Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην Ωκεανογραφίας) ΦΕΚ 1519/31/03/2022 καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα της θαλάσσιας βιολογίας (μελέτη ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, παραγωγικότητα και τους μηχανισμούς ελέγχουν της, ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και εκτίμηση των βιολογικών της επιπτώσεων, χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων του θαλάσσιου βυθού με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίας (GIS), πειραματική μικροβιακή οικολογία και μικροβιακή οικολογία πεδίου, οικονομική αποτίμηση της αξίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των αρχών της διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την ταυτόχρονη επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης).

Αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, υποψήφιους διδάκτορες και τεχνικό προσωπικό (ΕΤΕΠ-ΕΔΙΠ) με κύρια ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα που καλύπτουν το ευρύ φάσμα της Θαλάσσιας Βιολογίας και Ωκεανογραφίας. Οι σύγχρονες και ποιοτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός του το καθιστούν ικανό τόσο για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό – διδακτορικό επίπεδο, αλλά και για την εκπόνηση και υλοποίηση, σημαντικών, εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Τα μαθήματα που διδάσκονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους συνεργάτες του Εργαστηρίου Ωκεανογραφίας σε προπτυχιακό επίπεδο, στο πλαίσιο των αντικειμένων που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του, είναι τα παρακάτω:

• Ωκεανογραφία
• Ζωολογία
• Οικολογία
• Θαλάσσια Βιολογία
• Ιστολογία
• Βιοποικιλότητα
• Γεωχημεία
• Οικοτοξικολογία
• Αλιεία
• Ιχθυολογία
• Βιοστατιστική
• Πληροφορική – Μαθηματικά
• Μικροβιολογία
• Μικροβιακή Οικολογία Υδάτινων Οικοσυστημάτων
• Υδατοκαλλιέργειες και περιβάλλον
• Κατασκευές Υδατοκαλλιεργειών
• Διαχείριση Αλιευτικών Αποθεμάτων
• Εκτιμητική και Λογιστική
• Θαλάσσια Βενθικά Οικοσυστήματα
• Δυναμική Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα
• Εφαρμοσμένη Οικοφυσιολογία
• Οικονομία και αποτίμηση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
• Αξιολόγηση Επενδύσεων
• Μεθοδολογία οικονομικής αποτίμησης υδάτινων πόρων
• Οικονομική Ανάλυση Οικοσυστημικών Υπηρεσιών
• Ειδικά Θέματα Στατιστικής
• Περιβαλλοντική Γεωχημεία
• Παράκτια Γεωμορφολογία
• Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
• Εφαρμογές υδρόβιων μικροοργανισμών
• Τηλεπισκόπιση – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
• Μετεωρολογία – Κλιματολογία

Προσωπικό Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Ωκεανογραφίας απαρτίζεται από το Διευθυντή του, τα μέλη Δ.Ε.Π. που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με αυτό του εργαστηρίου, μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και συμβασιούχους διδάσκοντες. Ταυτόχρονα υποστηρίζει υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν αντίστοιχες διατριβές.

Διευθυντής Εργαστηρίου
• Δημήτρης Βαφείδης, Καθηγητής (Δρ.)
Γνωστικό αντικείμενο: «Βιοποικιλότητα των Θαλάσσιων Βενθικών Ασπονδύλων και άμεση – έμμεση χρηστικότητά τους»

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

• Κωνσταντίνος Κορμάς, Καθηγητής (Δρ.) Γνωστικό αντικείμενο: «Μικροβιακή Οικολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος»
• Στεριανή Ματσιώρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Δρ.)
Γνωστικό αντικείμενο: «Εκτιμητική Φυσικών Πόρων»
• Κωνσταντίνος Σκόρδας, Αναπληρωτής Καθηγητής (Δρ.)
Γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντική Γεωχημεία»
• Νικόλαος Νεοφύτου, Επίκουρος Καθηγητής (Δρ.)
Γνωστικό αντικείμενο: «Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον»
• Δημήτριος Κλαουδάτος, Επίκουρος Καθηγητής (PhD)
Γνωστικό αντικείμενο: «Αλιεία»

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ):

• Χρήστος Δομενικιώτης (ΠΕ, Ph.D.)
Γνωστικό αντικείμενο: Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
• Δρ. Σοφοκλής Δρίτσας (ΠΕ, Ph.D.)
Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική δημογραφία και φυσικοί πόροι στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής
Χρυσούλα Αποστολογάμβρου (TE, M.Sc.)
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΕΠ):
• Αλεξάνδρα Πετρωτού (ΠΕ M.Sc.)

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι:
• Αλέξιος Λόλας, Δρ.

Μεταδιδακτορικός Υπότροφος:

• Κωνσταντίνος Φειδάντσης (Δρ.)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Το Εργαστήριο Ωκεανογραφίας ασχολείται με ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που άπτονται της αειφορικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης και των υδάτινων οικοσυστημάτων. Ειδικότερα, τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου είναι:
• Παρακολούθηση των αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
• Μελέτη και καταγραφή της οργανισμικής και οικολογικής θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
• Μελέτη των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών των βενθικών ειδών και των παραγόντων που τα επηρεάζουν.
• Μελέτη των βενθικών φύτο- και ζωο-κοινωνιών και των αλληλοεπιδράσεών τους με τις αβιοτικές παραμέτρους στον χρόνο.
• Εκτίμηση της ηλικίας των ψαριών, σχέσεις ακτίνας σκελετικής δομής και σωματικού μήκους, ανάδρομος υπολογισμός μήκους ανά ηλικία.
• Σχέση μήκους-βάρους, κύρια μοντέλα αύξησης και μέθοδοι εκτίμησης των παραμέτρων αύξησης Θνησιμότητα, ορισμός και τύποι θνησιμότητας και μέθοδοι εκτίμησής της.
• Στάδια γεννητικής ωρίμασης, μέθοδοι εκτίμησης της ηλικίας και του μήκους πρώτης γεννητικής ωρίμασης και μέθοδοι εκτίμησης της γονιμότητας των ψαριών.
• Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων του θαλάσσιου βυθού με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίας (GIS).
• Μελέτη της επίδρασης των αβιοτικών παραμέτρων στο μεταβολισμό των θαλάσσιων οργανισμών σε συνθήκες εργαστηρίου.
• Πειραματική μικροβιακή οικολογία και μικροβιακή οικολογία πεδίου
• Συμβιωτικές σχέσεις μικροοργανισμών
• Bacteria, Archaea, μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί
• Επιβάρυνση και ρύπανση χερσαίων – θαλάσσιων ιζημάτων και τις επιπτώσεις στους βενθικούς οργανισμούς
• Βιοσυσσώρευση μετάλλων και μεταλλοειδών στους υδρόβιους οργανισμούς,
• ποιότητα των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και την υφαλμύρωση των υπόγειων υδροφορέων
• Ανίχνευση και εκτίμηση της επιβάρυνσης και ρύπανσης του περιβάλλοντος από βαρέα μέταλλα και μεταλλοειδή, τον προσδιορισμό των πηγών προέλευσης αυτών και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Τεχνογνωσία και Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Ωκεανογραφίας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό που εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. Ειδικότερα διαθέτει τεχνογνωσία και εξοπλισμό για:

Οπτική Μικροσκοπία

Το Εργαστήριο Ωκεανογραφίας διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ιστολογική και ιστοπαθολογική μελέτη υδρόβιων οργανισμών. Τα διαθέσιμα όργανα για ιστολογικές μελέτες είναι:
• Οπτικά μικροσκόπια εφοδιασμένα με κάμερες λήψης εικόνων
• Ιστοκινέτα (συνέργεια με Εργαστήριο Ιχθυολογίας)
• Συσκευή σκήνωσης ιστολογικών δειγμάτων (συνέργεια με Εργαστήριο Ιχθυολογίας)
• Σύστημα χρώσης ιστολογικών τομών (συνέργεια με Εργαστήριο Ιχθυολογίας)
• Μικροτόμος (συνέργεια με Εργαστήριο Ιχθυολογίας)
• Υπερ-μικροτόμος
• Φούρνος επώασης

Περιβαλλοντική Γεωχημεία

Στο εργαστήριο Ωκεανογραφίας παρέχεται εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ανίχνευση, επιβάρυνση και ρύπανση του περιβάλλοντος από βαρέα μέταλλα και μεταλλοειδή καθώς και τον προσδιορισμό των πηγών προέλευσης αυτών και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα διαθέσιμα όργανα του Εργαστηρίου είναι:

• Ατομική απορρόφηση AAS PERKIN ELMER (τεχνικές φλόγας και φούρνου γραφίτη)
• Συσκευή χώνευσης δειγμάτων Multiwave 3000
• GPS χειρός Garmin
• Φορητό όργανο μέτρησης pH, DO, EC κ.α.
• Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης δειγμάτων -4 οC
• Ζυγός ακριβείας 3 δεκαδικών ψηφίων
• Τράπεζα ανάδευσης δειγμάτων

Εκτίμηση και καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας

Το Εργαστήριο Ωκεανογραφίας διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την εκτίμηση, την καταγραφή και την κατανομή της βιοποικιλότητας, τόσο στον χώρο όσο και στον χρόνο, στα παράκτια βενθικά οικοσυστήματα. Ο διαθέσιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει:

• Δειγματολήπτες βένθους (Van Veen, Ekman).
• Στερεοσκόπια, μικροσκόπια, όργανα ανάλυσης εικόνας και φωτογραφικών δεδομένων.
• Ρευματογράφο
• Υποβρύχιος Καταγραφέας πολλαπλών παραμέτρων (CTD).
• Ψηφιακά φορητά όργανα μέτρησης (θερμοκρασίας, αλατότητας, οξυγόνου, pH).
• Μέτρηση αναλυτικών και ψηφιακών ζυγαριών.
• Καταδυτικό εξοπλισμό (SCUBA Diving)

Έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδατοκαλλιεργειών

Το Εργαστήριο Ωκεανογραφίας διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του υδάτινου περιβάλλοντος, τόσο στο πεδίο όσο και με τη χρήση της τηλεπισκόπησης, την καταγραφή της ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος και των επιπτώσεων της στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ο διαθέσιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει:

• Υποβρύχιος Καταγραφέας πολλαπλών παραμέτρων (CTD).
• Ρευματογράφους
• Ψηφιακά φορητά όργανα μέτρησης (θερμοκρασίας, αλατότητας, οξυγόνου, pH ΒOD)
• Καταδυτικό εξοπλισμό
• Ειδικούς ανοξείδωτους κλωβούς μελέτης βενθικών οργανισμών στο πεδίο
• Δειγματολήπτες νερού και ιζήματος
• Φασματοφωτόμετρο
• Αποστακτήρα νερού
• Απλά στερεοσκόπια και Στερεοσκόπιο με κάμερα
• Υδατόλουτρο
• Κλίβανο ξήρανσης και κλίβανος καύσης
• Καταψύκτες,
• Συστήματα ενυδρείων,
• Λυοφιλοποιητή
• Σκάφος πολυαιθυλενίου μεεξωλέμβιες μηχανές και ηλεκτρική μηχανή σκάφους

Μικροβιακή οικολογία

Το Εργαστήριο Ωκεανογραφίας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για τεχνολογίες Omics και εξειδικευμένη τεχνογνωσία για πειραματική μικροβιακή οικολογία και μικροβιακή οικολογία πεδίου. Συγκεκριμένα, το εργαστήριο διαθέτει:
• Εξοπλισμό πεδίου για δειγματοληψίες πλαγκτού και μικροοργανισμών από λιμναία και παράκτια συστήματα\
• Εργαστηριακό εξοπλισμό για μοριακή ανάλυση μικροβιακής ποικιλότητας (από το πεδίο ως βιοπληροφορική ανάλυση)

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (6ετίας) του προσωπικού του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Βιολογίας

1. Roditi, K. and Vafidis, D. Net Fisheries’ Métiers in the Eastern Mediterranean: Insights for Small-Scale Fishery Management on Kalymnos Island. Water 2019, 11:1509.
2. Konstantinidis I, Gkafas GA, Karamitros G, Lolas A, Antoniadou C, Vafidis D, Exadactylos A (2017) Population structure of two benthic species with different larval stages in the eastern Mediterranean Sea. Journal of Environmental Protection and Ecology 18: 930-939
3. Kazanidis G, Lolas A, Vafidis D (2014) Reproductive cycle of the traditionally exploited sea cucumber Holothuria tubulosa (Holothuroidea: Aspidochirotida) in Pagasitikos Gulf, western Aegean Sea, Greece. Turkish Journal of Zoology 38: 306-315
4. Boursiaki V, Theochari C, Zaoutsos PS, Mente E, Vafidis D, Apostologamvrou C, Berillis P (2019) Skeletal Deformity of Scoliosis in Gilthead Seabreams (Sparus aurata): Association with Changes to Calcium-Phosphor Hydroxyapatite Salts and Collagen Fibers. Water 11 doi 10.3390/w11020257
5. Gerovasileiou V, Chintiroglou C, Vafidis D, Koutsoubas D, Sini M, Dailianis T, Issaris Y, Akritopoulou E, Dimarchopoulou D, Voutsiadou E (2015) Census of biodiversity in marine caves of the eastern Mediterranean Sea. Mediterranean Marine Science 16: 245-265 doi 10.12681/mms.1069
6. Stathopoulou E, Apostologamvrou C, Vafidis D, Mente E, Berillis P (2017) Sex differentiation in the histology of the digestive gland of Nephrops norvegicus from Pagasitikos Gulf during spring. Aquatic Living Resources 30
7. Lolas A, Antoniadou C, Vafidis D (2018) Spatial variation of molluscan fauna associated with Cystoseira assemblages from a semi-enclosed gulf in the Aegean Sea. Regional Studies in Marine Science 19: 17-24 doi 10.1016/j.rsma.2018.03.003
8. Halkos G, Matsiori S (2018) Gathering society’s opinion of the sustainable management and economic value of the coastal zone. Sustainable Development 26: 701-712 doi 10.1002/sd.1740
9. Halkos G, Matsiori S, Dritsas S (2019) Stakeholder engagement for sustainable development and their suggestions for environmental policy: The case of Mediterranean monk seal. Sustainable Development 27: 461-473 doi 10.1002/sd.1920
10. Antonopoulou E, Nikouli E, Piccolo G, Gasco L, Gai F, Chatzifotis S, Mente E, Kormas KA (2019) Reshaping gut bacterial communities after dietary Tenebrio molitor larvae meal supplementation in three fish species. Aquaculture 503: 628-635 doi 10.1016/j.aquaculture.2018.12.013
11. Castritsi-Catharios J, Neofitou N, Vorloou AA (2015) Comparison of heavy metal concentrations in fish samples from three fish farms (Eastern Mediterranean) utilizing antifouling paints. Toxicological & Environmental Chemistry 97: 116-123 doi 10.1080/02772248.2014.943226
12. Costas P, Evangelos K, Evangelia G, Anna E, Dimitris K, Cosmas N, Ioannis P (2015) Occurrence of the Invasive Crab Species Callinectes sapidus Rathbun, 1896, in NW Greece. Walailak Journal of Science and Technology 13: 503-510
13. Ekonomou G, Lolas A, Castritsi-Catharios J, Neofitou C, D. Zouganelis G, Tsiropoulos N, Exadactylos A (2019) Mortality and Effect on Growth of Artemia franciscana Exposed to Two Common Organic Pollutants. Water 11 doi 10.3390/w11081614
14. Fijani E, Barzegar R, Deo R, Tziritis E, Skordas K (2019) Design and implementation of a hybrid model based on two-layer decomposition method coupled with extreme learning machines to support real-time environmental monitoring of water quality parameters. Science of The Total Environment 648: 839-853 doi 10.1016/j.scitotenv.2018.08.221
15. Genitsaris S, Stefanidou N, Katsiapi M, Kormas KA, Sommer U, Moustaka-Gouni M (2017) Variability of airborne bacteria in an urban Mediterranean area (Thessaloniki, Greece). Atmospheric Environment 157: 101-110 doi 10.1016/j.atmosenv.2017.03.018
16. Gkargkavouzi A, Halkos G, Matsiori S (2019a) Assessing values, attitudes and threats towards marine biodiversity in a Greek coastal port city and their interrelationships. Ocean & Coastal Management 167: 115-126 doi 10.1016/j.ocecoaman.2018.09.008
17. Gkargkavouzi A, Halkos G, Matsiori S (2019b) Development and validation of a scale for measuring Multiple Motives toward Environmental Protection (MEPS). Global Environmental Change 58: 101971 doi 10.1016/j.gloenvcha.2019.101971
18. Gkargkavouzi A, Halkos G, Matsiori S (2019c) Environmental behavior in a private-sphere context: Integrating theories of planned behavior and value belief norm, self-identity and habit. Resources, Conservation and Recycling 148: 145-156 doi 10.1016/j.resconrec.2019.01.039
19. Gkargkavouzi A, Halkos G, Matsiori S (2019d) How do motives and knowledge relate to intention to perform environmental behavior? Assessing the mediating role of constraints. Ecological Economics 165: 106394 doi 10.1016/j.ecolecon.2019.106394
20. Gkargkavouzi A, Halkos G, Matsiori S (2019e) A Multi-dimensional Measure of Environmental Behavior: Exploring the Predictive Power of Connectedness to Nature, Ecological Worldview and Environmental Concern. Social Indicators Research 143: 859-879 doi 10.1007/s11205-018-1999-8
21. Gounari C, Skordas K, Gounaris A, Kosmidis D, Karyoti A (2014) Seawater intrusion and nitrate pollution in coastal aquifer of Almyros-Nea Anchialos basin, Central Greece. WSEAS Transactions on Environment and Development 10: 211-222
22. Karayanni H, Meziti A, Spatharis S, Genitsaris S, Courties C, Kormas AK (2017) Changes in Microbial (Bacteria and Archaea) Plankton Community Structure after Artificial Dispersal in Grazer-Free Microcosms. Microorganisms 5 doi 10.3390/microorganisms5020031
23. Levizou E, Statiris G, Papadimitriou T, Laspidou CS, Kormas KA (2017) Lettuce facing microcystins-rich irrigation water at different developmental stages: Effects on plant performance and microcystins bioaccumulation. Ecotoxicology and Environmental Safety 143: 193-200 doi 10.1016/j.ecoenv.2017.05.037
24. Mente E, Gannon AT, Nikouli E, Hammer H, Kormas KA (2016) Gut microbial communities associated with the molting stages of the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii. Aquaculture 463: 181-188 doi 10.1016/j.aquaculture.2016.05.045
25. Moustaka-Gouni M, Kormas KA, Scotti M, Vardaka E, Sommer U (2016) Warming and Acidification Effects on Planktonic Heterotrophic Pico- and Nanoflagellates in a Mesocosm Experiment. Protist 167: 389-410 doi 10.1016/j.protis.2016.06.004
26. Nathanailides C, Klaoudatos D, Perdikaris C, Klaoudatos S, Kolygas M, Athanassopoulou F (2019) Metabolic differentiation of diploid and triploid European sea bass juveniles. International Aquatic Research 11: 199-206 doi 10.1007/s40071-019-0229-6
27. Neofitou N (2016) Waste Feed from Fish Farms of the Eastern Mediterranean and Attraction of Wild Fish. Universal Journal of Geoscience 4: 112-115 doi 10.13189/ujg.2016.040503
28. Neofitou N, Charizopoulos N, Vafidis D, Skordas K, Tziantziou L, Neofitou C (2014) Mussel farming impacts on trophic status and benthic community structure in Maliakos Gulf (Eastern Mediterranean). Aquaculture International 22: 843-857 doi 10.1007/s10499-013-9712-z
29. Neofitou N, Lolas A, Ballios I, Skordas K, Tziantziou L, Vafidis D (2019a) Contribution of sea cucumber Holothuria tubulosa on organic load reduction from fish farming operation. Aquaculture 501: 97-103 doi 10.1016/j.aquaculture.2018.10.071
30. Neofitou N, Papadimitriou K, Domenikiotis C, Tziantziou L, Panagiotaki P (2019b) GIS in environmental monitoring and assessment of fish farming impacts on nutrients of Pagasitikos Gulf, Eastern Mediterranean. Aquaculture 501: 62-75 doi 10.1016/j.aquaculture.2018.11.005
31. Nikolaou M, Neofitou N, Skordas K, Castritsi-Catharios I, Tziantziou L (2014) Fish farming and anti-fouling paints: a potential source of Cu and Zn in farmed fish. Aquaculture Environment Interactions 5: 163-171 doi 10.3354/aei00101
32. Nikouli E, Meziti A, Antonopoulou E, Mente E, Kormas AK (2018) Gut Bacterial Communities in Geographically Distant Populations of Farmed Sea Bream (Sparus aurata) and Sea Bass (Dicentrarchus labrax). Microorganisms 6 doi 10.3390/microorganisms6030092
33. Nikouli E, Meziti A, Antonopoulou E, Mente E, Kormas AK (2019) Host-Associated Bacterial Succession during the Early Embryonic Stages and First Feeding in Farmed Gilthead Sea Bream (Sparus aurata). Genes 10 doi 10.3390/genes10070483
34. Papadimitriou T, Kormas K, Dionysiou DD, Laspidou C (2016) Using H2O2 treatments for the degradation of cyanobacteria and microcystins in a shallow hypertrophic reservoir. Environmental Science and Pollution Research 23: 21523-21535 doi 10.1007/s11356-016-7418-2
35. Pavličević J, Glamuzina L, Conides A, Savić N, Rozić I, Klaoudatos D, Kazić A, Glamuzina B (2016) Pikeperch, Sander lucioperca Invasion in the Neretva River Watershed (Bosnia and Herzegovina, Croatia) After Alteration of River Flow. River Research and Applications 32: 967-974 doi 10.1002/rra.2923
36. Skordas K, Kelepertzis E, Kosmidis D, Panagiotaki P, Vafidis D (2015) Assessment of nutrients and heavy metals in the surface sediments of the artificially lake water reservoir Karla, Thessaly, Greece. Environmental Earth Sciences 73: 4483-4493 doi 10.1007/s12665-014-3736-1
37. Tziritis E, Skordas K, Kelepertsis A (2016) The use of hydrogeochemical analyses and multivariate statistics for the characterization of groundwater resources in a complex aquifer system. A case study in Amyros River basin, Thessaly, central Greece. Environmental Earth Sciences 75: 339 doi 10.1007/s12665-015-5204-y
38. Vafidis D, Antoniadou C, Kyriakouli K (2019) Reproductive Cycle of the Edible Sea Urchin Paracentrotus lividus (Echinodermata: Echinoidae) in the Aegean Sea. Water 11 doi 10.3390/w11051029
39. Vafidis D, Antoniadou C, Voultsiadou E, Chintiroglou C (2014) Population structure of the protected fan mussel Pinna nobilis in the south Aegean Sea (eastern Mediterranean). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 94: 787-796 doi 10.1017/S0025315413001902
40. Zaucha J, Conides A, Klaoudatos D, Norén K (2016) Can the ecosystem services concept help in enhancing the resilience of land-sea social-ecological systems? Ocean & Coastal Management 124: 33-41 doi 10.1016/j.ocecoaman.2016.01.015
41. Nikos Neofitou, Kostas Papadimitriou, Christos Domenikiotis, Lamprini Tziantziou, Panagiota Panagiotaki (2018) «GIS in environmental monitoring and assessment of fish farming impacts on nutrients of Pagasitikos Gulf, Eastern Mediterranean», Aquaculture, Volume 501, 25 February 2019, pp. 62-75.
42. Domenikiotis Christos, Pilatos Nikolas, Staikou Alexandra and
Ηatziioannou Marianthi (2018) Towards Protocol Building for Biodiversity Mapping of Terrestial Gastropds, 13th European Wildlife Disease Association Conference, August 27-31, 2018 Larissa, Greece, p. 115.
43. Diamanti S., Domenikiotis C., Neofitou N., Tziantziou L., Panagiotaki P. (2018) The Use of SENTINEL-2 Satellite Data for Quantitative Estimation of Nutrients in Aquaculture Areas, HydroMediT 2018, 8-11 November, Volos, Greece, pp. 607-608.

Ερευνητικά Προγράμματα που συντονίζει ή συμμετέχει το Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας

• 2018-2022 «Αλιευτική αξιοποίηση και διαχείριση ολοθουρίων (Holotruria spp): μεταποίηση (τροφή και βιοτεχνολογικά προϊόντα) και διασφάλιση αποθεμάτων» του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 Επιστημονικώς υπεύθυνος: Καθηγητής. κ. Δημήτριος Βαφείδης
• 2017-2020 «Γενετική και φυσιολογική προσέγγιση της σχέσης περιβαλλοντικής καταλληλότητας και προοπτικής καλλιέργειας νέων θαλάσσιων ειδών στο πλαίσιο της Κλιματικής Αλλαγής» Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Επιστημονικώς υπεύθυνος: Καθηγητής. κ. Δημήτριος Βαφείδης

• 2019-2021 «Η εντερική μικροβιακή ποικιλότητα ιχθύων του Αιγαίου Πελάγους». Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Επιστημονικώς υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Κων/νος. Κορμάς

• 2018-2023 «Controlling mIcRobiomes CircuLations for bEtter food Systems» (CIRCLES). HORIZON 2020. Επιστημονικώς υπεύθυνος: Marco Candela, Universita Di Bologna, Italy. Επιστημονικώς υπεύθυνος για Π.Θ. Καθηγητής Κων/νος Κορμάς

• 2019 «Επίδραση του ολοθούριου Holothuria polii στη μείωση του οργανικού φορτίου από την εκτροφή ψαριών σε εργαστηριακές συνθήκες», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Νεοφύτου

Υποψήφιοι Διδάκτορες

• Ραφαηλία Συβρή «Επιπτώσεις Υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον» Επιβλέπων Νικόλαος Νεοφύτου, Επ. Καθηγητής
• Νικολάου Μαρίνα «Εφαρμογή νέων πρακτικών για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργειών: Η περίπτωση του ολοθούριου Holothuria tubulosa» Επιβλέπων Νικόλαος Νεοφύτου, Επ. Καθηγητής
• Ανδρέας Βρατσίστας «Βιολογική δράση δευτερογενών μεταβολιτών θαλάσσιων ασπόνδυλων» Επιβλέπων Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής
• Χρυσούλα Αποστολογάμβρου: «Μελέτη αναγεννητικής ικανότητας στα ολοθούρια/ εχινόδερμα» Επιβλέπων Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής

Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές του Εργαστηρίου Ωκεανογραφίας

• Αλέξιος Λόλας : Χωροχρονική κατανομή της βιοποικιλότητας του ζωοβένθους των φωτόφιλων φυκών στον Παγασητικό Κόλπο.
Επιβλέπων Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής

• Κυριακούλα Ροδίτη «Εκτίμηση της οικονομικής αξίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο» Επιβλέπων Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής
• Αναστασία Γκαργκαβούζη «Οικολογικά κίνητρα και περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά: Δημιουργία και επικύρωση μιας νέας κλίμακας και εφαρμογή της στο πλαίσιο της θαλάσσιας βιοποικιλότητας με την ταυτόχρονη διερεύνηση των αξιών που αποδίδεται σε αυτή» Επιβλέπουσα Στεριανή Ματσιώρη, Αν. Καθηγήτρια

 

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ ίδρυσης του εργαστηρίου παρακαλώ πατήστε εδώ.