Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Υδροβιολογίας (εΥI)

Το Εργαστήριο Υδροβιολογίας - Ιχθυολογίας (εΥΙ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1999 (ΠΔ 194/ΦΕΚ Α´ 177/3-09-1999) και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Υδροβιολογίας και της Ιχθυολογίας. Σύμφωνα με την απόφαση αρ. 67/31-03-2006 της Συγκλήτου μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και ιδιώτες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, υποψήφιους διδάκτορες και τεχνικό προσωπικό (ΕΤΕΠ-ΕΔΙΠ) με κύρια ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της Υδροβιολογίας και Ιχθυολογίας. Το εΥΙ μελετά την υδρόβια χλωρίδα και πανίδα, από βακτήρια, σπονδυλωτά, ασπόνδυλα, μέχρι και ανώτερα φυτά και θηλαστικά.

Το εΥΙ έχει αναπτύξει ισχυρούς διεπιστημονικούς δεσμούς με εργαστήρια της αλλοδαπής για την παροχή υψηλής ποιότητας ερευνητικών υπηρεσιών. Οι σύγχρονες και ποιοτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός του το καθιστούν ικανό τόσο για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, όσο και για την εκπόνηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Από το 2020 και για τα επόμενα τρία έτη το εΥΙ είναι πλήρως πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 για τον ερευνητικό εξοπλισμό του, το ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό του και την οργάνωση-λειτουργία των εργαστηριακών χώρων του.

Το εΥΙ παρέχει εξιδεικευμένη ακαδημαϊκή γνώση σε προπτυχιακούς φοιτητές για διδακτικό έργο (εργαστήρια), για ερευνητικούς σκοπούς (διατριβές-διπλωματικές) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΔΕ ή διδακτορικά), αλλά και την εμπεριστατωμένη αξιοποίηση κονδυλίων-διμερών ερευνητικών προγραμμάτων ή/και μελετών με συμβουλευτικό πρόσημο αρμοδίως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου εδώ

Επιστημονικά πεδία

Ειδικότερα ασχολείται με θέματα συστηματικής ιχθύων, γενετικής πληθυσμών, εξελικτικής ζωολογίας, μοριακής οικολογίας, μοριακής ποσοτικής γενετικής & γονιδιωματικής, διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων και υδρόβιων οργανισμών, διατήρησης ιχθυοαποθεμάτων, βιοπαρακολούθησης θαλάσσιων θηλαστικών, ιστολογίας και ιστοπαθολογίας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, μαλακολογίας, βιολογία – οικολογία δεκαπόδων, εκτροφής γαστεροπόδων και αμφιβίων καθώς και της αλιείας και αλιευτικής τεχνολογίας, εισβολή ξενικών ειδών, διαχείρισης και ελέγχου της αναπαραγωγής σε εντατικές εκτροφές, βελτίωση ωοτοκίας και σπερμιογένεσης σε γεννήτορες ιχθυοκαλλιέργειας, κρυοδιατήρηση γαμετών.

Τεχνογνωσία

Το εΥΙ διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό που εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του. Ειδικότερα το εΥΙ διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία για:

1. Μοριακές μεθόδους γενετικής & γονιδιωματικής ανάλυσης

Το εΥΙ παρέχει μία εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την απομόνωση και ανάλυση μακρομορίων γενετικού υλικού (DNA και RNA). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα άπτονται της πληθυσμιακής γενετικής, βιολογίας-γενετικής διατήρησης, γενετικής ρύπανσης & περιβαλλοντικού DNA (eDNA), γενοτοξικότητας-οικοτοξικολογίας, σχέσεων γονιδιωματικής και αρμοστικότητας, εξελικτικών μονοπατιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών (αλληλουχήσεις νέας γενιάς-Next Generation Sequencing) και σύγχρονων μοριακών δεικτών/τεχνικών (ddRADs, DNA capture, whole genome sequencing, RNA-sequencing, proteomics, nutrigenomics, metabolomics).

Επίσης, το εΥΙ διαθέτει μικρού μεγέθους υπολογιστική συστοιχία υψηλής απόδοσης HPC (High Performance Computing) και την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία για ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data analysis) και βιο-πληροφορικών εργαλείων και προγραμματισμού σε περιβάλλον Unix, Pearl, Java.

2. Οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία

Το εΥΙ διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ιστολογική και ιστοπαθολογική μελέτη υδρόβιων οργανισμών, τόσο σε μικροσκοπικό όσο και σε υπερ-μικροσκοπικό επίπεδο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα άπτονται της εσωτερικής μορφολογίας, της μικροσκοπικής ανατομικής των ιστών και κυττάρων και γενικότερα της μελέτης της λεπτής υφής των οργάνων των διαφόρων οργανισμών, τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές καταστάσεις.

3. Εκτροφή σαλιγκαριών

Στο εΥΙ υπάρχει σύγχρονος εξοπλισμός που εξυπηρετεί πλήρως τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σαλιγκαροτροφίας. Παρέχεται εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την εκτροφή σαλιγκαριών και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς τους. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα άπτονται της βιολογίας, οικοφυσιολογίας, διατροφής και ευζωίας των πνευμονοφόρων γαστερόποδων καθώς και της μελέτης της ποιότητας και της σύστασης του κρέατος και καινοτόμων προϊόντων σαλιγκαριών.

Για την εκτροφή σαλιγκαριών το εΥΙ διαθέτει σύγχρονο διχτυοκήπιο έκτασης 300 m2, κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό (γαλβανισμένο) με κάλυψη από δίχτυ σκίασης (90%). Η διατήρηση της απαιτούμενης υγρασίας, επιτυγχάνεται με σύστημα δροσισμού χαμηλής πίεσης (5 bar). Το σύστημα ανοιχτής εκτροφής (20 m2) διαθέτει σύστημα υδρονέφωσης και περιβάλλεται από σίτα περίφραξης των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών. Για τον έλεγχο και την καταγραφή των κλιματικών συνθηκών στον σταθμό υπάρχει αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας του αέρα με υδατοστεγές καταγραφικό (HOBO Warre BHW-PC), πυρανόμετρο και αισθητήρας ταχύτητας ανέμου.

4. Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών

Για την μελέτη των κητωδών είναι απαραίτητη η συλλογή πρωτογενών πληροφοριών πεδίου, όπως η γεωγραφική αλλά και χωροχρονική κατανομή καθώς και το μέγεθος των πληθυσμών. Η συλλογή δεδομένων μέσω οπτικής παρατήρησης και ηχητικής καταγραφής κρίνεται απαραίτητη για την μελέτη και διατήρηση των ειδών των κητωδών μέσω των παρακάτω:

• Πιθανή συσχέτιση της διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των ηχητικών «clicks» μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών πληθυσμών

• Προσδιορισμός υποπληθυσμών και εξέταση ύπαρξης νέων ειδών

• Συσχέτιση μορφολογικών χαρακτηριστικών μέσω φωτογραφιών και ηχητικών δεδομένων μεταξύ ίδιου είδους

• Μελέτη σύνδεσης παρουσίας θαλάσσιων θηλαστικών με έντονη αλιευτική προσπάθεια και υποβάθμισης περιβάλλοντος

• Πρωτόκολλο ενεργειών προετοιμασίας πλόα για την καταγραφή της αφθονίας των θαλάσσιων θηλαστικών και κατοχύρωσης για ορθή πρακτική εν πλω

• Πρωτόκολλο εκβρασμών θαλάσσιων θηλαστικών για σχηματισμό πανελλαδικού δικτύου καταγραφής περιστατικών.

5. Αλιεία

Το εΥΙ διαθέτει τεχνογνωσία όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία και την επιλεκτικότητα τους, τη διακύμανση της αλιευτικής παραγωγής, την επίδραση του κλίματος στην αλιευτική παραγωγή, τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, τη διαχείριση σε περιοχές με περιορισμένα αλιευτικά δεδομένα, με απειλούμενους αλιευτικούς πόρους, ή με  είδη με περιορισμένη διαθέσιμη επιστημονική γνώση, τις χωρικές και χρονικές διακυμάνσεις της ελληνικής θαλάσσιας παραγωγής, την επίδραση της αλιευτικής δραστηριότητας στο οικοσύστημα, τη θνησιμότητα και τις καμπύλες παραγωγής, τη συμπεριφορά, τις ενεργειακές ανταλλαγές και την επίδραση των κλιματικών αλλαγών.

6. Αναπαραγωγή ζωικών οργανισμών

Το εΥΙ παρέχει μία εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση του σπέρματος, την κρυοδιατήρηση των γαμετών και εμβρύων και την παραγωγή εμβρύων in vivo και in vitro. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα άπτονται της διαχείρισης και του ελέγχου της αναπαραγωγής των ιχθύων σε συνθήκες αιχμαλωσίας, της κρυο-συντήρησης σπέρματος και εμβρύων, της επίδρασης του οξειδωτικού στρες στην αναπαραγωγή, της χρήσης αντιοξειδωτικών παραγόντων στην αναπαραγωγή των θηλυκών και αρσενικών γεννητόρων, της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην εκτροφή ζωικών οργανισμών και της in vivo και in vitro παραγωγής εμβρύων.

7. Αιματολογική ανάλυση ιχθύων και θαλάσσιων θηλαστικών

Το εΥΙ διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την αιματολογική διερεύνηση ιχθύων και θαλάσσιων θηλαστικών με την χρήση αυτόματου αιματολογικού αναλυτή. Η δυνατότητα αυτή δίνει την ικανότητα γρήγορης διερεύνησης και διάγνωσης παθολογικών καταστάσεων, καθώς και έγκαιρης αντιμετώπισης νοσολογικών καταστάσεων ιχθυοκαλλιεργειών.

Προσωπικό του εΥΙ

Το προσωπικό του εΥΙ απαρτίζεται από το Διευθυντή του, τα μέλη ΔΕΠ που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με αυτό του εργαστηρίου, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, συμβασιούχους διδάσκοντες, αλλά και υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν αντίστοιχες διατριβές.

Διευθυντής εΥΙ:

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Καθηγητής, (exadact@uth.gr, Tel: 2421093073, Fax: 2421093157)

Μέλη ΔΕΠ:

 • Παναγιώτης Βερίλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, (pveril@uth.gr, Tel: 2421093248)
 • Σεραφείμ Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, (serpapad@uth.gr, Tel: 2421093139)
 • Μαριάνθη Χατζηιωάννου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, (mxatzi@uth.gr, Tel: 2421093269)
 • Γεώργιος Γκάφας, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, (gkafas@uth.gr, Tel: 2421093145)
 • Γεώργιος Μιχαήλ, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, (geomichail@uth.gr, Tel: 2421093188)

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ):

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΕΠ):

 • Σταυρούλα Αϋφαντή, (staifant@uth.gr, Tel: 2421093067)
 • Ιωάννα Σαραντοπούλου, (saradopo@uth.gr, Tel: 2421093087)
 • Σπύρος Τσαλαπάτας, (sat@uth.gr, Tel: 2421093030)

Διδάσκοντες ΠΔ 407/80 & Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (τελευταίας 3ετίας)

 1.  Koitsanou E, Sarantopoulou J, Komnenou A, Exadactylos A, Dendrinos P, Papadopoulos E, Gkafas GA (2022) First report of the parasitic nematode Pseudoterranova spp. found in Mediterranean monk seal (Monachus monachus) in Greece: Conservation implications. Conservation 2: pp. 122-133. DOI: 10.3390/conservation2010010
 2. Michail G, Berillis P, Nakas C, Henry M, Mente E (2022) Hematology Reference Values for Dicentrarchus labrax and Sparus aurata: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Fish Diseases. DOI: 10.1111/jfd.13680
 3. Raskovic B, Berillis P (2022) Special Issue on the Histopathology of Aquatic Animals. Applied Sciences 12 (3): 971. DOI: 10.3390/app12030971
 4. Kotsanopoulos KV, Exadactylos A (2022) Methods and techniques for verifying authenticity and detecting adulteration. In: Kotsanopoulos KV (Ed) Authenticity of foods of plant origin. Taylor & Francis Group, Routledge and CRC Press: pp. 32-82. DOI: 10.1201/9780429052941-3
 5. Konstantinidis I, Gkafas GA, Papathanasiou V, Orfanidis S, Küpper FC, Arnaud-Haond S, Exadactylos A (2022) Biogeography pattern of the marine angiosperm Cymodocea nodosa in the eastern Mediterranean Sea related to the quaternary climatic changes. Ecology and Evolution 12 (5): e8911. DOI: 10.1002/ece3.8911
 6. Alevra AI, Exadactylos A, Mente E, Papadopoulos S (2022) The protective role of melatonin in sperm cryopreservation of farm animals and human: Lessons for male fish cryopreservation. Animals 12 (6): 791. DOI: 10.3390/ani12060791
 7. Tsioli S, Koutalianou M, Gkafas GA, Exadactylos A, Papathanasiou V, Katsaros C, Orfanidis S, Küpper FC (2022) Responses of the Mediterranean seagrass Cymodocea nodosa to combined temperature and salinity stress at the ionomic, transcriptomic, ultrastructural and photosynthetic levels. Marine Environmental Research 175: 105512. DOI: 10.1016/j.marenvres.2021.105512
 8. Kougiagka E, Apostologamvrou C, Giannouli P, Hatziioannou M (2022) Quality Factors of Commercial Snail Fillets as Affected by Species Food Technol. Biotechnology 60 (3). DOI: 10.17113/ftb.60.03.22.7403
 9. Hatziioannou M, Kougiagka E, Karapanagiotidis I, Klaoudatos D (2022) Proximate Composition, Predictive Analysis and Allometric Relationships, of the Edible Water Frog (Pelophylax epeiroticus) in Lake Pamvotida (Northwest Greece). Sustainability 14 (6): 3150. DOI: 10.3390/su14063150
 10. Bouroutzika E, Ciliberti MG, Caroprese M, Theodosiadou E, Papadopoulos S, Makri S, Skaperda Z-V, Kotsadam G, Michailidis M-L, Valiakos G, Chadio S, Kouretas D, Valasi I (2021) Association of Melatonin Administration in Pregnant Ewes with Growth, Redox Status and Immunity of Their Offspring. Animals 2021 (11), 3161. DOI: 10.3390/ani11113161
 11. George Michail, Lefkothea Karapetsi, Panagiotis Madesis, Angeliki Reizopoulou and Ioannis Vagelas (2021) Metataxonomic Analysis of Bacteria Entrapped in a Stalactite’s Core and Their Possible Environmental Origins. Microorganisms 9, 2411. DOI: 10.3390/microorganisms9122411
 12. Tsakoumis E, Tsoulia T, Feidantsis K, Mouchlianitis FA, Berillis P, Bobori D, Antonopoulou E (2021) Cellular Stress Responses of the Endemic Freshwater Fish Species Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007 in a Constantly Changing Environment. Appl. Sci. 11, 11021. DOI: 10.3390/app112211021
 13. Psofakis P, Meziti A, Berillis P, Mente E, Kormas KA, Karapanagiotidis IT (2021) Effects of Dietary Fishmeal Replacement by Poultry By-product Meal and Hydrolyzed Feather Meal on Liver and Intestinal Histomorphology and on Intestinal Microbiota of Gilthead Seabream (Sparus aurata). Appl. Sci. 11, 8806. DOI: 10.3390/app11198806
 14. Stathopoulou P, Tsoumalakou E, Levizou E, Vanikiotis T, Zaoutsos S, Berillis P (2021). Iron and Potassium Fertilization Improve Rocket Growth without Affecting Tilapia Growth and Histomorphology Characteristics in Aquaponics. Applied Sciences, 11(12), 5681. DOI: 10.3390/app11125681
 15. Stathopoulou P, Berillis P, Vlahos N, Nikouli E, Kormas KA, Levizou E, Katsoulas N, Mente E (2021) Freshwater-adapted sea bass Dicentrarchus labrax feeding frequency impact in a lettuce Lactuca sativa aquaponics system. PeerJ 9: e11522. DOI: 10.7717/peerj.11522
 16. Tsoumalakou E, Papadimitriou T, Berillis P, Kormas K, Levizou E (2021) Spray irrigation with microcystins-rich water affects plant performance from the microscopic to the functional level and food safety of spinach (Spinacia oleracea L.). Science of The Total Environment, 147948. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147948
 17. Komnenou A, Gkafas GA, Kofidou E, Sarantopoulou J, Exadactylos A, Tounta E, Koemtzopoulos K, Dendrinos P, Karamanlidis AA, Gulland F, Papadopoulos E (2021) First report of Uncinaria hamiltoni in orphan eastern Mediterranean monk seal pups in Greece and its clinical significance. Pathogens 10 (12): 1581. DOI: 10.3390/pathogens10121581
 18. Kampouris TE, Asimaki A, Klaoudatos D, Exadactylos A, Karapanagiotidis IT, Batjakas IE (2021) Nutritional quality of the European spiny lobster Palinurus elephas JC Fabricius, 1787 (Achelata, Palinuridae) and the non-indigenous northern brown shrimp Penaeus aztecus Ives, 1891 (Dendrobranchiata, Penaeidae). Foods 10: 2480. DOI: 10.3390/foods10102480
 19. Imsiridou A, Karnezi S, Minos G, Exadactylos A (2021) Comparison of European sardine (Sardina pilchardus, Walbaum 1792) Greek haplotypes with those found in the global distribution of the species. Applied Ecology and Environmental Research 19 (5): 4025-4035. DOI: 10.15666/aeer/1905_40254035
 20. Kavouras M, Malandrakis EE, Blom E, Tsilika K, Danis T, Panagiotaki P, Exadactylos A (2021) Malpigmentation of common sole (Solea solea) during metamorphosis is associated with differential synaptic-related gene expression. Animals 11 (8): 2273. DOI: 10.3390/ani11082273
 21. Malea L, Nakou K, Papadimitriou A, Exadactylos A, Orfanidis S (2021) Physiological responses of the submerged macrophyte Stuckenia pectinata to high salinity and irradiance stress to assess eutrophication management and climatic effects: an integrative approach. Water 13: 1706. DOI: 10.3390/w13121706
 22. Pardalis SV, Komnenou A, Exadactylos A, Gkafas GA (2021) Small scale fisheries, dolphins and societal challenges: A case study in the city of Volos, Greece. Conservation 1: pp. 81-90. DOI: 10.3390/conservation1020007
 23. Kotsanopoulos KV, Exadactylos A, Gkafas GA, Martsikalis PV, Parlapani FF, Boziaris IS, Arvanitoyannis IS (2021) The use of molecular markers in the verification of fish and seafood authenticity and the detection of adulteration. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 20 (2): 1584-1654. DOI: 10.1111/1541-4337.12719
 24. Kampouris TE, Gkafas GA, Sarantopoulou J, Exadactylos A, Batjakas IE (2021) An American in the Aegean: first record of the American lobster Homarus americanus (H. Milne Edwards, 1837) from the eastern Mediterranean Sea. Bioinvasions Records 10 (1): 170-180. DOI: 10.3391/bir.2021.10.1.18
 25. Staikou A, Feidantsis K, Gkanatsiou O, Bibos MN, Hatziioannou M, Storey KB, Michaelidis B (2021) Seasonal cellular stress phenomena and phenotypic plasticity in land snail Helix lucorum populations from different altitudes. Journal of Experimental Biology, 224 (24), jeb243298. DOI: 10.1242/jeb.243298
 26. Apostolou K, Staikou A, Sotiraki S, Hatziioannou M (2021) An Assessment of Snail-Farm Systems Based on Land Use and Farm Components. Animals, 11 (2): 272. DOI: 10.3390/ani11020272
 27. Hatziioannou M. & Kokkinos K. 2021. Evaluation of Sustainability Determinants of Small Farming Systems via Participatory Modeling and Fuzzy Multi-Criteria Processes: The Case Study of Heliciculture in Greece. Front. Sustain. 2:629408. DOI: 10.3389/frsus.2021.629408
 28. Nikiforidou V, Zaoutsos S, Vlahos N, Berillis P (2020) Vertebrae morphometric measurement and Ca/P levels of different age sea bass (Dicentrarchus labrax). Fishes, 4, 37. DOI: 10.3390/fishes5040037
 29. Hatziioannou M, Karatsivou E (2020) Bio economic Analysis of a Pilot Commercial Production for Frogs (Lithobates catesbeianus) In Greece. Oceanography & Fisheries Open Access Journal, 12(5), 137-140. DOI: 10.19080/OFOAJ.2020.12.555848
 30. Feidantsis K, Giantsis IA, Vratsistas A, Makri S, Pappa AZ, Drosopoulou E, Anestis A, Mavridou E, Exadactylos A, Vafidis D, Michaelidis B (2020) Correlation between intermediary metabolism, Hsp gene expression and oxidative stress related proteins in long-term thermal stressed Mytilus galloprovincialis. American Journal of Physiology: Regulatory Integrative and Comparative Physiology 319: R264-R281. DOI: 10.1152/ajpregu.00066.2020
 31. Conides A, Klaoudatos D, Kalamaras M, Neofitou N, Exadactylos A, Papaconstantinou C, Klaoudatos S (2020) Capture fisheries and aquaculture exploitation in the Aegean Sea Archipelago. In: Barceló D, Kostianoy AG (Eds) The handbook of environmental chemistry. Springer, Berlin, Heidelberg: pp. 1-26. DOI: 10.1007/698_2020_663
 32. Gkafas GA, de Jong M, Exadactylos A, Raga JA, Aznar F, Hoelzel AR (2020) Sex-specific impact of inbreeding on fitness in the striped dolphin. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 287: pp. 20200195. DOI: 10.1098/rspb.2020.0195
 33. Karamitros G, Gkafas GA, Giantsis IA, Martsikalis P, Kavouras M, Exadactylos A (2020) Model-based distribution and abundance of three Delphinidae in the Mediterranean. Animals 10 (2): 260. DOI: 10.3390/ani10020260
 34. Psofakis P, Karapanagiotidis IT, Malandrakis EE, Golomazou E, Exadactylos A, Mente E (2020) Effect of fishmeal replacement by hydrolyzed feather meal on growth performance, proximate composition, digestive enzyme activity, hematological parameters and growth-related gene expression of gilthead seabream (Sparus aurata). Aquaculture 521: 735006. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2020.735006
 35. Parlapani F, Syropoulou F, Tsiartsafis A, Ekonomou S, Madesis P, Exadactylos A, Boziaris I (2020) HRM analysis as a tool to facilitate identification of bacteria from mussels during storage at 4°C. Food Microbiology 85: 103304. DOI: 10.1016/j.fm.2019.103304
 36. Bouroutzika E, Kouretas D, Papadopoulos S, Veskoukis AS, Theodosiadou E, Makri S, Paliouras C, Michailidis M-L, Caroprese M and Valasi I, (2020). Effects of Melatonin Administration to Pregnant Ewes under Heat-Stress Conditions, in Redox Status and Reproductive Outcome. Antioxidants 2020, 9, 266. DOI: 10.3390/antiox9030266

Ερευνητικά Προγράμματα που συντονίζει ή συμμετέχει το εΥΙ

 • 2020-2022 Εκτίμηση του αποθέματος μπακαλιάρου (Merluccius merluccius) στον Τορωναίο Κόλπο. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕ Χαλκιδικής
 • 2020-2022 Heliculture Serious Game for the promotion of sustainable snail cultivation businesses focusing on exports (Snailville). Erasmus + 2020-1-UK01-KA204-079017. Cooperation for innovation and the exchange of good practices
 • 2020-2022 Ενθυλάκωση βιοδραστικών συστατικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε νανοσωματίδια για χρήση στην παραγωγή: βιολειτουργικών τροφίμων & συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
 • 2020-2021 Ενυδρειοπονία. Όταν τα ψάρια συναντούν τα φυτά. Χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πράξης: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές
 • 2019-2022 ΕΠΑΛ 2014-2020 / Molecular identification of fish authenticity and adulteration in Greek market - FISH MID. ΥΠΑΑΤ
 • 2019-2022 Χρήση πρωτεΐνης εντόμων και λίπους μικροφυκών, για την αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου στα σιτηρέσια της τσιπούρας (Sparus aurata) και του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax). ΕΠΑνΕΚ
 • 2018-2022 Future growth in sustainable, resilient and climate friendly organic and conventional European aquaculture. Coordinator NOFIMA, Norway. Horizon 2020
 • 2018-2022 Αλιευτική αξιοποίηση και διαχείριση ολοθουρίων (Holothuria spp): μεταποίηση (τροφή και βιοτεχνολογικά προϊόντα) και διασφάλιση αποθεμάτων. ΕΠΑΛ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • 2018-2020 ΕΔΒΜ34, Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών στην Ανατολική Μεσόγειο. ΥΠΑΙΘ
 • 2018 Δείκτες ευζωίας και αυθεντικότητας ελληνικών εκτρεφόμενων σαλιγκαριών. Επιτροπή Ερευνών ΠΘ
 • 2017 Μελέτη της σκελετικής δυσμορφίας της σκολίωσης σε εκτρεφόμενες τσιπούρες. Επιτροπή Ερευνών ΠΘ
 • 2015 Aqua EXCEL, Biochemical mechanisms related to sole egg and larval quality (BIOSOLE). DLO IMARES
 • 2015-2016 Έρευνα στην εκτροφή σαλιγκαριών και βατράχων. Δωρεές – Χορηγίες
 • 2012-2015 ΘΑΛΗΣ (Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών - κυτταρικών - βιοχημικών - μοριακών μηχανισμών σε σχέση με είδος και ενδιαίτημα). ΥΠΑΙΘ
 • 2011-2015 ΕΠΑΝ ΙΙ (Σπόγγοι του Αιγαίου και εδώδιμα σαλιγκάρια σαν εναλλακτικές πηγές κολλαγόνου και βιοδραστικών ουσιών). ΥΠΑΙΘ 2010-2013
 • 2011-2013 TOTAL FOUNDATION (Οικολογία και βιοποικιλότητα φανερόγαμων-αγγειόσπερμων στην ανατολική Μεσόγειο θάλασσα). ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ
 • 2008-2010 ΕΠΑΛ ΙΙ (Καταγραφή γενετικού υλικού για τη βελτίωση του αλιευτικού αποθέματος στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Βιστωνίδας). ΥΠΑΑΤ
 • 2007-2008 LEADER II (Φυσικός εμπλουτισμός της φραγμαλίμνης στο Σμόκοβο, Νομού Καρδίτσας προς εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής). Τμήμα Αλιείας Περιφέρειας Θεσσαλίας
 • 2005-2008 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενετικός πολυμορφισμός και πληθυσμιακή δομή του ζωνοδέλφινου, Stenella coeruleoalba, με στόχο την διατήρηση του γενετικού αποθέματος στις περιοχές που περιλαμβάνονται στην συνθήκη ACCOBAMS). ΥΠΕΠΘ
 • 2005-2008 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Καθορισμός των ποιοτικών προδιαγραφών των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών Helix aspersa). ΥΠΕΠΘ
 • 2002-2003 LEADER II (Φυσικός εμπλουτισμός της φραγμαλίμνης στην Πραμόριτσα, Νομού Κοζάνης προς εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής). ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Υποψήφιοι Διδάκτορες του εΥΙ

 1. Ακριτοπούλου Έλενα. «Αφθονία και κατανομή θαλάσσιων θηλαστικών με τη χρήση περιβαλλοντικού DNA (eDNA)». Τριμελής επιτροπή: Γεώργιος Γκάφας (επιβλέπων), Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Αναστασία Κομνηνού
 2. Κωνσταντίνος Μπαμπουκλής. «Εμπλουτισμός ιχθυοτροφών με ιχνοστοιχεία για χρήση σε ενυδρειοπονικά συστήματα και επίδραση τους στην ιστοφυσιολογία των ιχθύων». Τριμελής επιτροπή: Παναγιώτης Βερίλλης (επιβλέπων), Έλενα Μεντέ, Έφη Λεβίζου
 3. Δημήτριος Ζόγκαρης. «Βιογεωγραφία διατήρησης υδρόβιων οργανισμών με σύγχρονες μεθόδους δειγματοληψίας» Τριμελής επιτροπή: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (επιβλέπων), Γεώργιος Γκάφας, Ιωάννης Καραούζας
 4. Ευσταθία Κοϊτσάνου. «Βιολογία Διατήρησης Θαλάσσιων Θηλαστικών» Τριμελής επιτροπή: Γεώργιος Γκάφας (επιβλέπων), Αναστασία Κομνηνού, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
 5. Αλεξάνδρα Αλευρά. «Ο ρόλος της μελατονίνης στον έλεγχο της αναπαραγωγής αρσενικών ατόμων τσιπούρας (Sparus aurata)». Τριμελής επιτροπή: Σεραφείμ Παπαδόπουλος (επιβλέπων), Έλενα Μεντέ, Κωνσταντίνος Μυλωνάς
 6. Αγγελική Δόση. «Δομή και λειτουργική μικροβιακή ποικιλότητα της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus». Τριμελής επιτροπή: Κωνσταντίνος Κορμάς (επιβλέπων), Αναστασία Κομνηνού, Γεώργιος Γκάφας
 7. Παρασκευή Σταθοπούλου. «Φυσιολογικές αποκρίσεις ιχθύων εκτρεφόμενων σε συστήματα ενυδρειοπονίας». Τριμελής επιτροπή: Παναγιώτης Βερίλλης (επιβλέπων), Έλενα Μεντέ, Κωνσταντίνος Κορμάς
 8. Ευκαρπία Κουγιαγκά. «Ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυθεντικότητα του κρέατος εκτρεφόμενων σαλιγκαριών και μέθοδοι βελτίωσής τους». Τριμελής Επιτροπή: Χατζηιωάννου Μαριάνθη (επιβλέπουσα), Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Περσεφόνη Γιαννούλη
 9. Γεώργιος Οικονόμου. «Επίδραση στρεσογόνων παραγόντων στο ανόστρακο καρκινοειδές Artemia franciscana Kellogg, 1906». Τριμελής Επιτροπή: Ιωάννα Καστρίτση-Καθαρίου (επιβλέπουσα), Χρήστος Νεοφύτου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
 10. Ιωάννης Δαϊλιάννης. «Βιοδυναμική μελέτη του είδους Upogebia pussila (μαμούνι, κατσιμάμαλο) στους υγροτόπους Λειχούρα και Τσιγκέλι του Ν. Μαγνησίας και επίδραση της λεκάνης απορροής στην αφθονία τους». Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Ιωάννα Καστρίτση-Καθαρίου, Δημήτρης Βαφείδης
 11.  Κωνσταντίνος Κοτσανόπουλος. «Συγκριτική και κριτική ανάλυση στοιχείων επιθεωρήσεων ασφαλείας και ποιότητας τροφίμων πραγματοποιούμενων σε βιομηχανίες τροφίμων της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ» Τριμελής Επιτροπή: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (επιβλέπων), Ιωάννης Μποζιάρης, Κωνσταντίνος Πολύμερος
 12.  Βασίλειος Κουρούτος. «Προστασία και Διατήρηση Πληθυσμών Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus) και Κητωδών στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων». Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Δημήτρης Βαφείδης, Στεριανή Ματσιώρη

Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές του εΥΙ

 1. Πιερ Ψωφάκης 2022. «Μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες μη μηρυκαστικών στην εφαρμοσμένη διατροφή της τσιπούρας (Sparus aurata)». Τριμελής Επιτροπή: Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης (επιβλέπων), Χρήστος Νεοφύτου, Παναγιώτης Βερίλλης. DOI:
 2. Γρηγόρης Καραμήτρος 2022. «Πληθυσμιακή δομή, κατανομή και αφθονία των ειδών: ζωνοδέλφινο, Stenella coeculeoalba, κοινό δελφίνι Delphinus delphis και φυσητήρας Physeter macrocephalus σε περιοχές της Μεσογείου». Τριμελής Επιτροπή: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (επιβλέπων), Δημήτριος Βαφείδης, Στέφανος Παρασκευόπουλος. DOI:
 3. Κωνσταντίνος Αποστόλου 2021. «Μέθοδοι εκτροφής, παραγωγικά χαρακτηριστικά και δείκτες ευζωίας στην Σαλιγκαροτροφία». Τριμελής Επιτροπή: Χατζηιωάννου Μαριάνθη (επιβλέπουσα), Αλεξάνδρα Στάικου, Σμαράγδα Σωτηράκη. DOI:
 4. Μενέλαος Κάβουρας 2020. «Βιολογία ανάπτυξης εκτρεφόμενων πλατύψαρων». Τριμελής Επιτροπή: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (επιβλέπων), Παναγιώτα Παναγιωτάκη, Κωνσταντίνος Αναστασιάδης. DOI: 10.12681/eadd/47068
 5. Dario Pinello 2018. «Analyzing the economic structure and productivity in the fisheries sector of the Central-Eastern Mediterranean area». Τριμελής Επιτροπή: Κωνσταντίνος Πολύμερος (επιβλέπων), Χρήστος Νεοφύτου, Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης. DOI: 10.12681/eadd/43873
 6. Πέτρος Μαρτσικάλης 2018. «Ιχνηλασιμότητα πληθυσμών Ιριδίζουσας Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) πέστροφας στην Ελλάδα». Τριμελής Επιτροπή: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (επιβλέπων), Ιωάννης Μποζιάρης, Απόστολος Αποστολίδης. DOI: 10.12681/eadd/43736
 7. Λουκία Γιαννακοπούλου 2018. «Συσσώρευση βαρέων μετάλλων σε εμπορικούς υδρόβιους οργανισμούς». Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Δημήτριος Βαφείδης, Κωνσταντίνος Σκόρδας. DOI: 10.12681/eadd/43811
 8. Γιώργος Οικονόμου 2015. «Αειφορική διαχείριση της παράκτιας ζώνης μεταξύ του Μώλου και της Αρκίτσας του νομού Φθιώτιδας». Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Στεργιανή Ματσιώρη, Κωνσταντίνος Πολύμερος. DOI: 10.12681/eadd/43666
 9. Αλέξιος Λόλας 2015. «Χωροχρονική κατανομή της βιοποικιλότητας του ζωοβένθους των φωτόφιλων φυκών στον Παγασητικό Κόλπο». Τριμελής Επιτροπή: Δημήτρης Βαφείδης (επιβλέπων), Χρήστος Νεοφύτου, Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου. DOI: 10.12681/eadd/43677
 10. Νικόλαος Βλάχος 2014. «Βιολογία και φυσιολογία θρέψης των διακοσμητικών ψαριών σε ενυδρεία». Τριμελής Επιτροπή: Έλενα Μεντέ (επιβλέπουσα), Χρήστος Νεοφύτου, Κωνσταντίνος Κορμάς. DOI: 10.12681/eadd/44587
 11.  Εμμανουήλ Μαλανδράκης 2014. «Καταπόνηση και ευζωία εντατικά εκτρεφόμενων ιχθύων». Τριμελής Επιτροπή: Παναγιώτα Παναγιωτάκη (επιβλέπουσα), Σπυρίδων Κλαουδάτος, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. DOI: 10.12681/eadd/40347
 12.  Αλεξάνδρα Μεζίτη 2012. «Μοριακή Ποικιλότητα και αφθονία προκαρυωτικών οργανισμών του πεπτικού συστήματος της καραβίδας Nephrops norvegicus σε φυσικούς και εκτρεφόμενους πληθυσμούς». Τριμελής Επιτροπή: Κωνσταντίνος Κορμάς (επιβλέπων), Χρήστος Νεοφύτου, Έλενα Μεντέ. DOI: 10.12681/eadd/26764
 13.  Αυγουστίνος Αυγουστής 2012. «Διαχειριστικές προτάσεις για το στραγγιστικό δίκτυο Ασμακίου». Τριμελής Επιτροπή: Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Δημήτριος Βαφείδης, Κωνσταντίνος Σκόρδας. DOI: 10.12681/eadd/33866
 14.  Ελένη Καϊμακούδη 2012. «Η αλυσίδα Μάρκετινγκ των αλιευτικών προϊόντων στην Ελλάδα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής». Τριμελής Επιτροπή: Κωνσταντίνος Πολύμερος (επιβλέπων), Χρήστος Νεοφύτου, Χρήστος Μπάτζιος. DOI: 10.12681/eadd/27066
 15.  Φωτεινή Κατσίκη 2007. «Μελέτη της βιολογίας των μεταπρονυμφών και νεαρών ατόμων της ενδημικής γαρίδας Melicertus kerathurus (Forskal, 1775) στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου σε σχέση με βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες». Τριμελής Επιτροπή: Χρήστος Νεοφύτου (επιβλέπων), Σπυρίδων Κλαουδάτος, Παναγιώτα Παναγιωτάκη. DOI: 10.12681/eadd/32680

Προγράμματα Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Σύγχρονες τεχνικές εκτροφής σαλιγκαριών»

Μαριάνθη Χατζηιωάννου, Επ. Καθηγήτρια του τΓΙΥΠ
E-mail: mxatzi@uth.gr

Ιστοσελίδα: http://labhel.diae.uth.gr/

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών»

Γεώργιος Γκάφας, Επ. Καθηγητής του τΓΙΥΠ

E-mail: biomammal@uth.gr

Ιστοσελίδα: https://learning.uth.gr/biomammal/

 

Εκπαιδευτικά Βιβλία για τους φοιτητές

 1. Εξαδάκτυλος A (2021) Οι τρόποι αλλαγής: Παρέκκλιση και επιλογή. Κεφάλαιο 6 του βιβλίου των Emlen DJ, Zimmer C (eds) “Evolution-Making sense of life 2020, WH Freeman and Company με τον ελληνικό τίτλο “Εξέλιξη-Κατανοώντας το Χρονικό της Ζωής, Broken Hill Publishers Ltd: pp. 241-299
 2. Εξαδάκτυλος A (2021) Γενετική. Κεφάλαιο 7 του βιβλίου των Lucas JS, Southgate PC, Tucker CS (eds) “Aquaculture: Farming aquatic animals and plants 2019, Wiley-Blackwell με τον ελληνικό τίτλο “Υδατοκαλλιέργειες: Καλλιέργεια υδρόβιων ζώων και φυκών, Konstadaras Publishing: pp. 187-228
 3. et al., Gkafas GA (2021) Greek National Checklist of Chondrichthyans
 4. Εξαδάκτυλος A (2017) Χαρτογράφηση, Αλληλούχηση, Σχολιασμός και Βάσεις Δεδομένων. Κεφάλαιο 3 του βιβλίου του Lesk AM (ed) “Introduction to Genomics 2012,  Oxford University Press με τον ελληνικό τίτλο “Εισαγωγή στη Γονιδιωματική”, Utopia Publishing, 2η Έκδοση: pp. 70-103
 5. Εξαδάκτυλος A (2017) Τα Γονιδιώματα Αποτελούν το Επίκεντρο της Βιολογίας. Κεφάλαιο 2 του βιβλίου του Lesk AM (ed) “Introduction to Genomics 2012,  Oxford University Press με τον ελληνικό τίτλο “Εισαγωγή στη Γονιδιωματική”, Utopia Publishing, 2η Έκδοση: pp. 36-69
 6. Εξαδάκτυλος A (2017) Εισαγωγή στη Γονιδιωματική. Κεφάλαιο 1 του βιβλίου του Lesk AM (ed) “Introduction to Genomics 2012,  Oxford University Press με τον ελληνικό τίτλο “Εισαγωγή στη Γονιδιωματική”, Utopia Publishing, 2η Έκδοση: pp. 1-35
 7. Εξαδάκτυλος A (2016) Η Γονιδιακή Ρύθμιση στην Ανάπτυξη και στην Εξέλιξη. Κεφάλαιο 21 του βιβλίου των Watson JD, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M, Losick R, Inglis CSHLP (eds) “Molecular Biology of the Gene 2014, Pearson με τον ελληνικό τίτλο “Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου”, Utopia Publishing, 7η Έκδοση: pp. 734-781
 8. Εξαδάκτυλος A (2016) Η Προέλευση και η Πρώιμη Εξέλιξη της Ζωής. Κεφάλαιο 17 του βιβλίου των Watson JD, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M, Losick R, Inglis CSHLP (eds) “Molecular Biology of the Gene 2014, Pearson με τον ελληνικό τίτλο “Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου”, Utopia Publishing, 7η Έκδοση: pp. 1-17
 9. Εξαδάκτυλος A (2012) Φυλογενετική ανασύσταση. Κεφάλαιο 27 του βιβλίου των Barton NH, Briggs DEG, Eisen JA, Goldstein DB, Patel NH (eds) “Evolution” 2007, Cold Spring Harbor Laboratory Press με τον ελληνικό τίτλο “Εξέλιξη”, Utopia Publishing, 1η Έκδοση: pp. 1037-1109
 10. Εξαδάκτυλος A (2012) Εξελικτικά πρότυπα. Κεφάλαιο 28 του βιβλίου των Barton NH, Briggs DEG, Eisen JA, Goldstein DB, Patel NH (eds) “Evolution” 2007, Cold Spring Harbor Laboratory Press με τον ελληνικό τίτλο “Εξέλιξη”, Utopia Publishing, 1η Έκδοση: pp. 1111-1149
 11. Εξαδάκτυλος A (2010) Τοπο-ειδικός ανασυνδυασμός και μετάθεση του DNA. Κεφάλαιο 11 του βιβλίου των Watson JD, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M, Losick R, Inglis CSHLP (eds) “Molecular Biology of the Gene” 2007, Benjamin Cummings με τον ελληνικό τίτλο “Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου”, Utopia Publishing, 6η Έκδοση: pp. 421-487
 12. Εξαδάκτυλος A (2010) Τα Νουκλεϊκά Οξέα μεταφέρουν πληροφορία. Κεφάλαιο 2 του βιβλίου των Watson JD, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M, Losick R, Inglis CSHLP (eds) “Molecular Biology of the Gene” 2007, Benjamin Cummings με τον ελληνικό τίτλο “Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου”, Utopia Publishing, 6η Έκδοση: pp. 27-57
 13. Γιώβος Ι, Ναασάν Άγα Σπυριδοπούλου Ρ, Κατσάδα Δ, Μπαράς Α, Δούμπας Ν, Γκάφας Γ, Κατσέλης Γ, Κλείτου Π, Μηνασίδης Β, Μουτόπουλος ΚΔ, Παπασταματίου Γ, Τουλουπάκη Ε, Σόλντο Α, Σερένα Φ, Τζαμπάντο Ρ (2021) Εθνική Λίστα Χονδριχθύων. iSea, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα: 70p