Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών

Το Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών είναι μια συγκροτημένη Ερευνητική μονάδα του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος από το 2002.

Στο πλαίσιο διασφάλισης της ευζωίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς και πειραματικούς σκοπούς, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/63/ΕΕ και την εναρμόνισή της στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 56/2013, η εγκατάσταση είναι επίσημα αδειοδοτημένη από την αρμόδια υπηρεσία με τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης: EL-43BIO/exp-01. Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των Υδατοκαλλιεργειών. Με εδραιωμένες ερευνητικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες και συνδέσμους με πολλά κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και εταίρους της βιομηχανίας στην Ελλάδα και διεθνώς, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόμων τεχνολογιών και παρέχει υπηρεσίες σε οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και ιδιώτες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα αντικείμενα στα οποία το Εργαστήριο δραστηριοποιείται και στα οποία διεξάγεται έρευνα άπτονται θεμάτων των υδατοκαλλιεργειών, της φυσιολογίας, της ευζωίας, της προστασίας, της διατροφής των ιχθύων και της τεχνολογίας ιχθυοτροφών σε συνδυασμό με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση νέων επιστημόνων ικανών για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. Οι χώροι και οι δομές διατήρησης ζωντανών οργανισμών με κλειστά κυκλώματα νερού (RAS) και οι εξοπλισμένες εργαστηριακές εγκαταστάσεις καλύπτουν την έρευνα κυρίως σε μεσογειακά εκτρεφόμενα είδη ιχθύων. Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ενυδρειοπονία (Aquaponics) και στα πλατύψαρα.

Υπάρχουν συνέργειες με άλλες ερευνητικές ομάδες και Εργαστήρια του Τμήματος, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και με Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς της ημεδαπής και του εξωτερικού που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα διαφόρων πτυχών στις υδατοκαλλιέργειες σε συνδυασμό με νέες τεχνικές μοριακής βιολογίας και γονιδιωματικής.
Το Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο καθώς και με τη βιομηχανία ιχθυοτροφών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

• Υδατοκαλλιέργεια θαλασσίων ειδών
• Διατροφή και φυσιολογία θρέψης υδρόβιων ζωικών οργανισμών
• Καταρτισμός σιτηρεσίων – τεχνολογία ιχθυοτροφών
• Αειφορική Υδατοκαλλιέργεια
• Ενυδρειοπονία (Aquaponics)
• Εξέλιξη παραλλακτικότητας μεγεθών
• Αύξηση αντιστάθμισης
• Ευζωία εκτρεφόμενων οργανισμών
• Φυσιολογία εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών
• Διαχείριση γεννητόρων
• Προγράμματα επιλογής γεννητόρων
• Ποιότητα αυγών και ιχθυδίων.
• Διαχείριση υγείας και προστασία υδρόβιων πληθυσμών
• Χρήση φυτοφαρμακευτικών ουσιών στις υδατοκαλλιέργειες
• Ηθολογία και συμπεριφορά εκτρεφόμενων οργανισμών
• Διατροφική αξία προϊόντων υδατοκαλλιεργειών
• Αλληλεπίδραση υδατοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Dr. Παναγιώτα Παναγιωτάκη (MSc, PhD)
Αν. Καθηγήτρια – Διευθύντρια
Γνωστικό αντικείμενο: Υδατοκαλλιέργειες
ppanag@uth.gr

Dr. Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης (MSc, PhD)
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Διατροφή Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών
ikarapan@uth.gr

Dr. Ελένη Γκολομάζου
Επίκουρη Καθηγήτρια (PhD)
Γνωστικό αντικείμενο: Προστασία-Ευζωία Ιχθύων
egolom@uth.gr

 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

 • Λόλας Α.
 • Νεοφύτου Μ
 • Βαρδαλή Σ.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Διδακτορικές διατριβές περατωθείσες ή σε εξέλιξη (επίβλεψη μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Υδατοκαλλιεργειών)

 • Ψωφάκης Π. (σε εξέλιξη). Μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες μη μηρυκαστικών στη διατροφή της τσιπούρας (Sparus aurata). Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Ντανταλή Ο. (σε εξέλιξη) Μελέτη του φαινομένου της αύξησης αντιστάθμισης σε εντατικά εκτρεφόμενους ιχθύς. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Τάμπου Α. (σε εξέλιξη). Διατροφικές προκλήσεις και φυσιολογία θρέψης εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Αντωνίου Ζ. (σε εξέλιξη) Διερεύνηση ποιοτικών χαρακτηριστικών εντατικά εκτρεφόμενων ιχθύων. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Δεδελούδης Δ. (σε εξέλιξη) Μελέτη του ιού της Λεμφοκύστης σε εντατικά εκτρεφόμενους ιχθύες. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Καρατζίνος Θ. Διαχείριση αναπαραγωγής εντατικά εκτρεφόμενων ιχθύων. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Αντωνιάδου Ε. (σε εξέλιξη) Διαχειριστικές πρακτικές ευζωίας στην εντατική εκτροφή ιχθύων. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Βλάχος Ν. (2013). Βιολογία και φυσιολογία θρέψης των διακοσμητικών ψαριών σε ενυδρεία. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Μαλανδράκης Ε. (2014) Καταπόνηση και ευζωία εντατικά εκτρεφόμενων ιχθύων. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Ασημάκη Α. (σε εξέλιξη). «Διατροφή ιχθύων με Μεταποιημένες Ζωικές Πρωτεΐνες που προέρχονται από έντομα»
 • Γκαλογιάννη Ε.Ζ. (σε εξέλιξη). «Χρήση μικροφυκών στο σιτηρέσιο των εκτρεφόμενων ιχθύων»
 • Μουστόγιαννη Α. (σε εξέλιξη). «Διατροφή ιχθυδίων με μικροδίαιτες»
 • Παπαδούλη Χριστίνα, (σε εξέλιξη). Εκτίμηση των επιδράσεων των μυκοτοξινών στην υγεία και ευζωία των εντατικά εκτρεφόμενων ιχθύων. 
   

Διδακτορικές διατριβές περατωθείσες ή σε εξέλιξη (μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Υδατοκαλλιεργειών συμμετείχαν ή συμμετέχουν στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή)

 • Κατσίκη Φ. (2008) Μελέτη της βιολογίας των μεταπρονυμφών και νεαρών ατόμων της ενδημικής γαρίδας Μelicertus kerathurus στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου σε σχέση με βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Π.Θ.
 • Νεοφύτου Ν. (2007) Διερεύνηση των επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, με έμφαση στην επιλογή δεικτών καθοριστικών του βαθμού της προκαλούμενης ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Π.Θ.
 • Κάβουρας Μ. (2019) Βιολογία ανάπτυξης εκτρεφόμενων πλατύψαρων. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Μεζίτη, Α. (2012). Ποικιλότητα και αφθονία προκαρυωτικών οργανισμών του πεπτικού συστήματος της καραβίδας (Nephrops norvegicus) σε φυσικούς και εκτρεφόμενους πληθυσμούς. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Νικούλη, Ε. (2019). Σύσταση, δομή και οικοφυσιολογικός ρόλος μικροοργανισμικών κοινοτήτων στον πεπτικό σωλήνα εκτρεφόμενων ιχθύων. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Τσέρτου, Μ.Ι. (σε εξέλιξη). Μη μολυσματικές ασθένειες του κρανιού, Argyrosomus regius. Τομέας Ζωολογίας, Τμήματος Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.
 • Παντελή Ν. (σε εξέλιξη). Διατροφικές προκλήσεις και μικροβίωμα πεπτικού συστήματος σε εκτρεφόμενους υδρόβιους οργανισμούς. Τμήμα Βιολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.
 • Μαστοράκη Μ. (σε εξέλιξη). Διερεύνηση της βιολογικής δυναμικής της σίτισης εκτρεφόμενων υδρόβιων ζωικών οργανισμών με εντομοάλευρα. Τμήμα Βιολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.
 • Σταθοπούλου Π. (σε εξέλιξη). Φυσιολογικές αποκρίσεις ιχθύων εκτρεφόμενων σε συστήματα ενυδρειοπονίας. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Τσουμαλάκου Ε. (σε εξέλιξη). Λειτουργικές αποκρίσεις φυτών που αναπτύσσονται υπό συνθήκες ενυδρειοπονίας (aquaponics). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Μετσοβίτη Μ. (2020) Επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην παραγωγή μικροάλγεων στο θερμοκήπιο για συμπλήρωμα ιχθυοτροφής. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Διδακτορικές διατριβές στις οποίες τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Υδατοκαλλιεργειών συμμετείχαν στην εξεταστική επιτροπή
 • Jones M. (2008). The Impact of Disease and Diet on the Metabolic Rate, Swimming Performance and Recovery of Atlantic Salmon Salmo salar. University of Tasmania, Hobart, Australia.
 • Watts A. (2012). Nutritional status and trophic dynamics of the Norway lobster of Nephrops norvegicus. University of Glasgow, Glasgow, UK.
 • Philip H. (2014). Using biology to improve the value of the Icelandic lobster Nephrops norvegicus fishery. Faculty of Life and Environmental Sciences, School of Engineering and Natural Sciences, University of Iceland, Reykjavík, Iceland.
 • Laconisi V. (2017). Diets containing insect meal as alternative protein sources and product features in fish species for Italian aquaculture. University of Florence, Italy.
 • Μπατζίνα Α. (2013) Διαφοροποίηση του περιβάλλοντος διαβίωσης ως μέσου βελτίωσης της ελεγχόμενης εκτροφής της τσιπούρας Sparus aurata. Γ.Π.Α.
 • Μπέλλος Γ. (2015) Επιζωοτιολογική μελέτη και πρόληψη των σημαντικότερων βακτηριακών και ιογενών νοσημάτων των εκτρεφόμενων Μεσογειακών ιχθύων της Ελλάδας. Γ.Π.Α.
 • Γκάνιας Κ. (2003) Ωκεανογραφική και βιολογική μελέτη της παραγωγής ιχθυοπλαγκτού της σαρδέλας Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) στην παράκτια κεντρική Ελλάδα. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Abusdeg F. (2012) Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μέτρηση in vitro πεπτικότητας σιτηρεσίων μεσογειακών ειδών ψαριών – Εκτίμηση της διατροφικής αξίας και του ρυθμού αύξησης. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Γιαννακοπούλου Λ. (2018) Συσσώρευση βαρέων μετάλλων σε εμπορικούς υδρόβιους οργανισμούς. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Θ.
 • Τσοπελάκος Α. (2021) Επίδραση των λιπαρών οξέων της τροφής στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στην ανάπτυξη και στη σύσταση του σώματος του Ευρωπαϊκού λαβρακιού Dicentrarchus labrax
 • Βασιλάκη Α. (σε εξέλιξη). «Διερεύνηση της φυσιολογίας θρέψης και διατροφής εκτρεφόμενων λαβρακιών με βιοτεχνολογικά επεξεργασμένα κτηνοτροφικά όσπρια»

ΕΔΙΠ

Πανάγου Ασημώ, Γεωπόνος-Ιχθυολόγος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Βλάχος Ν., ΕΔΙΠ Πανεπιστήμιο Πατρών (MSc, PhD)
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • 2021-2023.    Αξιολόγηση της διατροφικής χορήγησης του ανθελμινθικού πραζικουαντέλη ως εναλλακτικού της φορμόλης θεραπευτικού σχήματος,  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ευρωπαΐκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
 • 2021-2023. Μυκοτοξίνες στις υδατοκαλλιέργειες: Καινοτόμες διαχειριστικές πρακτικές για την προστασία της υγείας ιχθύων και καταναλωτών,  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ευρωπαΐκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
 • 2021-2023 «Xρήση ζυμομυκήτων και μυκήτων σε σιτηρέσια τσιπούρας με στόχο τη βελτίωση του εξωτερικού χρωματισμού και την ανοσοενίσχυση – BRIGHTFISH», ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5074567, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (2014-2020), ιστοσελίδα έργου https://brightfish.aua.gr/
 • 2020-2022 AQUALEGUMES: «Βελτίωση της διατροφικής αξίας ενδημικών ειδών κτηνοτροφικών οσπρίων, μέσω σύγχρονων βιοτεχνολογικών διαδικασιών, στην διατροφή Μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας», ΕΠΑλΘ 2014-2020 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ», 2021-2023
 • 2020-2023 «Φωτοσυνθετικές καλλιέργειες μικροφυκών για την αειφόρο παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας για τον άνθρωπο, τα ψάρια και τα ζώα – ΗΛΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-02279, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 - «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ, ιστοσελίδα έργου https://www.sun-feeding.eu/el/
 • 2020-2022 «Συμβουλευτικές και εργολαβικές υπηρεσίες προς τη βιομηχανία παρασκευής ιχθυοτροφών»
 • 2019 – 2021 ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ, «Βελτίωση πρακτικών διαχείρισης γεννητόρων και παραγωγής γόνου μαγιάτικου (Seriola dumerili)». ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Θρησκευμάτων, «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία».
 • 2019-2021 «Improving the existing competences and the developing new ones in the aquaculture and fish products trade sector (DACIAT)”. Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας Black Sea Basin (2014-2020). Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
 • 2017-2020 Curriculum development for sustainable seafood and nutrition security (SSNS)”, Project Ref. No: 585924-EPP-1-2017-1-TH-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+/ΚΑ2: Higher Education – International Capacity Building, Project Co-ordinator: Asian Institute of Technology (Thailand)
 • 2018 – 2023 CIRCLES, H2020, European Commission, «Controlling mIcRobiomes CircuLations for bEtter food Systems».
 • 2018 – 2022 FutureEUΑqua, Η2020, European Commission, «Future growth in sustainable, resilient and climate-friendly organic and conventional European aquaculture».
 • 2018 – 2021 MATES, EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-SSA-B, European Commission Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, «Maritime Alliance for fostering the European Blue Economy through a Marine Technology Skilling Strategy».
 • 2019-2023 Χρήση πρωτεΐνης εντόμων και λίπους μικροφυκών, για την αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου στα σιτηρέσια της τσιπούρας (Sparus aurata) και του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) (FInAL)», ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ6ΥΒΠ-00076, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 - «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» - «Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», ιστοσελίδα έργου http://final.uth.gr
 • 2018-2021 Exploitation of liquid wastes for microalgae cultivation and use for biodiesel and aquafeed production – Alga4Fuel&Aqua, Co-ordination: University of Thessaly (PI: N. Katsoulas, Ass. Prof.) funded by Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK)
 • 2018 – 2020 Supporting Maritime Spatial Planning in the Eastern Mediterranean (SUPREME)”, Research project funded by the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), Coordinator: CORILA – Consorzio per il Coordinamento Delle Ricerche Inerenti al Sistema Lagunare di Venezia
 • 2018 –2020 Welfare and farewell: Comparative evaluation of slaughtering methods on stress response in intensively cultivated fish
 • 2018- Διαχείριση υγείας στην αναπαραγωγή των εντατικά εκτρεφόμενων ιχθύων, Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • 2017 – 2020 FoodOASIS, «Development and Optimization of an Aquaponic System to Increase Sustainability in food production”. National Strategic Reference Framework 2014 – 2020 (EU)
 • 2017 – 2020 Culture of Amphipods Caprellidae and possible use in aquaculture, funded by Stavros Niarchos Foundation
 • 2017 – 2020 FishINSECT, Utilization of insects as dietary alternative ingredient in farmed fish diets, funded by Stavros Niarchos Foundation
 • 2014-2018 EU AQUAPONICS. European Commission, FA COST Action FA 1305. The EU Aquaponics Hub-Realising sustainable integrated fish and Vegetable production for the EU.
 • 2015-2018 BlueBRIDGE. European Commission, H2020- EINFRA-9-2015. Building research environments for innovation, decision making, governance and education.
 • 2018 «Μελέτη της χορήγησης Lysoforte Liquid στις αποδόσεις και την πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών σε κρεοπαραγωγά ορνίθια»», Επιστημονικός Υπεύθυνος Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης, χρηματοδότηση από KEMIN EUROPA N.V.
 • 2015–2017 Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union”, RURAL DEAR AGENDA – EYD 2015. Research project funded by the European Union, Coordinator: University of Valladolid.
 • 2014 – 2016 Use of Processed Animal Proteins in the feeds of seabream (Sparus aurata), funded by E.P.AL. 2007-2013, Ministry of Rural Development and Food, Greece
 • 2014 – 2016 Growth compensation in intensively farmed fish, funded by E.P.AL. 2007-2013 Ministry of Rural Development and Food, Greece
 • 2014-2016 Implementation of modern practices for the minimization of environmental impact of aquaculture on benthos: the Holothuria tubulosa case, funded by E.P.AL. 2007-2013, Ministry of Rural Development and Food, Greece
 • 2012-2015 AirX. European Commission, FP7 315412. Oxygenation by efficient air diffusion system for aquaculture farms.
 • 2011-2012 Implementing novel techniques in intensively reared gilthead seabream, Sparus aurata, funded by INVE Aquaculture.
 • 2009-2010 Niche conservation strategies of fish populations presenting high commercial value in Crete, funded by Prefecture of Crete, Greece
 • 2007-2013 Stock enhancement of sole (Solea solea) in Pagassitikos Gulf, funded by Ministry of Agricultural Development and Food, Greece.
 • 2006-2008 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. Οικολογία και αναπαραγωγή της καραβίδας Nephrops norvegicus, στον Παγασητικό κόλπο. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • 2006-2009 ΕΠΑΛ-ΑΛΙΕΙΑ 2000-2006. Βιολογική καλλιέργεια τσιπούρας: Πιλοτικό πρόγραμμα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 • 2000-2004 AQCESS. European Commission, FP5 Q5RS-2000-31151. Aquaculture and Economic and Social Sustainability.
 • 2001- Modified Atmosphere Packaging (MAP) in intensively cultivated fish related to organoleptic properties and geographical origin, funded by Research Committee UTH.
 • 1995- Semi-extensiνe cultiνation of sole (Solea solea) in ponds with appropriate management procedures, funded by French-Greek bilateral cooperation.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

2022

Bouras, S., Antoniadis, D., Kountrias, G., Karapanagiotidis, I.T., Katsoulas, N. (2022). Effect of pH on Schizochytrium limacinum Production Grown Using Crude Glycerol and Biogas Digestate Effluent. Agronomy 12, 364.

2021

Psofakis, P., Meziti, A., Berillis, P., Mente, E., Kormas, K.A., Karapanagiotidis, I.T. (2021). Effects of dietary fishmeal replacement by poultry by-product meal and hydrolyzed feather meal on liver and intestinal histomorphology and on intestinal microbiota of gilthead seabream (Sparus aurata). Applied Sciences 11, 8806.
Kampouris, T.E., Asimaki, A., Klaoudatos, D., A. Exadactylos, Karapanagiotidis, I.T., Batjakas, I.E. (2021). Nutritional Quality of the European Spiny Lobster Palinurus elephas (J.C. Fabricius, 1787) (Achelata, Palinuridae) and the Non-Indigenous Northern Brown Shrimp Penaeus aztecus Ives, 1891 (Dendrobranchiata, Penaeidae). Foods 10, 2480.
Lolas, A., Karapanagiotidis, I.T., Panagiotaki, P., Vafidis, D. (2021). Spreading and establishment of the non indigenous species Caprella scaura (Amphipoda: Caprellidae) in the central region of the aegean sea (eastern mediterranean sea)
Rumbos, C.I., Mente, E., Karapanagiotidis, I.T., Vlontzos, G., Athanassiou, C.G. (2021). Insect-based feed ingredients for aquaculture: A case study for their acceptance in Greece. Insects 12,586
Karapanagiotidis, I.T., Kyritsi, S., Dretaki-Stamou, G., Psofakis P., Neofytou M.C., Mente E., Vlahos, N., Karalazos, V. (2021). The effect of different dietary protein levels on growth performance and nutrient utilization of snarpsnout sea bream (Diplodus puntazzo). Aquaculture Research https://doi.org/10.1111/are.15719
Parlapani, F.F., Kelepouri, A., Psofakis, P., Kokioumi D., Kokokiris L.E., Karapanagiotidis, I.T., Boziaris, I.S. (2021). Microbiological Changes, Shelf-Life and Nutritional Value of Ice-Stored Thicklip Grey Mullet (Chelon labrosus). Journal of Aquatic Food Product Technology 30, pp. 517-525.
Kavouras M., Malandrakis E.E., Blom E., Tsilika K., Danis D., Panagiotaki P. and Exadactylos A. 2021. Malpigmentation of Common Sole (Solea solea) during metamorphosis is associated with differential synaptic-related gene expression. Animals 2021, 11(8), 2273
Golomazou E., Malandrakis E., Panagiotaki P. and Karanis P. 2021. Cryptosporidium in fish: Implications for aquaculture and beyond. Water Research 201(1):117357
Tsopelakos A., Zogopoulou E., Panagiotaki P., and Miliou E. 2021. Combined effects of dietary n-3 long-chain polyunsaturated fatty acid levels and saturated to monounsaturated fatty acid ratios on growth, fillet composition and blood parameters of European sea bass, Dicentrarchus labrax L. Aquaculture Research. 52(11), 5213–5228
Ntantali O., Malandrakis, E.E., Abbink, W., Golomazou, E., Karapanagiotidis, I.T., Miliou, H. and Panagiotaki, P. 2020. Whole brain transcriptomics of intermittently fed individuals of the marine teleost Sparus aurata. Comparative Biochemistry and Physiology - Part D: Genomics and Proteomics 36:100737
Stathopoulou P., Berillis, P., Vlahos, N. Ε. Nikouli, Κ.Α. Kormas, Ε. Levizou, Ν. Katsoulas, Ε. Mente (2021). Impact of freshwater-adapted sea bass (Dicentrarchus labrax) feeding frequency in a lettuce (Lactuca sativa) aquaponics system. Peer J. accepted 
Rumbos C.I., Adamaki-Sotiraki C., Gourgouta M., Karapanagiotidis I.T., Asimaki A., Mente E., Athanassiou C.G. (2021). Strain matters: strain effect on the larval growth and performance of the yellow mealworm, Tenebrio molitor L. Journal of Insects as Food and Feed, JIFF-2021-0035R1. 
Panteli, N., Mastoraki, M., Lazarina, M., Chatzifotis, S., Mente, E. Kormas, A.K., Antonopoulou, E. (2021). Configuration of Gut Microbiota Structure and Potential Functionality in Two Teleosts under the Influence of Dietary Insect Meals. Microorganisms, 9(4), 699, https://doi.org/10.3390/microorganisms9040699
 Mente, E., Carter, C.G., Barnes, R.S., Vlahos, N., Nengas, I. (2021). Post-prandial amino acid changes in gilthead sea bream. Animals, 11:1889. https://doi.org/10.3390/ ani1107188

 

2020

Golomazou E., Karanis P. 2020. Cryptosporidium Species in Fish: An Update. Environmental Science Proceedings. 2(13): 2-8. 
Panagiotaki, P., Ntantali, O., Karatzinos T., Antoniou, Z., and Fleris, G. 2020. Effect of Origanum vulgare, Eugenia aromatica and Cinnamomum zeylanicum essential oils as welfare promoters in gilthead seabream during slaughter. Journal of Aquaculture Research & Development 11: 580. doi: 10.35248/2155-9546.20.10.580
Psofakis P., Karapanagiotidis I.T., Malandrakis E.E., Golomazou E., Exadactylos A., Mente E. (2020). Effect of fishmeal replacement by hydrolyzed feather meal on growth performance, proximate composition, digestive enzyme activity, haematological parameters and growth-related gene expression of gilthead seabream (Sparus aurata), Aquaculture 521, 735006
Metsoviti M.N., Papapolymerou G., Karapanagiotidis I.T., Katsoulas N. (2020). Effect of light intensity and quality on growth rate and composition of Chlorella vulgaris. Plants, 9, 31.
Rumbos C.I., Karapanagiotidis I.T., Mente E., Psofakis P., Athanassiou C.G. (2020). Evaluation of various commodities for the development of the yellow mealworm, Tenebrio molitor. Scientific reports 10, 11224
Ntantali O., Malandrakis E.E. Abbink W., E. Golomazou, I.T. Karapanagiotidis, H. Miliou, P. Panagiotaki (2020) Whole brain transcriptomics of intermittently fed individuals of the marine teleost Sparus aurata. Comparative Biochemistry and Physiology - Part D: Genomics and Proteomics 36, 100737
Bouras, S., Katsoulas, N., Antoniadis, D., Karapanagiotidis, I.T. (2020). Use of biofuel industry wastes as alternative nutrient sources for DHA-yielding Schizochytrium limacinum production. Applied Sciences 10, 4398.
Rumbos, C.I., Oonincx, D.G.A.B., Karapanagiotidis, I.T., Vrontaki M., Gourgouta M., Asimaki A., Mente, E., Athanassiou, C.G. (2020). Agricultural by-products from Greece as feed for yellow mealworm larvae: circular economy at a local level. Journal of Insects as Food and Feed 8, 9-22.

Neofitou, N., Syvri, R. Tziatziou, L. Mente, E. (2020). The benthic environmental footprint of aquaculture in the Eastern Mediterranean: Organic vs conventional fish farming. Aquaculture research. 51(7)2698-2710 
Papageorgiou, M., E. Beriatos, O. Christopoulou, M.-N. Duquenne, D. Kallioras, S. Sakellariou, Th. Kostopoulou, A. Sfougaris, E. Mente, I. Karapanagiotidis, S. S. Kyvelou, E. Tzannatos, K. Kanellopoulou & A. Papachatzi (2020). Implementation challenges of maritime spatial planning (MSP) in Greece under a place-based approach. Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration, 5 :39 
Nikouli, E. Meziti, A., Smeti, E., Antonopoulou, E., Mente, E., Kormas, K.A. (2020). Gut microbiota of five sympatrically farmed marine fish species in the Aegean Sea. Microbial Ecology. https://doi.org/10.1007/s00248-020-01580-z 
Mastoraki, M., Vlahos, N., Patsea, E., Chatzifotis, S. Mente, E., Antonopoulou, E. (2020). The effect of insect meal as a feed ingredient on survival, growth, metabolic and antioxidant response of juvenile prawn Palaemon adspersus (Rathke, 1837)". Aquaculture research 51(9):3551-3562 

2019

Metsoviti, M.N., Katsoulas, N., Karapanagiotidis, I.T. and Papapolymerou G. 2019. Effect of nitrogen concentration, two-stage and prolonged cultivation on growth rate, lipid and protein content of Chlorella vulgaris. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 94: 1466-1473.
Parlapani, F.F., Boziaris, I.S., Meziti, A., Michailidou, S., Haroutounian, S.A., Argiriou, A. and Karapanagiotidis I.T. 2019. Microbiological status based on 454-pyrosequencing and volatilome analysis of gilthead seabream (Sparus aurata) fed on diets with hydrolyzed feather meal and poultry by-product meal as fishmeal replacers. European Food Research and Technology 245: 1409-1420.
Metsoviti, M.N., Papapolymerou, G., Karapanagiotidis, I.T. and Katsoulas, N. 2019. Comparison of growth rate and nutrient content of five microalgae species cultivated in greenhouses. Plants 8: 279, doi:10.3390/plants8080279

Vlahos, Ν., Levizou, Ε., Stathopoulou, P., Berillis, P., Antonopoulou, E., Bekiari, V., Krigas, N., Kormas, K., and Mente, E. 2019. A brackish aquaponic system using gilthead sea bream (Sparus aurata) and rock samphire (Crithmum maritimum). Sustainability. In press.
Antonopoulou, E, Nikouli, E, Piccolo, G, Gasco, L, Gai, F, Chatzifotis, S, Mente, E, and Kormas, KA. 2019. Reshaping gut bacterial communities after dietary Tenebrio molitor larvae meal supplementation in three different fish species. Aquaculture DOI: 10.1016/j.Aquaculture.2018.12.013.

Karapanagiotidis, Ι.Τ., Psofakis, P., Mente, E., Malandrakis, E. and Golomazou, E. 2019. Effect of fishmeal replacement by poultry by-product meal on growth performance, proximate composition, digestive enzyme activity, haematological parameters and gene expression of gilthead seabream (Sparus aurata). Aquaculture Nutrition 25: 3-14.

Boursiaki, V., Theochari, C., Zaoutsos, S.P., Mente, E., Vafidis, D., Apostologamvrou, C. and Berillis, P. 2019. Skeletal deformity of scoliosis in Gilthead Seabreams (Sparus aurata): Association with changes to calcium-phosphor hydroxyapatite salts and collagen fibers. Water, 11, 257. doi:10.3390/w11020257.
Kavouras M., Malandrakis E.E., Golomazou E., Konstantinidis I., Blom E, Palstra A.P., Anastassiadis K., Panagiotaki P. and Exadactylos A. 2019. Hox gene expression profiles during embryonic development of common sole. Animal Biology 69(2): pp. 183-198.
Neofitou, N., Papadimitriou, K., Domenikiotis, C., Tziantziou, L. and Panagiotaki, P. 2019. GIS in environmental monitoring and assessment of fish farming impacts on nutrients of Pagasitikos Gulf, Eastern Mediterranean. Aquaculture 501: pp. 62-75.
Lembo, P and Mente, E. (2019). Organic aquaculture impacts and future developments. Springer Publishers. ISBN 978-3-030-05602-5.
Mente, E., Jokumsen, A., Carter,C., Tacon, A., Antonopoulou, E. (2019). Nutrition in relation to organic aquaculture: sources and strategies. Chapter 9 in: Organic aquaculture impacts and future developments (Lembo, P and Mente, E. (Editors), Springer-Nature Publishers.

Robaina, L., Sánchez, J. Pirhonen, J. Mente, E. and Goosen, N. (2019). Fish diets in aquaponics. Chapter 13. In: Aquaponics Food Production Systems: Combined Aquaculture and Hydroponic Production Technologies for the Future. (Eds Goddek, S., Joyce, A., Kotzen, B., Burnell, G.). Springer-Nature International Publishing. ISBN: 978-3-030-15942-9
Malandrakis, E.E., Golomazou, E. and Panagiotaki P. 2019. Fish and Genes: From Marine Ecology to Applied Hydrobiology and Beyond, in Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, Elsevier.

2018
Mente, E., Nikouli, E., Antonopoulou, E., Martin, S.A.M., and Kormas, A.K. 2018. Core vs. feed-associated and postprandial bacterial communities of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) midgut and feaces. Biology Open, 7, bio034397. doi: 10.1242/bio.034397.
Rumbos, C.I., Karapanagiotidis, I.T., Mente, E., and Athanassiou, C.G. 2018. The lesser mealworm Alphitobius diaperinus: a noxious pest or a promising nutrient source? Reviews in Aquaculture, 1-20, doi: 10.1111/raq.12300.
Antonopoulou, E., Nikouli, E., Piccolo, G., Gasco, L., Gai, F. Chatzifotis, S., Mente, E., and Kormas, A.K. 2018. Reshaping gut bacterial communities after dietary Tenebrio molitor larvae meal supplementation in three fish species. Αquaculture. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2018.12.013
Roufidou, C., Feidantsis, K., Sarropoulou, E. Mente, E. and Antonopoulou, E. 2018. Hsp expression and MAPK phosphorylation during early embryonic developmental stages of the gilthead sea bream (Sparus aurata). Mediterranean Marine Science. DOI: http://dx.doi.org/10.12681/mms.14088.
Nikouli, E. Meziti, A., Antonopoulou, E., Mente, E. and Kormas, K.A. 2018. Gut bacterial communities in geographically distant populations of farmed sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Microorganisms 6,92.
Golomazou, E., Panagiotaki, P. 2018. Lymphocystis Disease Virus (LCDV) in aquatic environment, in Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, Elsevier.
P. Panagiotaki and Malandrakis E.E. 2018. Aquatic environment and fish welfare in aquaculture. In: Encyclopedia of Environmental Health, 2e, Elsevier.

2017
Malandrakis, E.E., Dadali, O., Kavouras, M., Danis, T, Panagiotaki, P., Miliou, H., Tsioli, S., Orfanidis, S., Kuepper, F.C. and Exadactylos A. 2017. Identification of the abiotic stress-related transcription in little Neptune grass Cymodocea nodosa with RNA-seq. Marine Genomics 34: pp. 47-56.
Makridis, P., Mente, E., Grundvik, H., Gausen, M., and Bergheim, A. 2017. Monitoring of oxygen fluctuations in seabass cages (Dicentrarchus labrax L.) in a commercial fish farm in Greece. Aquaculture Research. 1-8. DOI: 10.1111/are.13498.
Stathopoulou, E., Apostologamvrou, C., Vafidis, D., Mente, E., and Berillis, P. 2017. Sex differentiation in the histology of the digestive gland of Nephrops norvegicus from Pagasitikos Gulf during spring. Aquatic Living Resources, 30, no.28. DOI:10.1051/alr/2017024.
Mente, E. Pierce, G.J., Antonopoulou, E. Stead, D. and Martin S. A. 2017. Postprandial hepatic protein expression in trout Oncorhynchus mykiss, a proteomics examination. Biochemistry and Biophysics Reports, 9: 79-85.
Yildiz, Y.H., Robaina, L., Pirhonen, J., Mente, E., Domínguez, D. and Parisi, G. 2017. Fish welfare in aquaponic systems: its relation to water quality with an emphasis on feed and faeces-A Review. Water. 9(1), 13; doi:10.3390/w9010013.
Metsoviti, M.N., Katsoulas, N., Karapanagiotidis, I.T. and Papapolymerou, G. 2017. Effects of temperature on growth rate, lipid and protein content of the microalgal species Nannochloropsis oculata. Annals of the University of Craiova. Vol. XXII (LVIII) – 2017.p. 191-196
Karapanagiotidis I.T. 2017. Nutrient profiles of tilapia. In: Tilapia in Intensive Co-culture (P. W. Perschbacher & R.R. Stickney, Eds.). World Aquaculture Society Book series, John Wiley & Sons, pp. 261-305.

2016
Mente, E, Gannon, AT, Nikouli, E, Hammer, H. and Kormas, KA. 2016. Gut microbial communities associated with the molting stages of the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii. Aquaculture 463:181-188
Mente, E. Vlahos, N., Solovyev, M.M., Rotllant, G. and Gisbert, E. 2016. Digestive enzymes activity during initial ontogeny and after feeding diets with different protein sources in zebra cichlid Archocentrus nigrofasciatus. Journal of the World Aquaculture Society, doi:10.1111/jwas.12381
Golomazou E., Malandrakis E., Kavouras M., Karatzinos T., Miliou H., Exadactylos A. and Panagiotaki P. 2016. Anaesthetic and genotoxic effect of medicinal plant extracts in gilthead seabream (Sparus aurata L.). Aquaculture, 464: 673–682.
Malandrakis, E.E., Dadali, O., Golomazou E., Kavouras, M., Dailianis S., Chadio, S., Exadactylos, A. and Panagiotaki, P. 2016. Effects of physical stress on DNA integrity, gene expression and blood cortisol in gilthead seabream (Sparus aurata). General and Comparative Endocrinology, 236: 98–104.
Mente, E. and Smaal, A.C. 2016. Introduction to the special issue on “European Aquaculture Development since 1993: The benefits of aquaculture to Europe and the perspectives of European aquaculture production”. Aquaculture International. DOI 10.1007/s10499-016-0003-3.

2015
Karapanagiotidis, I.T., Mente, E., Berillis, P. and Rotllant, G. 2015. Measurement of the feed consumption of Nephrops norvegicus feeding on different diets and its effect on body nutrient composition and digestive gland histology. Journal of Crustacean Biology. 35(1)
Vlahos, N. Vasillopoulos, M. Mente, E. Hotos, G. Katselis, G. and Vidalis, K. 2015. Yolk-sac larval development of the substrate-brooding cichlid Archocentrus nigrocasciatus in relation to temperature. Integrative Zoology, 10: 497-504.
Berillis, P., Panagiotopoulos, N., Boursiaki, V., Karapanagiotidis, I.T and Mente, E. 2015. Vertebral length and ultra-structure measurements of collagen fibrils and mineral content in the vertebrae of lordotic gilthead seabreams (Sparus aurata). Micron, 75: 27-33.

Hatziioannou, M., Golomazou, E. 2015. Blood histology of aquatic vertebrates. In: Hatziioannou, M., Vafidis, D. Laboratory histology exercises. Histology of aquatic organisms. Hellenic Academic e-books. Kallipos, 41-46.

2014
Kormas, K.A., Meziti, A. Mente, E., and Fretzos, A. 2014. Gut microorganisms in organic and conventional sea bream. Microbiology open. Microbiology. doi: 10.1002/mbo3.202.
Tsikliras, A. Stergiou, A. Adamopoulos N., Pauly, D. and Mente E. 2014. Shift in trophic level of Mediterranean mariculture species. Conservation Biology. 28 (4), 1124–1128.
Rotllant, G., Mente, E., Gisbert, E., and Karapanagiotidis, I.T. 2014. Effects of different diets on the digestive physiology of adult Norway lobster Nephrops norvegicus. Journal of Shellfish Research, 33(1), 1–9.
Carter, C.G. and Mente, E. 2014. Protein synthesis in crustaceans – a review focused on feeding and nutrition. Cent. Eur. J. Biol. 9(1),1-10.
Polymeros, K., Kaimakoudi, E., Mitsoura, A., Nikouli, E. and Mente E. 2014. The determinants of consumption for organic aquaculture products- evidence from Greece. Aquaculture Economics and Management. 18:(1) 45-59.
Daoud, D., Fairchild, W., Comeau, M., Bruneau, B., Mallet, M., Jackman, P., Benhalima, K., Chabot, D., Berillis, P. and Mente, E. 2014. Impact of an acute sublethal exposure of endosulfan on early juvenile lobster, Homarus americanus. Aquatic Science and Technology, 2(2): 15-30.
Golomazou, E., Exadactylos, A., Malandrakis, E.E., Karatzinos, T., Gkafas, G., Dadali O. and Panagiotaki P. 2014. Early diagnosis of enteromyxosis in intensively reared sharpsnout seabream, Diplodus puntazzo. Aquatic Living Resources 27 (2): 99- 106.
Malandrakis, Ε.Ε, Exadactylos, Α., Dadali, Ο., Golomazou, Ε., Klaoudatos, S., and Panagiotaki P. 2014. Molecular cloning of four glutathione peroxidase (GPx) homologs and expression analysis during stress exposure of the marine teleost Sparus aurata. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 168: 53–61.
Karapanagiotidis, Ι.T., Karalazos, V., Kougioumtzis, N., Tsiamis, V., Tsiaras, V., Neofitou, C., Karacostas, I. and Nengas, I. 2014. Growth and feed utilization of golden grey mullet (Liza aurata) in a coastal lagoon ecosystem fed compound feeds with varying protein levels. 9 pages. The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh (open access journal)
Karapanagiotidis Ι.Τ. 2014. The Re-Authorization of Non-Ruminant Processed Animal Proteins in European Aqua feeds. Fisheries and Aquaculture Journal, 5:4 http://dx.doi.org/10.4172/ 2150-3508.1000e111.

2013
Mitsoura, A. Kagalou I., Papaioannou, N. Berillis, P., Mente, E. and Papadimitriou, T. 2013. The presence of microcystins in fish Cyprinus carpio tissues:an histopathological study. International Aquatic Research. 5:8. DOI: 10.1186/2008-6970-5-.
Vlahos, N., Kormas, K., Pachiadaki, M.G., Meziti, A., Hotos, G.N. and Mente, E. 2013. Changes in bacterioplankton apparent species richness in two ornamental fish aquaria. Springer Plus, 2:66.
Berillis, P., Simon, C., Mente, E., Sofos, F. and Karapanagiotidis, I.T. 2013. A novel image processing method to determine the nutritional condition of lobsters. Micron 45: 140-144.

2012
Carter, C.G., Mente, E., Barnes, R.S, and Nengas, I. 2012. Protein synthesis in gilthead sea bream: response to partial fishmeal replacement. British Journal of Nutrition. doi: 10.1017/S0007114512000426.
Samaee S-M., Mente, E. and Estévez, A. 2012. Egg protein bound amino acid content and embryo/larva success in common dentex (Dentex dentex), a marine pelagophil teleost. Animal Biology. doi 10.1163/15707563-00002394.
Mente, E., Stratakos, A. Boziaris, I.S., Kormas, K.A., Karalazos, V., Karapanagiotidis, I.T., Catsiki, A.V. and Leondiadis, L. 2012. The effect of organic and conventional production methods on sea bream growth, health and body composition; a field experiment. Scientia Marina. 76(3): 549-560.

2011
Mente, E. Carter, C., Karapanagiotidis, I. and Katersky, R. 2011. Protein synthesis in wild-caught Norway lobster (Nephrops norvegicus L.). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 409: 208-214.
Mente E., Karalazos V., Karapanagiotidis I.T. and Pita C. 2011. Nutrition in organic aquaculture: an inquiry and a discourse. Aquaculture Nutrition 17(4): e798-e817.
Adamidou, S., Rigos, G., Mente, E., Nengas, I. and Fountoulaki, E. 2011. Effects of lipid and fibre level of diet on growth performance and digestibility of sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo). Mediterranean Marine Science, 12 (2): 401-412

Berillis, P., Mente, E. and Nengas, I. 2011. Collagen fibrils in cultured and wild sea bream (Sparus aurata) liver. The Scientific World Journal, 11: 917-929.

Karapanagiotidis, I.T. and Neofitou, C. 2011. The Role of Aquaculture in Providing a Highly Nutritious and Health-Promoting Food for Human: Concerns and Challenges. In: “Food Quality: Control, Analysis and Consumer Concerns”, D.A. Medina and A.M. Laine (Eds.), ISBN: 978-1-61122-917-2, Nova Science Publishers, Inc., pp. 303-310, (e-book).
Καραπαναγιωτίδης. Ι.Θ. (2011). Κεφάλαιο πέμπτο: Λιπίδια. Στο βιβλίο με τίτλο «Διατροφή και φυσιολογία θρέψεως ιχθύων και καρκινοειδών». (Μεντέ Ε. και Νέγκας Ι.). Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 163-250.
2010
Karapanagiotidis, I.T., Yakupitiyage, A., Little, D.C., Bell, M.V. and Mente, E. 2010. The nutritional value of lipids in various tropical aquatic animals from rice – fish farming systems in northeast Thailand. Journal of Food Composition and Analysis, 23:1–8.

Mente, E. 2010. Survival, food consumption and growth of Nephrops norvegicus kept in laboratory conditions. Journal of Integrative Zoology, 5:256-263.

Fountoulaki E., Henry M., Rigos, G., Vasilaki, A., Sweetman, E. Mente, E. and Nengas, I. 2010. Evaluation of zinc supplementation in European sea bass (Dicentrarchus labrax). Aquaculture Research, 41(9): 208-216.

Seyed-Mohammadreza, S., Mente, E., Estevez, A., and Jiménez, G. (2010). Embryo and larva development in Common Dentex (Dentex dentex), a pelagophil teleost: the quantitative composition of egg free amino acids and their interrelations. Theriogenology 73(7): 909-919.

Mente, E., Davidson, I. Karapanagiotidis, I.T., Fountoulaki E., and Nengas, I. 2010. Amino-acid analysis in the shore crab Carcinus maenas (Decapoda: Brachyoura). Journal of Crustacean Biology, 30(4): 643-650.

Meziti A., Ramette, A., Mente, E., Amann, R. and Kormas, K. 2010. Temporal shifts of the Norway lobster (Nephrops norvegicus) gut bacterial communities. FEMS Microbiology Ecology, 74(2): 472-484.

2009
Mente, E., Karapanagiotidis, I.T., Logothetis, P., Vafidis, D., Malandrakis, E., Neofitou, N., Exadactylos, A. and Stratakos, A. 2009. The reproductive cycle of Norway lobster. Journal of Zoology 278: 324-332.
2008
Μente, E., Pierce, G.J., Spencer, N., Martin, J.C., Karapanagiotidis, I.Τ., Santos, M.B., Wang, J. and Neofitou C. 2008. Diet of demersal fish species in relation to aquaculture development in Scottish sea lochs. Aquaculture 277: 263-274.
2007
Karapanagiotidis, I.T., Bell, M.V., Little, D.C. and Yakupitiyage, A. 2007. Replacement of dietary fish oils by alpha-linolenic acid-rich oils lowers omega 3 content in tilapia flesh. Lipids, 42(6): 547-559.
2006
Karapanagiotidis, I.T., Bell, M.V., Little, D.C., Yakupitiyage, A., Rakshit, S.K. (2006). Polyunsaturated Fatty Acid Content of Wild and Farmed Tilapias in Thailand: Effect of Aquaculture Practices and Implications for Human Nutrition. Journal of Agricultural and Food Chemistry 54(12): 4304-4310.

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ Ίδρυσης του εργαστηρίου πατήστε εδώ.