Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας

Το εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας, (πρώην εργαστήριο Ωκεανογραφίας ΠΔ 50/ΦΕΚ Α´ 38/22-02-1995) ιδρύθηκε το 2022 με  ΦΕΚ  1519/31/03/2022, και είναι πιστοποιημένο για την αποτελεσματική και αξιόπιστη παροχή των υπηρεσιών του, καθώς και τη συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του με ISO/IEC 9001.

Έχει ως αποστολή του να καλύψει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της θαλάσσιας βιολογίας. Με βάση  το αντικείμενο του διαρθρώνεται σε έξι  διακριτούς, αλλά αλληλοσυνδεόμενους τομείς όπως η Θαλάσσια Βιολογία και βιοτεχνολογία, η οικονομική αποτίμηση και οικονομική δημογραφία των φυσικών πόρων, η αλιεία, η περιβαλλοντική γεωχημεία,  η μικροβιακή οικολογία και τέλος η περιβαλλοντική φυσιολογία.

Βάση των αντικειμένων που υποστηρίζει το Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας έχει ως στόχους την  προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιείται, την υποστήριξη διδακτικών αναγκών του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού  προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Π.Θ., τη σύναψη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού με συναφή ή παρόμοια γνωστικά αντικείμενα με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων, εμπειριών, τη διάχυση παραγόμενης γνώσης μέσω επιστημονικών ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους και τέλος την ενίσχυση της υψηλής ποιότητας ερευνητικής παραγωγής που περιλαμβάνει εκπαίδευση διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών.

 

Όραμα

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας επιδιώκει την ολιστική διερεύνηση της ζωικής ποικιλότητας, εστιάζοντας στο θαλάσσιο περιβάλλον οραματίζεται και επιδιώκει την ανάπτυξη του κλάδου της θαλάσσιας Βιολογίας και της μελέτης των βιοτικών και αβιοτικών αλληλεπιδράσεων, την αξιολόγηση διατήρησης ειδών και οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, την προστασία ενδημικών και κινδυνεύοντων θαλασσίων ειδών και την κατάρτιση διαχειριστικών προτάσεων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην κατεύθυνση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, την ανάπτυξη συνεργειών για την προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, τη συνεχή προσέλκυση νέων παραγωγικών πόρων, την αξιοποίηση της έρευνας, εκπαίδευσης και επικοινωνίας για τη συνεχή προσέλκυση φοιτητών και ερευνητών από όλον τον κόσμο, τη δημιουργία νέων συνεργασιών με φορείς του εξωτερικού και τέλος την ενεργοποίηση σχέσεων συμπληρωματικότητας Πανεπιστημίου - δημόσιων φορέων (τοπικών, περιφερειακών, εθνικών), Πανεπιστημίου - ιδιωτικών φορέων (πρόσωπα και επιχειρήσεις), Πανεπιστημίου – Κοινωνίας.

 

Επιστημονικά πεδία εφαρμοσμένης ερευνάς

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας συμμετέχει στη διεξαγωγή διεπιστημονικής εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας σε  τομείς όπως :

 • Θαλάσσια Βιολογία- Βιοτεχνολογία
 • Ωκεανογραφία
 • Περιβαλλοντικής φυσιολογίας
 • Αλιεία
 • Περιβαλλοντική Γεωχημεία
 • Μικροβιακή Οικολογία
 • Οικονομικήςαποτίμηση - Οικονομική δημογραφία των φυσικών πόρων

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

Τα μαθήματα που διδάσκονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους συνεργάτες του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Βιολογίας σε προπτυχιακό επίπεδο, στο πλαίσιο των αντικειμένων, είναι:

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ωκεανογραφία
 • Ζωολογία
 • Οικολογία
 • Θαλάσσια Βιολογία
 • Ιστολογία
 • Βιοποικιλότητα
 • Γεωχημεία
 • Οικοτοξικολογία
 • Αλιεία
 • Βιοστατιστική
 • Πληροφορική – Μαθηματικά
 • Μικροβιολογία
 • Μικροβιακή Οικολογία Υδάτινων Οικοσυστημάτων
 • Υδατοκαλλιέργειες και περιβάλλον
 • Διαχείριση Αλιευτικών Αποθεμάτων
 • Οικονομία και αποτίμηση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
 • Εφαρμογές υδρόβιων μικροοργανισμών
 • Τηλεπισκόπηση – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

 

Μαθήματα επιλογής

 • Μετεωρολογία – Κλιματολογία
 • Περιβαλλοντική Γεωχημεία
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
 • Ειδικά Θέματα Στατιστικής
 • Θαλάσσια Βενθικά οικοσυστήματα
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Οικονομική δημογραφία του παράκτιου χώρου
 • Εκτιμητική και Λογιστική
 • Μεθοδολογία οικονομικής αποτίμησης υδάτινων πόρων
 • Θαλάσσια Βενθικά Οικοσυστήματα
 • Δυναμική Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα
 • Εφαρμοσμένη Οικοφυσιολογία
 • Οικονομική Ανάλυση Οικοσυστημικών Υπηρεσιών
 • Παράκτια Γεωμορφολογία
 • κλιματική αλλαγή και αλιεία
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης με έμφαση στην αλιεία

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ι. Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Π.Θ.

 • Βαφείδης Δημήτριος, Καθηγητής - Διευθυντής Εργαστηρίου

Βιοποικιλότητα των Θαλάσσιων Βενθικών Ασπονδύλων και άμεση – έμμεση χρηστικότητά τους.

 • Κορμάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Μικροβιακή οικολογία υδάτινου περιβάλλοντος. 

 • Βέντζας Δημήτριος, Καθηγητής

Βιοϊατρικά Όργανα

 • Ματσιώρη Στεριανή, Αν.  Καθηγήτρια

Οικονομική Αποτίμηση Υδάτινων Πόρων.

 • Νεοφύτου Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον.

 • Σκόρδας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιβαλλοντική Γεωχημεία.

 • Κλαουδάτος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Αλιεία.

 

Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Π.Θ.

 • Δομενικιώτης Χρήστος (ΠΕ, Ph.D.)

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

 • Δρίτσας Σοφοκλής (ΠΕ, Ph.D.)

Οικονομική δημογραφία και φυσικοί πόροι στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

 • Αποστολογάμβρου Χρυσούλα, (TE, MSc.)

 

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Τμήματος  Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Π.Θ.

 • Πετρωτού Αλεξάνδρα,(ΠΕ MSc.)

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Χρυσούλα Αποστολογάμβρου Επιβλέπων Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής
 • Αναστάσιος Βαρκούλης Επιβλέπων Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής
 • Ανδρέας Βρατσίστας Επιβλέπων Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής
 • Κωνσταντίνος Βούλγαρης Επιβλέπων Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής
 • Κωνσταντίνος Γεωργίου Επιβλέπων Κων/νος Σκόρδας, Αν. Καθηγητής
 • Γεράσιμος Κονδυλάτος Επιβλέπων Δημήτριος Κλαουδάτος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Μαρίνα Κοτοπούλη Επιβλέπων Δημήτριος Κλαουδάτος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Χρήστος Ντάβαρος Επιβλέπων Δημήτριος Κλαουδάτος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Παναγιώτης Πασιντέλης Καριοφύλλης Επιβλέπουσα Στεριανή Ματσιώρη, Αν Καθηγήτρια
 • Παντελεήμων Χρήστου Επιβλέπων Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής
 • Πάφρας Δημήτριος Επιβλέπων Δημήτριος Κλαουδάτος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ζούλιας Θεόδωρος Επιβλέπων Δημήτριος Κλαουδάτος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Τεχνογνωσία και Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό που εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. Ειδικότερα διαθέτει τεχνογνωσία και εξοπλισμό για:

 

Εκτίμηση και καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την εκτίμηση, την καταγραφή και την κατανομή της βιοποικιλότητας, τόσο στον χώρο όσο και στον χρόνο, στα παράκτια βενθικά οικοσυστήματα. Ο διαθέσιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει:

• Δειγματολήπτες βένθους (Van Veen, Ekman).
• Στερεοσκόπια, μικροσκόπια, όργανα ανάλυσης εικόνας και φωτογραφικών δεδομένων.
• Ρευματογράφο
• Υποβρύχιος Καταγραφέας πολλαπλών παραμέτρων (CTD).
• Ψηφιακά φορητά όργανα μέτρησης (θερμοκρασίας, αλατότητας, οξυγόνου, pH).
• Μέτρηση αναλυτικών και ψηφιακών ζυγαριών.
• Καταδυτικό εξοπλισμό (SCUBA Diving)

 

Εργαστήριο Ιστολογίας διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ιστολογική και ιστοπαθολογική μελέτη υδρόβιων οργανισμών. Τα διαθέσιμα όργανα του εργαστηρίου είναι:
• Ιστοκινέτα
• Συσκευή Σκήνωσης ιστολογικών δειγμάτων
• Σύστημα χρώσης ιστολογικών τομών
• Μικροτόμος
• Φούρνος επώασης

 

Περιβαλλοντική Γεωχημεία παρέχεται εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ανίχνευση, επιβάρυνση και ρύπανση του περιβάλλοντος από βαρέα μέταλλα και μεταλλοειδή καθώς και τον προσδιορισμό των πηγών προέλευσης αυτών και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα διαθέσιμα όργανα του Εργαστηρίου είναι:

• Ατομική απορρόφηση AAS PERKIN ELMER (τεχνικές φλόγας και φούρνου γραφίτη)
• Συσκευή χώνευσης δειγμάτων Multiwave 3000
• GPS χειρός Garmin
• Φορητό όργανο μέτρησης pH, DO, EC κ.α.
• Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης δειγμάτων -4
°C
• Ζυγός ακριβείας 3 δεκαδικών ψηφίων
• Τράπεζα ανάδευσης δειγμάτων

 

Έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδατοκαλλιεργειών εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του υδάτινου περιβάλλοντος, τόσο στο πεδίο όσο και με τη χρήση της τηλεπισκόπησης, την καταγραφή της ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος και των επιπτώσεων της στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ο διαθέσιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει:

• Υποβρύχιος Καταγραφέας πολλαπλών παραμέτρων (CTD).
• Ρευματογράφους
• Ψηφιακά φορητά όργανα μέτρησης (θερμοκρασίας, αλατότητας, οξυγόνου, pH ΒOD)
• Καταδυτικό εξοπλισμό
• Ειδικούς ανοξείδωτους κλωβούς μελέτης βενθικών οργανισμών στο πεδίο
• Δειγματολήπτες νερού και ιζήματος
• Φασματοφωτόμετρο
• Αποστακτήρα νερού
• Απλά στερεοσκόπια και Στερεοσκόπιο με κάμερα
• Υδατόλουτρο
• Κλίβανο ξήρανσης και κλίβανος καύσης
• Καταψύκτες,
• Συστήματα ενυδρείων,
• Λυοφιλοποιητή
• Σκάφος πολυαιθυλενίου με εξωλέμβιες μηχανές και ηλεκτρική μηχανή σκάφους

 

Μικροβιακή οικολογία διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για τεχνολογίες Omics και εξειδικευμένη τεχνογνωσία για πειραματική μικροβιακή οικολογία και μικροβιακή οικολογία πεδίου. Συγκεκριμένα, το εργαστήριο διαθέτει:

• Εξοπλισμό πεδίου για δειγματοληψίες πλαγκτού και μικροοργανισμών από λιμναία και παράκτια συστήματα.
• Εργαστηριακό εξοπλισμό για μοριακή ανάλυση μικροβιακής ποικιλότητας (από το πεδίο ως βιοπληροφορική ανάλυση).

 

Επιστημονική κατάδυση

Η καταδυτική Ομάδα του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Βιολογίας χρησιμοποιεί αυτόνομο καταδυτικό εξοπλισμό για την άμεση παρατήρηση των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων. Με τη χρήση υποβρύχιων καταδυτικών τεχνικών πραγματοποιεί συλλογή επιστημονικών δεδομένων χρησιμοποιώντας οπτικές παρατηρήσεις, επιτόπιες μετρήσεις, συλλογή δειγμάτων, φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, βενθική πυρηνοληψία και τοποθέτηση επιστημονικού εξοπλισμού. Αίτηση συμμετοχής στην καταδυτική ομάδα.

 

Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές

 • Γκάνιας, Κωνσταντίνος (2003). Ωκεανογραφική & βιολογική μελέτη της παραγωγής ιχθυοπλαγκτού της σαρδέλας, Sardina pilchardus, (Walbaum, 1792) στην παράκτια κεντρική Ελλάδα, Επιβλέπων Αθανάσιος Θεοδώρου, Ομ. Καθηγητής
 • Μεζίτη Αλεξάνδρα (2012). Μοριακή Ποικιλότητα και αφθονία προκαρυωτικών οργανισμών του πεπτικού συστήματος της καραβίδας Nephrops Norvegicus σε φυσικούς και εκτρεφόμενους πληθυσμούς. Επιβλέπων Κων/νος Κορμάς, Καθηγητής.
 • Αλέξιος Λόλας (2015). Χωροχρονική κατανομή της βιοποικιλότητας του ζωοβένθους των φωτόφιλων φυκών στον Παγασητικό Κόλπο. Επιβλέπων Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής.
 • Αθανασία Ιωνά (2019). Μελέτη της μακράς περιόδου μεταβλητότητας των υδρολογικών χαρακτηριστικών της Μεσογείου Θάλασσας και των λεκανών της. Επιβλέπων Αθανάσιος Θεοδώρου, Ομ. Καθηγητής
 • Νικούλη Ελένη (2019). Σύσταση, δομή και οικοφυσιολογικός ρόλος μικροοργανισμών κοινοτήτων στον πεπτικό σωλήνα εκτρεφόμενων ιχθύων. Επιβλέπων Κων/νος Κορμάς, Καθηγητής.
 • Αναστασία Γκαργκαβούζη, (2020). Οικολογικά κίνητρα και περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά: Δημιουργία και επικύρωση μιας νέας κλίμακας και εφαρμογή της στο πλαίσιο της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, με την ταυτόχρονη διερεύνηση των αξιών που αποδίδονται σε αυτήν.
 • Κυριακούλα Ροδίτη (2020). Εκτίμηση της οικονομικής αξίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Επιβλέπων Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής

 

Ερευνητικά Προγράμματα που συντονίζει ή συμμετέχει το Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας

 • Αλιευτική αξιοποίηση , μεταποίηση και εμπορία των αποθεμάτων των ολοθουρίων του Ν. Αιγαίου. (Επιστημονικά  υπεύθυνος. Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής)
 • Παρακολούθηση αλιευτικής δραστηριότητας του Παγασητικού Κόλπου. (Επιστημονικά  υπεύθυνος. Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής)
 • Γενετική και φυσιολογική προσέγγιση της σχέσης περιβαλλοντικής καταλληλότητας και προοπτικής καλλιέργειας νέων θαλάσσιων ειδών στο πλαίσιο της Κλιματικής Αλλαγής (Επιστημονικά  υπεύθυνος Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής)
 • Αλιευτική αξιοποίηση και διαχείριση ολοθουρίων (Holotruria spp): μεταποίηση (τροφή και βιοτεχνολογικά προϊόντα) και διασφάλιση αποθεμάτων» της Πράξης «Αλιευτική αξιοποίηση και διαχείριση ολοθουρίων (Holotruria spp): μεταποίηση (τροφή και βιοτεχνολογικά προϊόντα) και διασφάλιση αποθεμάτων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010720 (Επιστημονικά  υπεύθυνος. Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής)
 • Βιολογική μελέτη, οικολογικές επιπτώσεις και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά – μεταποίηση μπλε καβουριού» της Πράξης «Εξάπλωση του Χωροκατακτητικού Ξένου Είδους (ΧΞΕ) Callinectes sapidus (μπλε καβούρι) στις Ελληνικές θάλασσες: Πληθυσμιακή μελέτη, οικολογικές επιπτώσεις και διαχειριστικό σχέδιο ελέγχου και εμπορικής εκμετάλλευσης των πληθυσμών του» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5050125Δ) (Επιστημονικά  υπεύθυνος για το Π.Θ. Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής),
 • Τα εντομοάλευρα ως εναλλακτική πηγή πρωτεϊνών στα σιτηρέσια των εκτρεφόμενων ιχθύων» (ENTOMO4FISH). Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
 • Βελτίωση πρακτικών διαχείρισης γεννητόρων και παραγωγής γόνου μαγιάτικου (Seriola dumerili)». Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
 • Pan-European Lake Sampling - Microbial Eco-genomics (PELAGICS)». Czech Science Foundation EXPRO project 20-12496X (2020-2024). (Επιστημονικά  υπεύθυνος για Π.Θ. Καθηγητής Κων/νος Κορμάς)
 • Greek Diaspora Fellowship Program, Stavros Niarchos Foundation. Invitee scholar: Prof. Konstantinos T. Konstantinidis, Georgia Institute of Technology, USA. Cycle 3. (Επιστημονικά  υπεύθυνος για Π.Θ. Καθηγητής Κων/νος Κορμάς)
 • Καταγραφή και αξιολόγηση λειτουργικών οικολογικών δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία των υποθαλάσσιων λιβαδιών φανερόγαμων στον εσωτερικό Θερμαϊκό κόλπο». Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου. (Επιστημονικά  υπεύθυνος για Π.Θ. Καθηγητής Κων/νος Κορμάς)
 • Effets de la turbulence sur la prolifération et la toxicité des diatomées» (TURBU-DIATOX). CNRS - L’Institut national des sciences de l’Univers (INSU), France. (Επιστημονικά  υπεύθυνος για Π.Θ. Καθηγητής Κων/νος Κορμάς)
 • Η εντερική μικροβιακή ποικιλότητα ιχθύων του Αιγαίου Πελάγους». Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. (Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Κων/νος. Κορμάς)
 • Controlling mIcRobiomes CircuLations for bEtter food Systems» (CIRCLES). HORIZON 2020. Επιστημονικώς υπεύθυνος: Marco Candela, Universita Di Bologna, Italy. (Επιστημονικά  υπεύθυνος για Π.Θ. Καθηγητής Κων/νος Κορμάς)
 • Επίδραση του ολοθουρίου Holothuria polii στη μείωση του οργανικού φορτίου από την εκτροφή ψαριών σε εργαστηριακές συνθήκες», (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Νεοφύτου).

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις του προσωπικού του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Βιολογίας

Iona, A., Theodorou, A., Sofianos, S., Watelet, S., Troupin, C., & Beckers, J. M. (2018). Mediterranean Sea climatic indices: monitoring long-term variability and climate changes. Earth System Science Data, 10(4), 1829-1842.

Iona, A., Theodorou, A., Watelet, S., Troupin, C., Beckers, J. M., & Simoncelli, S. (2018). Mediterranean Sea Hydrographic Atlas: towards optimal data analysis by including time-dependent statistical parameters. Earth System Science Data, 10(3), 1281-1300.

Klaoudatos D., Tziantziou L., Lolas A., Neofitou N., Vafidis D. (2022). Population Characteristics of the Upper Infralittoral Sea Urchin Arbacia lixula (Linnaeus, 1758) in Eastern Mediterranean (Central Greece): An Indicator Species for Coastal Water Quality. Journal of Marine Science and Engineering 10 (3), 395

Roditi K., Vafidis D. (2022). Small-scale fisheries in the south Aegean Sea: métiers and associated economics. Ocean & Coastal Management 224, 106185

Efkarpia Kougiagka, Chrysoula Apostologamvrou, Persephoni Giannouli and Marianthi Hatziioannou (2022). Quality Factors of Commercial Snail Fillets as Affected by Species  Food Technology and Biotechnology, 60,1

Skordas K., Lolas A., Gounari C., Georgiou K., Neofitou N., Vafidis D. (2022). Trace Element Content and Potential Human Health Risk from Consumption of the Deep-water Rose Shrimp Parapenaeus longirostris (Crustacea: Decapoda) from Pagasitikos Gulf, Greece. Journal of Chemical Health Risks

Voulgaris K., Varkoulis A., Zaoutsos S., Stratakis A., Vafidis D. (2021). Mechanical defensive adaptations of three Mediterranean sea urchin species. Ecology and evolution 11 (24), 17734-17743

Vafidis D., Antoniadou C., Voulgaris K., Varkoulis A., Apostologamvrou C. (2021). Abundance and population characteristics of the invasive sea urchin Diadema setosum (Leske, 1778) in the south Aegean Sea (eastern Mediterranean). Journal of Biological Research-Thessaloniki 28 (1), 1-14

Lolas A., Karapanagiotidis IT., Panagiotaki P., Vafidis D. (2021). Spreading and Establishment of the Non Indigenous Species Caprella scaura (Amphipoda: Caprellidae) in the Central Region of the Aegean Sea (Eastern Mediterranean Sea). Journal of Marine Science and Engineering 9 (8), 857

Lolas A, Vafidis D. (2021). Population Dynamics, Fishery, and Exploitation Status of Norway Lobster (Nephrops norvegicus) in Eastern Mediterranean. Water 13 (3), 289

Feidantsis K., Michaelidis B., Raitsos DΕ., Vafidis D. (2021). Seasonal metabolic and oxidative stress responses of commercially important invertebrate species correlation with their habitat. Marine Ecology Progress Series 658, 27-46

Klaoudatos D, Kotsiri Z, Neofitou N, Lolas A, Vafidis D. (2020). Population Characteristics of the Mid-Littoral Chthamalid Barnacle C. stellatus (Poli, 1791) in Eastern Mediterranean (Central Greece). Water 12 (12), 3304

Feidantsis K, Giantsis IA, Vratsistas A, Makri S, Pappa AZ, Drosopoulou E, Anestis A, Mavridou E, Exadactylos A, Vafidis D, Michaelidis B. (2020). Correlation between intermediary metabolism, Hsp gene expression, and oxidative stress-related proteins in long-term thermal-stressed Mytilus galloprovincialis. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative 

Roditi K, Antoniadou C, Matsiori S, Halkos G, Vafidis D. (2020). Longline métiers and associated economic profiles in eastern Mediterranean fisheries: The case study of Kalymnos Island (South Aegean Sea). Ocean & Coastal Management 195, 105275

Vafidis D, Antoniadou C, Ioannidi V. (2020). Population Density, Size Structure, and Reproductive Cycle of the Comestible Sea Urchin Sphaerechinus granularis (Echinodermata: Echinoidea) in the in the Pagasitikos Gulf (Aegean Sea). Animals 10 (9), 1506

Varkoulis A, Voulgaris K, Zaoutsos S, Stratakis A, Vafidis D.(2020). Chemical composition and microstructural morphology of spines and tests of three common sea urchins species of the sublittoral zone of the Mediterranean sea. Animals 10 (8), 1351

Neofitou N, Syvri R, Tziantziou L, Mente E, Vafidis D. (2020). The benthic environmental footprint of aquaculture in the Eastern Mediterranean: Organic vs conventional fish farming. Aquaculture Research 51 (7), 2698-2710

Exadactylos A, Vafidis D, Tsigenopoulos CS, Gkafas GA. (2019). High Connectivity of the White Seabream (Diplodus sargus, L. 1758) in the Aegean Sea, Eastern Mediterranean Basin. Animals 2019, 11, 979

Gkafas A G., Hatziioannou M., Malandrakis E.E., Tsigenopoulos S.Costas., Karapanagiotidis T.I., Mente E., Vafidis D., Exadactylos A. (2019). Heterozygosity fitness correlations and generation interval of the Norway lobster in the Aegean Sea, eastern Mediterranean Animals 9 (12), 1152

Exadactylos A., Vafidis D., Tsigenopoulos CS., Gkafas GA. (2019). High Connectivity of the White Seabream (Diplodus sargus, L. 1758) in the Aegean Sea, Eastern Mediterranean Basin. Animals 9 (11), 979

Roditi K., Vafidis D. (2019). Net fisheries’ Métiers in the Eastern Mediterranean: insights for small-scale fishery management on Kalymnos Island Water 11 (7), 1509

Vafidis D., Antoniadou C., Kyriakouli K. (2019). Reproductive Cycle of the Edible Sea Urchin Paracentrotus lividus (Echinodermata: Echinoidae) in the Aegean Sea. Water 11 (5), 1029

Neofitou N., Lolas A., Ballios I., Skordas K., Tziantziou L., Vafidis D. (2019). Contribution of sea cucumber Holothuria tubulosa on organic load reduction from fish farming operation. Aquaculture 501, 97-103

Boursiaki V., Theochari C., Zaoutsos P.Stefanos., Mente E., Vafidis D., Apostologamvrou C., Berillis P. (2019). Skeletal Deformity of Scoliosis in Gilthead Seabreams (Sparus aurata): Association with Changes to Calcium-Phosphor Hydroxyapatite Salts and Collagen Fibers. Water 11 (2), 257

Halkos G, Matsiori S (2018) Gathering society’s opinion of the sustainable management and economic value of the coastal zone. Sustainable Development 26: 701-712 doi 10.1002/sd.1740
Halkos G, Matsiori S, Dritsas S (2019) Stakeholder engagement for sustainable development and their suggestions for environmental policy: The case of Mediterranean monk seal. Sustainable Development 27: 461-473 doi 10.1002/sd.1920

Gkargkavouzi A, Halkos G, Matsiori S (2019a) Assessing values, attitudes and threats towards marine biodiversity in a Greek coastal port city and their interrelationships. Ocean & Coastal Management 167: 115-126 doi 10.1016/j.ocecoaman.2018.09.008

Gkargkavouzi A, Halkos G, Matsiori S (2019b) Development and validation of a scale for measuring Multiple Motives toward Environmental Protection (MEPS). Global Environmental Change 58: 101971 doi 10.1016/j.gloenvcha.2019.101971

Gkargkavouzi A, Halkos G, Matsiori S (2019c) Environmental behavior in a private-sphere context: Integrating theories of planned behavior and value belief norm, self-identity and habit. Resources, Conservation and Recycling 148: 145-156 doi 10.1016/j.resconrec.2019.01.039

Gkargkavouzi A, Halkos G, Matsiori S (2019d) How do motives and knowledge relate to intention to perform environmental behavior? Assessing the mediating role of constraints. Ecological Economics 165: 106394 doi 10.1016/j.ecolecon.2019.106394

Gkargkavouzi A, Halkos G, Matsiori S (2019e) A Multi-dimensional Measure of Environmental Behavior: Exploring the Predictive Power of Connectedness to Nature, Ecological Worldview and Environmental Concern. Social Indicators Research 143: 859-879 doi 10.1007/s11205-018-1999-8

Boursiaki V., Theochari C., Zaoutsos SP., Mente E., Vafidis D., Apostologamvrou C., Berillis P. (2018). COLLAGEN ULTRASTRUCTURE AND X-RAY ANALYSIS OF VERTEBRAE OF GILTHEAD SEABREAMS (Sparus aurata) WITH THE SCOLIOSIS DEFORMITY. Academia, Accelerating the world’s research.

Lolas A., Antoniadou C., Vafidis D. (2018). Spatial variation of molluscan fauna associated with Cystoseira assemblages from a semi-enclosed gulf in the Aegean Sea. Regional Studies in Marine Science 19, 17-24

Konstantinidis I., Gkafas GA., Karamitros G., Lolas A., Antoniadou C., Vafidis D., Exadactylos A. (2017). Population structure of two benthic species with different larval stages in the eastern Mediterranean Sea. Environ. Prot. Ecol 18, 930-939

Stathopoulou E., Apostologamvrou C., Vafidis D., Mente E., Berillis P. (2017). Sex differentiation in the histology of the digestive gland of Nephrops norvegicus from Pagasitikos Gulf during spring. Aquatic Living Resources 30, 28

Gkafas GA., Orfanidis S., Vafidis D., Panagiotaki P., Küpper FC., Exadactylos A. (2016). Genetic diversity and structure of Cymodocea nodosa meadows in the Aegean Sea, eastern Mediterranean. Applied Ecology and Environmental Research 14 (1), 145-160

Skordas K., Kelepertzis E., Kosmidis D., Panagiotaki P., Vafidis D. (2015). Assessment of nutrients and heavy metals in the surface sediments of the artificially lake water reservoir Karla, Thessaly, Greece. Environmental Earth Sciences 73 (8), 4483-4493

Nikos Neofitou, Alexis Lolas, Ioannis Ballios, Konstantinos Skordas, Lamprini Tziantziou, Dimitrios Vafidis. (2019) Contribution of sea cucumber Holothuria tubulosa on organic load reduction from fish farming operation. Aquaculture 501 (2019) 97–103. IF: 4,242.

Elham Fijani, Rahim Barzegar, Ravinesh Deo, Evangelos Tziritis, Konstantinos Skordas (2019) Design and implementation of a hybrid forecast model based on two-layer decomposition method coupled with extreme learning machines to predict water quality parameter. Sci. Total Environment, 648 (2019), 839-853. IF: 7,963.

Efstratios Kelepertzis, Ariadne Argyraki, Vladislav Chrastný, Fotini Botsou, Konstantinos Skordas, Michael Komárek, Aggelos Fouskas (2020) Metal(loids) and isotopic tracing of Pb in soils, road and house dusts from the industrial area of Volos (central Greece). Sci.Total Environment.725, (2020) 138300. IF: 7,963.

Efstratios Kelepertzis, Vladislav Chrastný, Fotini Botsou, Evangelia Sigala, Zacharenia Kypritidou, Michael Komárek, Konstantinos Skordas, Ariadne Argyraki (2021) Tracing the sources of bioaccessible metal(loid)s in urban environments: A multidisciplinary approach. Sci.Total Environment, Accepted. IF: 7,963.

Konstantinos Skordas, Alexios Lolas, Christina Gounari, Konstantinos Georgiou, Nikolaos Neofitou, Dimitrios Vafidis (2022) Trace element content and potential human health risk from consumption of the deep-water rose shrimp Parapenaeus longirostris (Crustacea: Decapoda) from Pagasitikos gulf, Greece Journal of Chemical Health Risks DOI: 10.22034/JCHR.2022.1956070.1541 (Accepted).

Fotini Botsou, Ali Sungur, Efstratios Kelepertzis, Zacharenia Kypritidou, Ourania Daferera, Ioannis Massas, Ariadne Argyraki, Konstantinos Skordas, Mustafa Soylak. (2022) Comparison of single-step extractions, geochemical fractionation, and human oral bioaccessibility of potentially toxic elements in soil and road dust of an industrialized urban area. Environmental Monitoring and Assessment (Accepted)

Vlahos N, Levizou E, Stathopoulou P, Berillis P, Antonopoulou E, Bekiari V, Krigas N, Kormas KA, Mente E (2019) An experimental brackish aquaponic aystem using juvenile gilthead sea bream (Sparus aurata) and rock samphire (Crithmum maritimum). Sustainability 11,4820

Spatharis S, Lamprinou V, Meziti A, Kormas KA, Danielidis D, Smeti E, Roelke DL, Mancy R, Tsirtsis G (2019) Everything is not everywhere: Hydrodynamic barriers shape marine phytoplankton assemblages. Proc. Royal Acad. Sci. B 286,20191890

Karayanni H, Kormas KA, Moustaka-Gouni M, Sommer U (2019) Changes in heterotrophic picoplankton community structure after induction of a phytoplankton bloom under different light regimes. Diversity 11,195

Moustaka-Gouni M, Sommer U, Economou-Amilli A, Arhonditsis GB, Katsiapi M, Papastergiadou E, Kormas KA, Vardaka E, Karayanni H, Papadimitriou T (2019) Implementation of the Water Framework Directive: Lessons learned and future perspectives for an ecologically meaningful classification based on phytoplankton of the status of Greek lakes, Mediterranean region. Environ. Managem. 64:675-688

Macingo S, Kormas KA, Oikonomou A, Karayanni H (2019) Taxa-area and distance-decay relationships of unicellular eukaryotes along an elevation gradient of mountainous freshwater ecosystems. J. Plankton Res. 41:821-834

Levizou E, Papadimitriou Th, Papavasileiou E, Papadimitriou N, Kormas KA (2020) Root vegetables bioaccumulate microcystins-LR in a developmental stagedependent manner under realistic exposure scenario: the case of carrot and radish. Agricult. Water Managem. 240,106274

Petrou M, Karas P, Vasileiadis S, Zafiriadis I, Papadimitriou T, Levizou E, Kormas K, Karpouzas D (2020) Irrigation of radish (Raphanus sativus L.) with microcystin-enriched water holds low risk for plants and their associated rhizopheric and epiphytic microbiome. Environ. Pollut. 266,115208

Beam JP, Becraft ED, Brown JM, Schulz F, Jarett JK, Bezuidt O, Poulton NJ, Clark K, Dunfield P, Ravin N, Spear JR, Hedlund BP, Kormas KA, Sievert SM, Elsahed MS, MS, Barton H, Stott MB, Eisen JA, Moser DP, Onstott TC, Woyke T, Stepanauskas R (2020) Ancestral absence of electron transport chains in Patescibacteria and DPANN. Front. Microbiol. 11,1848

Panteli N, Mastoraki M, Nikouli E, Lazarina M, Antonopoulou E, Kormas KA (2020) Imprinting statistically sound conclusions for gut microbiota in comparative animal studies: A case study with diet and teleost fishes. Comp. Biochem. Physiol. D Genom. Proteom. 36,100738

Nikouli E, Meziti A, Smeti E, Antonopoulou E, Mente E, Kormas KA (2021) Gut microbiota of five sympatrically farmed marine fish species in the Aegean Sea. Microb. Ecol. 81:460-470

Meziti A, Nikouli E, Hatt J, Konstantinidis KT, Kormas KA (2021) Time series metagenomic sampling of the Thermopyles, Greece, geothermal springs reveals stable microbial communities dominated by novel sulfur-oxidizing chemoautotrophs. Environ. Microbiol. 23:3710-3726

Panteli N, Mastoraki M, Lazarina M, Chatzifotis S, Mente E, Kormas KA, Antonopoulou E (2021) Configuration of gut microbiota structure and potential functionality in two teleosts under the influence of dietary insect meals. Microorganisms 9,699

Papadimitriou T, Kormas KA, Vardaka E (2021) Cyanotoxin contamination in commercial Spirulina food supplements. J. Consum. Prot. Food Safety 16:227-235

Charalampous G, Fragkou E, Kormas KA, De Menezes AB, Polymenakou PN, Pasadakis N, Kalogerakis N, Antoniou E, Evangelia Gontikaki E (2021) Comparison of hydrocarbon-degrading consortia from surface and deep waters of the astern Mediterranean Sea: Characterization and degradation potential. Energies 14,2246

Nikouli E, Kormas KA, Jin Y, Olsen Y, Bakke I, Vadstein O (2021) Dietary lipid effects on gut microbiota of first feeding Atlantic salmon (Salmo salar L.). Front. Mar. Sci. 8,665576

Stathopoulou E, Berillis P, Vlahos N, Nikouli E, Kormas KA, Levizou E, Katsoulas N, Mente E (2021) Freshwater-adapted sea bass Dicentrarchus labrax feeding frequency impact in a lettuce Lactuca sativa aquaponics system. PeerJ 9,e11522

Tsoumalakou E, Papadimitriou T, Berillis P, Kormas KA, Levizou E (2021) Spray irrigation with microcystins-rich water affects plant performance from the microscopic to the functional level and food safety of spinach (Spinacia oleracea L.). Sci. Tot. Environ. 789,147948

Psofakis P, Meziti A, Berillis P, Mente E, Kormas KΑ, Karapanagiotidis IT (2021) Effects of dietary fishmeal replacement by poultry by-product meal and hydrolyzed feather meal on liver and intestinal histomorphology and on intestinal microbiota of gilthead seabream (Sparus aurata). Appl. Sci. 11,8806

Spatharis S, Lamprinou V, Meziti A, Kormas KA, Danielidis D, Smeti E, Roelke DL, Mancy R, Tsirtsis G (2019) Everything is not everywhere: Hydrodynamic barriers shape marine phytoplankton assemblages. Proc. Royal Acad. Sci. B 286,20191890

Karayanni H, Kormas KA, Moustaka-Gouni M, Sommer U (2019) Changes in heterotrophic picoplankton community structure after induction of a phytoplankton bloom under different light regimes. Diversity 11,195

Moustaka-Gouni M, Sommer U, Economou-Amilli A, Arhonditsis GB, Katsiapi M, Papastergiadou E, Kormas KA, Vardaka E, Karayanni H, Papadimitriou T (2019) Implementation of the Water Framework Directive: Lessons learned and future perspectives for an ecologically meaningful classification based on phytoplankton of the status of Greek lakes, Mediterranean region. Environ. Managem. 64:675-688

Macingo S, Kormas KA, Oikonomou A, Karayanni H (2019) Taxa-area and distance-decay relationships of unicellular eukaryotes along an elevation gradient of mountainous freshwater ecosystems. J. Plankton Res. 41:821-834

Levizou E, Papadimitriou Th, Papavasileiou E, Papadimitriou N, Kormas KA (2020) Root vegetables bioaccumulate microcystins-LR in a developmental stage dependent manner under realistic exposure scenario: the case of carrot and radish. Agricult. Water Managem. 240,106274

Petrou M, Karas P, Vasileiadis S, Zafiriadis I, Papadimitriou T, Levizou E, Kormas K, Karpouzas D (2020) Irrigation of radish (Raphanus sativus L.) with microcystin-enriched water holds low risk for plants and their associated rhizopheric and epiphytic microbiome. Environ. Pollut. 266,115208

Beam JP, Becraft ED, Brown JM, Schulz F, Jarett JK, Bezuidt O, Poulton NJ, Clark K, Dunfield P, Ravin N, Spear JR, Hedlund BP, Kormas KA, Sievert SM, Elsahed MS, MS, Barton H, Stott MB, Eisen JA, Moser DP, Onstott TC, Woyke T, Stepanauskas R (2020) Ancestral absence of electron transport chains in Patescibacteria and DPANN. Front. Microbiol. 11,1848

Panteli N, Mastoraki M, Nikouli E, Lazarina M, Antonopoulou E, Kormas KA (2020) Imprinting statistically sound conclusions for gut microbiota in comparative animal studies: A case study with diet and teleost fishes. Comp. Biochem. Physiol. D Genom. Proteom. 36,100738

Nikouli E, Meziti A, Smeti E, Antonopoulou E, Mente E, Kormas KA (2021) Gut microbiota of five sympatrically farmed marine fish species in the Aegean Sea. Microb. Ecol. 81:460-470

Meziti A, Nikouli E, Hatt J, Konstantinidis KT, Kormas KA (2021) Time series metagenomic sampling of the Thermopyles, Greece, geothermal springs reveals stable microbial communities dominated by novel sulfur-oxidizing chemoautotrophs. Environ. Microbiol. 23:3710-3726

Panteli N, Mastoraki M, Lazarina M, Chatzifotis S, Mente E, Kormas KA, Antonopoulou E (2021) Configuration of gut microbiota structure and potential functionality in two teleosts under the influence of dietary insect meals. Microorganisms 9,699

Papadimitriou T, Kormas KA, Vardaka E (2021) Cyanotoxin contamination in commercial Spirulina food supplements. J. Consum. Prot. Food Safety 16:227-235

Charalampous G, Fragkou E, Kormas KA, De Menezes AB, Polymenakou PN, Pasadakis N, Kalogerakis N, Antoniou E, Evangelia Gontikaki E (2021) Comparison of hydrocarbon-degrading consortia from surface and deep waters of the eastern Mediterranean Sea: Characterization and degradation potential. Energies 14,2246

Nikouli E, Kormas KA, Jin Y, Olsen Y, Bakke I, Vadstein O (2021) Dietary lipid effects on gut microbiota of first feeding Atlantic salmon (Salmo salar L.). Front. Mar. Sci. 8,665576

Stathopoulou E, Berillis P, Vlahos N, Nikouli E, Kormas KA, Levizou E, Katsoulas N, Mente E (2021) Freshwater-adapted sea bass Dicentrarchus labrax feeding frequency impact in a lettuce Lactuca sativa aquaponics system. PeerJ 9,e11522

Tsoumalakou E, Papadimitriou T, Berillis P, Kormas KA, Levizou E (2021) Spray irrigation with microcystins-rich water affects plant performance from the microscopic to the functional level and food safety of spinach (Spinacia oleracea L.). Sci. Tot. Environ. 789,147948

Psofakis P, Meziti A, Berillis P, Mente E, Kormas KΑ, Karapanagiotidis IT (2021) Effects of dietary fishmeal replacement by poultry by-product meal and hydrolyzed feather meal on liver and intestinal histomorphology and on intestinal microbiota of gilthead seabream (Sparus aurata). Appl. Sci. 11,8806

 

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ ίδρυσης του εργαστηρίου παρακαλώ πατήστε εδώ.