοιμη προς δημόσια παρουσίαση,

• Οι δημόσιες παρουσιάσεις όλων των ΠΔΕ είναι υποχρεωτικές και διεξάγονται σε συγκεκριμένη ημέρα, 3 φορές/έτος, σε ημερομηνίες που θα αναρτώνται και εμπίπτουν σε περιόδους μετά το πέρας κάθε εξεταστικής και πάντως πολύ πριν τις καθορισμένες από το ΠΘ ημερομηνίες ορκωμοσίας,

• Η κάθε παρουσίαση διαρκεί 15-20 λεπτά και ακολουθούν ερωτήσεις-συζήτηση με την εξεταστική επιτροπή. Έπειτα από την παρουσίαση οι φοιτητές/τριες παραδίδουν την τελική ΠΔΕ σε έντυπη και ηλεκτρονική (CD) μορφή σε 3 αντίτυπα (Γραμματεία και 3μελή εξεταστική επιτροπή),

• Η βαθμολόγηση της ΠΔΕ γίνεται από τα 3 μέλη της εξεταστικής επιτροπής και αποτελεί τον μέσο όρο των τριών βαθμολογητών. Ο κάθε φοιτητής/τρια λαμβάνει ατομική βαθμολόγηση για την απόδοσή του, ανεξαρτήτως εάν το θέμα της ΠΔΕ ήταν ομαδικό. Το έγγραφο της βαθμολόγησης υπογράφεται από τη 3μελή εξεταστική επιτροπή και παραδίδεται στη Γραμματεία,

• Οι οδηγίες μορφοποίησης και δομής του κειμένου είναι συγκεκριμένες και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ως επιβλέπων ορίζεται μέλος ΔΕΠ, ή Ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου, ή μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος με ΔΔ, ή συμβασιούχος ΠΔ 407/80 διδάσκων του Τμήματος. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται στους εργαστηριακούς χώρους του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, ή/και σε δημόσιους ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς φορείς.
Σε περίπτωση που οι πτυχιακές εργασίες εκπονούνται εκτός Τμήματος, στα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να ορίζεται ως επιβλέπων μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα συντομότερο από 3 μήνες από την κατάθεση της αίτησης εκπόνησης.
Κατά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Πτυχιακής Εργασίας, ο φοιτητής οφείλει να ελέγξει, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, με ειδικό λογισμικό το ποσοστό αυτολεξεί αντιγραφής του κειμένου που καταθέτει και να συμπεριλάβει την έκθεση αναφοράς του λογισμικού κατά την κατάθεση της Πτυχιακής. Το ποσοστό ακριβούς αντιγραφής κειμένου δεν δύναται συνολικά να υπερβαίνει το 30%. Στο ποσοστό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι βιβλιογραφικές αναφορές.

Άρθρο 5. Πειθαρχικές ποινές

Σε περίπτωση αντιγραφής, οι ποινές επιβάλλονται από τη Συνέλευση Τμήματος και είναι διοικητικής φύσης, δηλαδή ο φοιτητής αποκλείεται από τις εξετάσεις για το διάστημα της ποινής. Ο φοιτητής διατηρεί το δικαίωμα να συμμετέχει στην εξέταση άλλων μαθημάτων, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον ισχύοντα κανονισμό σπουδών του Τμήματος, αλλά και το syllabus του εκάστοτε μαθήματος. Σε περίπτωση που εφεσιβληθεί η αρχική απόφαση-ποινή στα αρμόδια ανώτερα όργανα του Πανεπιστημίου, ισχύει η απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου.
Η Γραμματεία του Τμήματος είναι υπεύθυνη για την διατήρηση του αρχείου και την εφαρμογή των ποινών.

Άρθρο 6. Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των Φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και είναι θεσμοθετημένη στο Τμήμα όπου ισχύουν τα παρακάτω:
• Αναγνωρίζεται ως εγκεκριμένη δραστηριότητα των φοιτητών και φοιτητριών συνδεδεμένη με το Πρόγραμμα Σπουδών,
• Είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου και αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος,
• Βαθμολογείται και λαμβάνει συνολικά 6 ECTS,
• Η διάρκειά της είναι τέσσερις μήνες και διεξάγεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο). Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν δίμηνη ΠΑ (Ιούλιο και Αύγουστο) σε δημόσιους φορείς (Τμήματα Αλιείας) και οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν ΠΑ σε παραγωγικούς φορείς, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα,
• Είναι εποπτευόμενη από τα μέλη ΔΕΠ (Επόπτες) του Τμήματος, τα οποία ορίζονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, για την εκάστοτε ακαδημαϊκή χρονιά,
• Οι Επόπτες είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση και την καθοδήγηση των ασκούμενων φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια της ΠΑ, καθώς και με την αξιολόγηση του φοιτητή και του φορέα.
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) του τΓΙΥΠ αποσκοπεί στο internship όλων των φοιτητών του σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα ώστε:
• να εφαρμόσουν την γνώση που απέκτησαν με τις σπουδές τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα κληθούν να επιδείξουν στο πρώτο εργασιακό τους περιβάλλον,
• να δημιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του τΓΙΥΠ και επιχειρήσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία τους.

Η ΠΑ διεξάγεται κατά το πρώτο δίμηνο αποκλειστικά στα Τμήματα Αλιείας των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, με κριτήριο επιλογής τον τόπο διαμονής ή καταγωγής των φοιτητών και το δεύτερο δίμηνο σε παραγωγικούς φορείς τόσο του δημόσιου τομέα, πχ ερευνητικά κέντρα (ΕΛΚΕΘΕ, ΙΝΑΛΕ, κα), ιχθυόσκαλες δημοσίου, δημόσια ερευνητικά εργαστήρια, Πανεπιστήμια, κα όσο και του ιδιωτικού τομέα, πχ μονάδες υδατοκαλλιεργειών (θαλάσσιων και εσωτερικών νερών), μονάδες μεταποίησης αλιευμάτων, αλιευτικούς συλλόγους, μελετητικά γραφεία, χημικά εργαστήρια, σαλιγκαροτροφεία, κα, με την προϋπόθεση ότι οι φορείς δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με αυτά που διακονεί το Τμήμα.
Επιστημονικά Υπεύθυνος της ΠΑ του Τμήματος είναι ο εκάστοτε εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος.
Χρήσιμες οδηγίες και έντυπα απαραίτητα για τη διαδικασία έναρξης και ολοκλήρωσης της ΠΑ, είναι συγκεκριμένες και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος.